Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie nierespektowaniem przepisów ustawy o prawie prasowym, a także o dostępie do informacji publicznej przez władze samorządowe Mławy. Urząd Miasta Mława zlecił wykonanie analizy prawno-organizacyjnej i finansowo-ekonomicznej przedsięwzięcia „Budowa dróg gminnych na terenie miasta w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”, w lipcu 2017 roku Redakcja portalu „Codziennikmlawski.pl” zwróciła się z prośbą o dostęp do tego dokumentu. Redakcja uzyskała wówczas na to zgodę władz samorządowych, ale nie zdążyła z niej skorzystać w wyznaczonym terminie. Ponowny wniosek w tej sprawie z marca 2018 r. spotkał się z odmową dostępu do w/w dokumentu wydaną w formie decyzji administracyjnej z uzasadnieniem, iż dokument ma charakter poufny. Tymczasem po składanych przez Redakcję skargach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie trzykrotnie uchyliło decyzję odmowną Burmistrza Mławy w tej sprawie i kierowało wniosek Redaktora Naczelnego portalu codziennikmlawski.pl do ponownego rozpatrzenia przez Burmistrza Mławy, on jednak nie respektuje jednak kolejnych decyzji SKO w tej sprawie. CMWP SDP przypomina, iż władze samorządowe i organy administracji państwowej mają obowiązek udzielać informacji wszystkim redakcjom i dziennikarzom, którzy działają w szeroko pojętym interesie społecznym realizując w praktyce prawo obywateli i mieszkańców naszego kraju do informacji o działaniach każdej władzy, w tym władzy lokalnej. W przypadku ewentualnych naruszeń ze strony mediów, władze samorządowe, jak każdy uprawniony do tego podmiot, mogą wystąpić na drogę sądową i domagać się zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy, ale działanie prewencyjne polegające na pozbawieniu opinii publicznej dostępu do informacji dotyczących ważnych społecznie problemów   jest   niezgodne z zasadami funkcjonowania demokratycznego państwa. 

 

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

Warszawa, 25 lipca 2018 r.