Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, z siedzibą przy ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, nr tel.: (22) 827 87 20, adres e-mail: [email protected].
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: [email protected].
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach:
  • relacjonowania przebiegu jawnych rozpraw za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, na podstawie zgody wyrażonej przez uczestników postepowania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • zawarcia i realizacji umów, których przedmiotem jest napisanie relacji z rozprawy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych m. in. z rachunkowością i podatkami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne i doradcze, osoby sporządzające na rzecz Administratora relacje z rozpraw na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy i organy państwowe. Odbiorami danych osobowych są także podmioty odwiedzające stronę internetową Centrum Monitoringu Wolności Prasy i zapoznające się z zawartymi na niej relacjami.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów wskazanych w pkt 3, a także przez okres wynikający z przepisów prawa.
 3. Osobom, których dane przetwarzane są przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy przysługuje prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbyło się na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, ich podanie jest obowiązkowe. Wyrażenie zgody na rejestrację wizerunku jest całkowicie dobrowolne, a skutkiem odmowy jej wyrażenia będzie uniemożliwienie utrwalania wizerunku uczestników postępowania przed sądem przez Administratora. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy, ich podanie jest dobrowolne, a odmowa będzie skutkowała uniemożliwieniem zawarcia umowy.
 2. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.