W związku z pozwem o ochronę dóbr osobistych wniesionym przeciwko red. Agacie Mielczarek z TVP Gdańsk Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zawiadamia o objęciu niniejszej sprawy monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, szczególnie w zakresie wolności słowa i prasy.

Redaktor Agata Mielczarek jest dziennikarką Telewizji Polskiej (TVP S.A. / Oddział w Gdańsku). W ramach swoich obowiązków w szczególności przygotowuje materiały emitowane w programach TVP S.A. Oddział w Gdańsku, między innymi w programie informacyjnym „Panorama”.

W styczniu 2017 r. w „Panoramie” oraz na portalu TVP3 Gdańsk opublikowano materiały, których tematyką były wybory do Rady Programowej TVP 3 Gdańsk. W materiałach tych znajdują się odniesienia do jednego z jej członków w kontekście jego domniemanej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Powyższe materiały dziennikarskie stał się przyczyną wytoczenia powództwa przeciwko red. Agacie Mielczarek. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Według oceny CMWP, w niniejszej sprawie zachodzi zagrożenie naruszenia praw red. Agaty Mielczarek w zakresie wolności słowa i prasy, co odpowiada zadaniom realizowanym przez Centrum. W związku z powyższym CMWP rozważa przedstawienie opinii w charakterze amicus curiae, która stanowi formułę wyrażenia przez organizację pozarządową opinii jako tzw. „opinii przyjaciela sądu”, gdy jest to uzasadnione celami tej organizacji oraz potrzebą ochrony istotnych dóbr chronionych prawem, w tym konstytucyjnych praw i wolności.

W przypadku wydania opinii zostanie ona niezwłocznie przekazana tut. Sądowi. Na obecnym etapie CMWP prowadzi monitoring sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz ze wskazanymi wyżej celami i kryteriami.