W związku ze skazaniem red. Jarosława Mazanka z art. 212 k.k. za publikację artykułu prasowego p.t. „Żarki żyją historią o gwałcie” oraz wniesionym przez obrońcę w/w wnioskiem o sporządzenie skargi kasacyjnej przez Rzecznika Praw Obywatelskich  Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przyłączyło się do powyższego wniosku z prośbą o jego uwzględnienie. CMWP objęło niniejszą sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, w szczególności w zakresie wolności słowa. Według opinii CMWP skazanie dziennikarza wyrokiem karnym stanowiło w tym przypadku naruszenie art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantującego każdemu wolność wyrażania opinii oraz art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, zapewniającego wolność wyrażania poglądów.

Z uwagi na przewidziane w art. 523 § 2 k.p.k. zastrzeżenie, że kasację na korzyść można wnieść jedynie w razie skazania oskarżonego za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, obrońca dziennikarza nie ma możliwości wniesienia kasacji w niniejszej sprawie. W tej sytuacji w pełni uzasadnione jest jej wniesienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który jest uprawniony do wniesienia kasacji od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie. Skorzystanie z tej prerogatywy leży w tym przypadku w interesie społecznym – czytamy w piśmie CMWP SDP.