W związku z pozwem z dnia 5 lipca 2018 r. wniesionym przeciwko Wiktorowi Majewskiemu – redaktorowi naczelnemu Nadarzyn.TV zawierającym żądanie sprostowania informacji podanych w artykule p.t. „Tomasz M. pozostaje w Urzędzie Gminy Nadarzyn” zamieszczonym w portalu Nadarzyn.TV w dniu 10 maja 2018 r., Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP działając jako amicus curiae w tym procesie przekazało do Sądu swoje stanowisko, iż sporne sprostowanie nie spełnia wymogów formalnych określonych w ustawie Prawo prasowe, a Pozwany jako redaktor naczelny lokalnego portalu internetowego realizuje fundamentalne zadanie prasy, jakim jest opisywanie działań organów administracji samorządowej, przez co możliwe jest pełnienie funkcji kontrolnej mediów w stosunku do organów władzy.

Szczegółowa analiza sprawy w ocenie CMWP SDP wskazuje, iż sporne sprostowanie nie spełnia wymogów określonych w art. 31a ust. 1 ustawy Prawo prasowe. Artykuł będący przedmiotem żądania sprostowania wyraża opinię jego autora. W związku z powyższym sprostowanie jest formą polemiki z tą opinią, co nie jest zgodne z intencją ustawodawcy, celem instytucji sprostowania oraz cyt. wyżej przepisem Prawa prasowego, w świetle których sprostowanie powinno odnosić się do faktów. Sprostowanie nie spełnia też wymogu formalnego, przekraczając dwukrotnie objętość fragmentu materiału prasowego, którego dotyczy (naruszenie art. 31a ust. 6 pr. pras.).CMWP SDP pragnie także podkreślić, iż Pozwany jako redaktor naczelny lokalnego portalu internetowego realizuje ważne zadanie prasy jako rzecznika interesu społecznego i obserwatora działań organów administracji samorządowej (public watchdog), a kwestia ta nie może zostać pominięta w sprawie, gdyż bezspornie w interesie publicznym jest to, aby prasa mogła swobodnie omawiać i poddawać krytyce działania władz. Europejski Trybunał Praw Człowieka niejednokrotnie wskazywał na konieczność ochrony wolności słowa i niezależności dziennikarskiej oraz na zdecydowaną przewagę interesu społecznego (publicznego) nad dobrami osobistymi osób publicznych, podkreślając przy tym, że osoby publiczne muszą liczyć się z surowszą niż standardowa krytyką dotyczącą ich działalności. W myśl art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Z kolei art. 54 Konstytucji RP stanowi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Wolność słowa stanowi jeden z fundamentów państwa prawa.

W związku z powyższym CMWP SDP pragnie zwrócić uwagę, że w związku z opublikowanymi przezeń materiałami prasowymi red. W. Majewski jako redaktor naczelny oraz wydawca stał się podmiotem licznych żądań i postępowań zainicjowanych przez władze. Całościowa analiza tych spraw prowadzi do wniosku, że przynajmniej niektóre z nich mogą stanowić tzw. SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), tj. postępowań lub roszczeń, które pod pozorem legalnego środka procesowego mogą w istocie zmierzać do stłumienia wolności słowa.

CMWP SDP stoi na stanowisku, iż  w niniejszej sprawie, jak i w innych toczących się przeciwko red. Majewskiemu postępowaniach dotyczących jego publikacji prasowych, występuje istotne zagrożenie naruszenia praw obywatelskich w zakresie wolności prasy i swobody wyrażania opinii.