Od 1 stycznia 2011 r. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich rozpoczęło realizację projektu „Edukacja dla dziennikarzy białoruskich w zakresie dziennikarstwa obywatelskiego i internetowego”, który potrwa do 31 maja 2011 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie serii szkoleń i staży dla 9 białoruskich młodych dziennikarzy. Celem jest zapoznanie ich zarówno z techniką pracy dziennikarstwa internetowego, jak i z normami etycznymi ogólnie przyjętymi w mediach funkcjonujących w krajach demokratycznych. Szkolenia przeprowadzone w ramach projektu mają na celu wspomóc budowę rynku niezależnych mediów na Białorusi, poprzez dostarczenie mu doświadczonych pracowników, którzy będą w odpowiadający standardom mediów działających w krajach demokratycznych sposób, opisywać białoruską rzeczywistość społeczno-polityczną.  

Projekt obejmował będzie osoby pochodzące z jak największej liczby regionów Białorusi, szczególnie tych oddalonych od stolicy, gdzie młodzi dziennikarze lub studenci mają małe szanse by zetknąć się z niezależnym dziennikarstwem. Uczestnicy projektu będą posługiwać się językiem białoruskim, który jest na Białorusi dyskryminowany w życiu publicznym a jednocześnie jest językiem środowisk inteligenckich i opozycyjnych.

Młodzi Białorusini uzyskają doświadczenie pracy w mediach, a także takie praktyczne umiejętności, jak: tworzenie i redagowanie tekstu, obróbka materiałów wideo i audio.

Stażyści poznają historię polskiej transformacji , która zostanie przedstawiona przez pryzmat możliwych zmian na Białorusi. Dowiedzą się o mechanizmach zmiany społeczno politycznej, poznają zagrożeni dla transformacji i okoliczności, z którymi ona się wiąże.

Partnerami SDP są Telewizja Biełsat oraz białoruski Ruch za Swobodu, oddział grodzieński. Głównym koordynatorem projektu jest dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP – Wiktor Świetlik, drugim koordynatorem asystent dyrektora – Piotr Wolniewicz, a koordynatorami ze strony partnerów: Jakub Biernat (Biełsat) i Paweł Mażejka (Ruch za Swobodu).  

14 stycznia 2011 r. zakończył się proces rekrutacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie. Zostało wytypowane 9 osób, które będą uczestniczyć w stażach.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.