30 XI 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Oleśnie odbyła się kolejna rozprawa przeciwko red. Danielowi Możwiłło oskarżonemu z art. 212 kk przez wicewójta gminy Zębowice za zniesławienie  na portalu „Zębowice Informacje” .  Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich prowadzi obserwację tej rozprawy i w imieniu CMWP obserwatorem była red. Halina Żwirska.

Jako świadek przesłuchiwany był wójt gminy Zębowice Waldemar Czaja. Kadencja Wójta zakończyła się 16.11.2018, funkcję swoją pełnił do 21.11.2018 i tego dnia został zaprzysiężony na następną kadencję. Sędzia Wojciech Dorożyński interesował się tym, jaka była wiedza Wójta w sprawie inwestycji, która jest głównym tematem tej rozprawy, jaki był kosztorys oraz wyjaśnieniem dotyczącym zwiększenia kwoty na tę inwestycję. Pan Waldemar Czaja wyjaśnił, że inwestycja była zaplanowana w 2016 roku i znalazła się w projekcie budżetu na 2017 rok. Została zapisana w dziale Gospodarka Komunalna, rozdział Gospodarka Odpadami i na tę  inwestycję (budowa wiaty} zaplanowano 220 tys. zł. Projekt został ukończony VI/VII 2017. Miał być realizowany w dwóch etapach. 28 sierpnia 2017 r.po powrocie z urlopu Wójt zauważył, że skarbnik zmieniła zaplanowaną kwotę na budowę wiaty w ten sposób, że zostawiła 220 tys. zł i dopisała, jako budowa wiaty w rozdz. Gospodarka Komunalna kwotę 400 tys. zł tłumacząc, że jest to prawidłowa klasyfikacja dla tego projektu. Jeśli więc ktoś sprawdzał jakie środki pieniężne zostały przeznaczone na ten projekt i zapisane w budżecie, to było to 600 tys. zł. Następnie Wójt wyjaśnił  jakie zadania miał do wykonania jego zastępca w ogłoszonym przetargu, podczas nieobecności Wójta. Pan Zdzisław Szuba od 14.08.2017 pełnił funkcję zastępcy wójta.Sędzia zapytał Wójta – jakie wskazówki przed urlopem przekazał swojemu zastępcy? Wójt przekazał je ustnie – zastępca miał dopilnować złożenia ofert do godz. 10:00,  następnie przy otwarciu ofert sprawdzić czy są zaplombowane i właściwie opisane, dopilnować aby skarbnik poinformowała, jakie środki są zabezpieczone w budżecie na ten przetarg, dopilnować sporządzenia protokołu i ogłoszenie w BIP. Wójt nie poinformował zastępcy o zwiększeniu budżetu na inwestycję, powiedział tylko, że skarbnik otrzyma prośbę o zwiększenie budżetu na budowę wiaty o 180 tys. zł. Na pytanie Sędziego dlaczego przetarg nie został anulowany i ogłoszony nowy Wójt stwierdził, że są trudności z pozyskaniem firm przystępujących do przetargu a warunki zimowe nie sprzyjają wykonywaniu prac. Kwota 220 tys. zł została przeniesiona, ale Wójt nie wiedział gdzie, gdyż musiałby mieć przy sobie dokumenty. Ostatecznie wszystkie etapy inwestycji załatwiono w jednym przetargu, a kwota budowy wraz z nadzorem wynosi 415 tys. zł. Sędzia zapytał  – czy tak bardzo znaczne podniesienie kwoty nie budzi wątpliwości Wójta? Waldemar Czaja stwierdził, że projektant wszystko dokładnie uzasadnił a jego zastępca Z. Szuba nie miał wpływu na te wartości. Następnie mec. Klaudiusz Małek pełnomocnik oskarżyciela Zdzisława Szuby zadał kilka pytań Wójtowi. Czy Z. Szuba wykonał swoje obowiązki prawidłowo? Czy któryś pracownik popełnił błędy? Czy pan Daniel Możwiłło mógł obawiać się o swoje bezpieczeństwo? Skąd 7 dni na publikację projektu inwestycji i czy jest jakiś zakaz publikacji uchwały, której treść dot. procedury przetargowej? Wójt odpowiedział, że Z. Szuba prawidłowo wykonał swoje obowiązki i nie było takiej możliwości, aby w dokumentacji przetargowej coś zmieniono. Nie wie, aby któryś z podległych pracowników dopuścił się czynów karalnych w stosunku do p. Możwiłło.

Z kolei red. Daniel Możwiłło zapytał Wójta kiedy ustalono termin sesji dot. tego postępowania przetargowego, czy przed przetargiem, czy w trakcie i czy data była tak zaplanowana, aby ogłoszenie ofert nastąpiło przed sesją Rady Gminy? Czy zdarzyło się aby radni dostali projekt zmieniony i czy było tak wcześniej?  Pytanie czy w październiku 2016 miała miejsce zmiana kwoty na sesji Rady Gminy Sędzia uchylił, jako nieistotne. Na pytania red. Możwiłły Wójt poinformował co miało być zrobione w ramach tej inwestycji. Red. Możwiłło pytał nadal dlaczego znając kwotę kosztorysu inwestorskiego 322 tys. zł zaplanowano kwotę 400 tys. zł. Wójt odpowiedział, że sądził, iż w  kosztorysie podaje się kwotę netto, do której dodaje się 23 procent podatku VAT. Nie zauważył, że w kosztorysie była podana kwota brutto i dlatego  o 160 tys. zł skarbnik miała zwiększyć kwotę wraz z kosztami inżynierskimi. Było to podczas sesji Rady Gminy. Nie była zwołana Komisja Budżetowa przez Radę Gminy mimo, że na tym etapie wiedziano, że środków braknie. W budżecie na budowę wiaty zapisano 220 tys. zł, p. Szuba Z. został przez Wójta poinformowany, że jest to kwota 200 tys. zł. Swoją pomyłkę tłumaczył tym, że nie może wszystkiego wiedzieć i dopiero po sprawdzeniu w księgowości zobaczył, że jest to 220 tys. zł. Nie wiedział czy był to błąd, gdyż była to jego ustna wypowiedź. Pracę swojego zastępcy ocenił bardzo dobrze. Wójt poinformował także, że wszystko było zgłoszone do Izby Obrachunkowej i jeśli w ciągu 30 dni Izba nie wniesie zastrzeżeń,  to Rada Gminy podejmuje uchwałę. Mecenas Klaudiusz Małek nie miał wniosków. Daniel Możwiłło podtrzymał wszystkie swoje wcześniejsze wnioski. Sąd postanowił odroczyć rozprawę ( z powodu konieczności zapoznania się szczegółowo z materiałami) do 27 lutego 2019 r.