5 stycznia 2018 r. Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP  uczestniczyła  w zorganizowanym przez Przewodniczącego KRRiT spotkaniu z przedstawicielami środowisk dziennikarskich na temat kary nałożonej na TVN 24 przez KRRiT . W trakcie spotkania Jolanta Hajdasz przedstawiła stanowisko Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP w tej sprawie podtrzymując zdanie wyrażone w oświadczeniu z 12 grudnia ub. roku oraz apelując o zawieszenie wykonania tej kary.

CMWP SDP wstrzymało się od zajęcia jednoznacznego stanowiska w sprawie nałożenia kary finansowej na TVN 24 za sposób relacjonowania wydarzeń w Sejmie i przed Sejmem z grudnia 2016 ponieważ nie znając pełnej treści analizy, która posłużyła KRRiT jako główne opracowanie uzasadniające podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie i nie mając narzędzi do samodzielnego opracowania tego tematu (przede wszystkim dostępu do telewizyjnych materiałów źródłowych z emitowanych programów w dniach 16-18 grudnia ub. roku) nie mogło jednoznacznie wypowiedzieć się na temat zasadności karania telewizji TVN 24 tą karą. W obecnej sytuacji uzasadnione wydaje się zawieszenie wykonania tej kary w imię poszanowania zasady wolności słowa i bardzo szeroko rozumianego prawa wolności wyrażania swoich poglądów, choć przesłanki, które znajdują się w publikowanym przez KRRiT uzasadnieniu decyzji o karze dla TVN 24 budzą niepokój i obawy co do rzeczywistej roli, jaką ta stacja (być może nieświadomie) odegrała w czasie protestów w grudniu 2016 r.

W trakcie spotkania dyr. Jolanta Hajdasz wyraziła także wdzięczność KRRIT za podjęcie tematu odpowiedzialności nadawców telewizyjnych za formę i sposób przekazywanych treści. Od lat możemy bowiem obserwować w Polsce bardzo aktywną rolę mediów audiowizualnych w kreowaniu różnych wydarzeń publicznych z politycznymi na czele, rolę, która wykracza znacznie poza funkcje i zadania przypisane niezależnym mediom, a której nikt nawet nie próbuje analizować. Zapoczątkowana obecną sytuacją dyskusja na temat odpowiedzialności środków masowego komunikowania za przekazywane treści i granic wolności słowa w demokratycznym państwie powinna być kontynuowana, by w przyszłości można było uniknąć problemów związanych z karaniem kolejnego nadawcy telewizyjnego i z pożytkiem dla wszystkich odbiorców mediów.