20. jubileuszowa edycja dorocznego konkursu o Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

W tym roku po raz dwudziesty Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyzna nagrody dla dziennikarzy za najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie, w dziesięciu kategoriach. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć dziennikarze bez względu na przynależność organizacyjną, a także dziennikarze niezrzeszeni.

Od początku trwania konkursu nagrodą wiodącą jest Główna Nagroda Wolności Słowa, fundowana w najwyższej w tym konkursie wysokości 20 tys. zł przez Zarząd Główny SDP. Dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, publikacji demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka. SDP jest również fundatorem drugiej nagrody – Nagrody Watergate (w wysokości 15 tys. zł), przyznawanej za najlepszą pracę z zakresu dziennikarstwa śledczego.

Jedną z najstarszych nagród konkursu  jest Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie. Kolejne kategorie to: Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne, Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej, Nagroda im. Jerzego Zieleńskiego za popularyzację wiedzy w różnych dziedzinach. Od ubiegłego roku Stowarzyszenie przyznaje Nagrodę im. Józefa Ślisza za publikacje o problemach społecznych i gospodarczych wsi i rolnictwa.

Wyjątkową nagrodą, promującą prasę lokalną za podejmowanie istotnych tematów dotyczących życia społecznego i rozwoju wspólnot lokalnych, jest Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego, stanowiąca integralną część Nagrody Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności”. O nagrodę mogą się ubiegać redakcje niezależnych gazet i czasopism, tzn. niezwiązanych z koncernami medialnymi i władzami samorządowymi, wydawanych w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców. Nagroda przyznana będzie przez jury konkursu o Nagrody SDP w porozumieniu z Kapitułą Nagrody Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności”.

W ramach konkursu SDP prowadzona jest też Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego – nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos”, przyznawana za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska.

W tym roku poszczególne nagrody, oprócz nagród fundowanych przez ZG SDP, mają wartość po 10 tys. zł, zaś Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego – 15 tys. zł. W każdej kategorii przewiduje się również ogłoszenie honorowych wyróżnień.

Główne kryteria oceny prac: oryginalność  i nowatorstwo, śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrowersyjnych, atrakcyjność formalna przekazu i jego komunikatywność, walory dydaktyczne i estetyczne,  rzetelność, zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy, podkreślanie, co jest własną oceną, a co cytatem, wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikacja podanych treści, zachowanie proporcji i kontekstu sprawy. Nagradzane będą przede wszystkim prace autorskie – indywidualne lub zespołowe, ale nagrody lub wyróżnienia mogą też być przyznane redakcji.

Zgłoszone do konkursu materiały ocenia dwustopniowe jury – jako pierwsze pracuje jury selekcyjne, którego każdy z czterech wybitnych ekspertów zapoznaje się ze wszystkimi nadesłanymi na konkurs pracami i rekomenduje najlepsze do wyróżnienia. Laureatów wybiera jury główne konkursu, kierując się wskazaniami selekcjonerów; jury główne ma możliwość nagrodzenia prac nie zgłoszonych do konkursu.

Termin nadsyłania prac mija 30 września br.

Szczegółowe informacje o konkursie i warunkach uczestnictwa zawiera regulamin konkursu: http://www.sdp.pl/Regulamin-Nagrod-SDP

Fundatorzy oraz sponsorzy konkursu o Nagrody SDP 2012: Fundacja Banku Ochrony Środowiska S.A., Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Fundacja im. Franciszka Stelczyka, Fundacja Konkurs Pro Publico Bono, Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k.,  Narodowe Centrum Kultury, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Presspublica Sp. z o.o., Zarząd Główny SDP.

Uroczystość ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród tradycyjnie odbędzie się w grudniu – prosimy śledzić ogłoszenia na naszym portalu.

Nagrody SDP przyznawane są od 1992 roku; z założenia miały być i nadal wzorowane są na amerykańskiej nagrodzie Pulitzera. Pierwszym i wieloletnim fundatorem oraz współorganizatorem konkursu była amerykańska German Marshall Fund of the United States, wszechstronnego wsparcia udzielał wówczas Stowarzyszeniu Bolesław Wierzbiański, redaktor naczelny nowojorskiej gazety „Nowy Dziennik”.

Więcej informacji o historii naszych nagród można znaleźć w szkicu „O nagrodach SDP w III RP” autorstwa byłego prezesa SDP Ignacego Rutkiewicza, współtwórcy konkursu, na stronie http://www.sdp.pl/Nagrody-SDP