Wymiana wiedzy i doświadczeń na temat praktyk związków i organizacji zawodowych w zakresie niedyskryminacji i różnorodności była tematem konferencji zorganizowanej przez Generalna Dyrekcję Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów. W konferencji brało udział 150 uczestników m.in. przedstawicieli związków zawodowych z różnych państw członkowskich UE, odpowiednich ekspertów w tej dziedzinie, przedstawicieli Komisji Europejskiej i komitetu sterującego. Do udziału w konferencji zostało zaproszone Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jako instytucja prowadząca działania wspierające dla dziennikarzy (także freelancerów) porównywalne ze związkami zawodowymi. SDP reprezentowała na tej konferencji dyr. Jolanta Hajdasz, która w czasie dyskusji w grupie roboczej omówiła doświadczenia CMWP SDP w zakresie udzielania przez Centrum bezpłatnej pomocy prawnej dziennikarzom. Szczególne zainteresowanie uczestników dyskusji wzbudził fakt udzielania prawnego wsparcia nie tylko członkom Stowarzyszenia, które finansuje działalność CMWP, ale każdemu dziennikarzowi, który zgłosi się do Centrum z problemem wynikającym z wykonywania przez niego zawodu dziennikarza. W ocenie uczestników dyskusji nie jest to praktyka powszechna i wskazane byłoby jej upowszechnianie.

Niedyskryminacja jest jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej. Od samego początku UE dążyła do zapewnienia równego traktowania obywateli z art. 7 Traktatu Rzymskiego, który zabraniał dyskryminacji ze względu na narodowość. Wg danych przedstawionych na konferencji dyskryminacja nadal stanowi problem w Europie, choć od wprowadzenia szczegółowych przepisów antydyskryminacyjnych UE mija w tym roku 17 lat. W konferencji poza SDP Polskę reprezentowali także przedstawiciele NSZZ „Solidarność” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

zdjęcia: Jolanta Hajdasz