Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r.

         Szanowny Panie Dyrektorze,

      W odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 2012 r., w pierwszej kolejności chciałbym uprzejmie podziękować za przedstawienie stanowiska w jakże ważnej społecznie kwestii utrzymania kary pozbawienia wolności za przestępstwo zniesławienia penalizowanego w art. 212 § 2 Kodeksu karnego.

      Minister Sprawiedliwości, mając na uwadze, iż od dziennikarza wymagana jest szczególna staranność w zakresie sprawdzenia prawdziwości informacji, które zamierza publikować, z uwagą wsłuchuje się w głosy zwolenników usunięcia z katalogu kar wymierzanych w sprawach o zniesławienie, kary pozbawienia wolności. Niemniej jednak w chwili obecnej Ministerstwo Sprawiedliwości koncentruje swoje działania na pracach legislacyjnych zmierzających do przyspieszenia postępowań sądowych i uproszczenia procedur, czego przykładem może być m.in. zaprezentowany opinii publicznej projekt zmiany Kodeksu postępowania karnego, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

        Postulowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich kierunek zmian w prawie karnym wymaga starannego rozważenia, z pewnością jednak powinien być poprzedzony szeroką debatą publiczną.

Z poważaniem

Marek Łukaszewicz

Dyrektor Biura Ministra