W piśmie z dn. 06.08.2010 r. Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej poinformaował nas, iż w dniu 30 czerwca 2010 r. został skierowany do Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów akt oskarżenia p-ko Leszkowi Kraskowskiemu o przestępstwo z art. 241 § 1 kk w zw. z art. 12 kk (sygn. akt 2 Ds. 254/09/V) i że w tej sytuacji „ocena zdarzenia będącego przedmiotem wniesionego aktu oskarżenia, pozostaje wyłącznie w gestii wskazanego Sądu„.

Jednocześnie w piśmie otrzymaliśmy informację, iż „kwestia postulowanych przez nas zmian treści art. 241 kk pozostaje poza kompetencją Prokuratury Generalnej”, w związku z czym odpis naszego pisma z dn. 13 lipca został przekazany do Departamentu Legislacyjno – Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości.