Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przychyla się do wniosku obrońcy, złożonego w imieniu red. Tomasza Wróblewskiego o ułaskawienie, w związku z wyrokami Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie V Wydział Karny z dnia 13 października 2015 roku sygn. akt V K 325/13 oraz Sądu Okręgowego w Warszawie IX Wydział Karny-Odwoławczy z dnia 6 kwietnia 2016 roku sygn. akt IX Ka 116/14, na mocy których dziennikarz został prawomocnie skazany na podstawie art. 212 k.k.

Wyżej wymieniony, jako redaktor naczelny opublikował w maju 2010 r. na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” i na portalach: www.gazetaprawna.pl oraz www.dziennik.pl,  artykuł prasowy p.t. „Prywatyzacja może uzdrowić Ruch”, w którym wraz z dziennikarzem Michałem Furą poddał krytyce działalność spółki Garmond Press S.A.

Z powodu powyższej publikacji został skazany powołanymi na wstępie wyrokami sądów karnych. Przy czym Sąd Okręgowy wymierzył  dziennikarzowi karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych, ustalając stawkę dzienną na 100 zł (łącznie 20 000 zł).

W związku z powyższym CMWP SDP pragnie podkreślić, że zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i międzynarodowego wolność słowa i prasy stanowią podstawowe swobody i wartości, do których ochrony obowiązane są wszystkie organy państwowe. Wyroki obu sądów budzą poważne wątpliwości w kontekście międzynarodowych standardów wolności słowa, w tym orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. CMWP SDP sprzeciwia się skazywaniu dziennikarzy wyrokami karnymi za słowo. Należy zaznaczyć, że sąd wymierzył dziennikarzowi wysoką grzywnę, bardzo dla niego dolegliwą. Sytuacja, w której sądy uznają dobra osobiste prywatnych spółek prawa handlowego za ważniejsze, niż wolność słowa i swobodna debata, stanowi zagrożenie dla swobód konstytucyjnych i przyczynia się do ograniczania wolności słowa w Polsce. Nie sposób uznać, by wskazane wyżej orzeczenia miały się przyczynić do wzmocnienia demokratycznego państwa prawnego czy społeczeństwa obywatelskiego, mimo iż przedstawiciele sądownictwa w publicznych wypowiedziach deklarują przywiązanie do tych wartości. 

W zaistniałej sytuacji złożony w imieniu red. Tomasza Wróblewskiego wniosek o skorzystanie z prawa łaski jest w pełni zasadny. Tym samym CMWP SDP uprzejmie prosi Pana Prezydenta o przychylenie się do wniosku o ułaskawienie.

 

                                                                                               Wiktor Świetlik

                                                  Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP