Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

z cyklu

TOŻSAMOŚĆ NAUK O MEDIACH

PRAWO PRASOWE
WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

która odbędzie się w dniach 20–21 czerwca 2013 roku w Warszawie

Idea

W nawiązaniu do zeszłorocznej konferencji poświęconej tożsamości dyscypliny jaką jest nauka o mediach chcielibyśmy zaprosić środowisko medioznawców do wzięcia udziału w kolejnym organizowanym przez Instytut Dziennikarstwa spotkaniu dotyczącym szeroko pojętej problematyki prawa mediów. Zapraszamy językoznawców, specjalistów zajmujących się polskim i zagranicznymi systemami medialnymi, prawników, badaczy nowych mediów, socjologów, osoby, którym bliska jest problematyka etyki dziennikarskiej oraz wszystkich, którzy w swoich zainteresowaniach badawczych podejmują zagadnienia regulowane prawem mediów.

Pragnęlibyśmy, aby przygotowywane spotkanie stało się reprezentatywnym forum nie tylko do rzeczowej i merytorycznej debaty nad istniejącymi uregulowaniami, ale także nad stworzeniem tak długo oczekiwanych mechanizmów stanowiących nowy ład informacyjny, zarówno dla tradycyjnego dziennikarstwa, jak i rodzących się wyzwań związanych z rozwojem technologii informacyjnych.

Dostrzegając to, że obowiązujące prawo prasowe jest tworem przestarzałym, wysoce niedoskonałym, nieuwzględniającym w pełni standardów państwa demokratycznego, chcielibyśmy porozmawiać o koniecznych zmianach wynikających nie tylko z opieszałości ustawodawcy, ale i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w jakiej przyszło funkcjonować współczesnym mediom. Chcemy też na prawo mediów spojrzeć szeroko, nie ograniczając się wyłącznie do dyskusji nad kształtem ustawy prawo prasowe. Prawo mediów to bowiem obszerna grupa regulacji pomieszczonych w wielu aktach normatywnych. Należą do nich między innymi ustawa o radiofonii i telewizji, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks cywilny.

Do kogo kierujemy zaproszenie?

Zaproszenia kierujemy do wszystkich, którzy zainteresowani są wytyczeniem nowych ram prawnych dla współczesnej – szeroko pojętej – prasy, a w swych badaniach dotykają kwestii, które prawo niejednokrotnie wtórnie (tworząc określone zapisy) sankcjonuje i dookreśla.Zapraszamy językoznawców, specjalistów zajmujących się polskim i zagranicznymi systemami medialnymi, prawników, badaczy nowych mediów, socjologów, osoby, którym bliska jest problematyka etyki dziennikarskiej. Zależy nam także na udziale czynnych dziennikarzy, redaktorów i wydawców.

Problematyka

Uwzględniając rozległość problematyki prawa prasowego, proponujemy dyskusję w trzech obszarach:

1.        Prawo prasowe jako gwarant fundamentalnych praw obywatelskich 
W ramach tego obszaru chcielibyśmy zająć się problematyką ochrony dóbr osobistych, kwestią zniesławienia, prawa do wizerunku, autoryzacją, sprawozdawczością procesową, mową nienawiści.

 

2.        Status zawodu dziennikarza
Kim współcześnie jest dziennikarz? Czy istnieje potrzeba redefinicji zawodu? Znaczenie norm środowiskowych – deregulacja – koregulacja.

 

3.        Prawo prasowe wobec nowych technologii informacyjnych
Prasa w Internecie, prawne i pozaprawne metody zwalczania patologii w Internecie, rejestracja prasy w Internecie, Internet a mowa nienawiści.

Terminy

Termin zgłaszania udziału: do 12 maja 2013 roku.

Opłata konferencyjna

Kwota: 350 zł

Termin wpłaty: 30 maja 2013 roku

* Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu (służymy pomocą na etapie rezerwacji).
** Przewidujemy wydawnictwo pokonferencyjne.

Kontakt

Pytania, zgłoszenia, abstrakty, artykuły: [email protected]