CMWP SDP stanowczo protestuje przeciwko próbom ograniczenia przez Sąd  w Wielkiej Brytanii prawa do korzystania z wolności słowa przez polską opinię publiczną poprzez wydany czasowo zakaz informowania o sprawie  Polaka w średnim wieku znanego  pod inicjałami RS, któremu szpital odmawia podawania pokarmów i płynów w efekcie czego może on umrzeć z głodu i z pragnienia.
Decyzję o zakazie informowania mediów o tej sprawie Sąd podjął 28 grudnia b.r. zakazując przekazywania mediom z Polski informacji na temat dramatycznej sytuacji pana RS oraz o działaniach polskiego rządu w jego sprawie. 30 grudnia zmieniono tę decyzję, ale nadal jest ona obwarowana licznymi ograniczeniami, w związku z tym dziennikarze z Polski  nie mają informacji na ten temat i nie są informowani o jej przebiegu. Pan RS został zabrany do szpitala po zawale serca i niedotlenieniu mózgu na początku listopada 2020 r. Na początku grudnia Sąd podjął decyzję o zakazie jego odżywiania i nawadniania. Polska rodzina RS , m.in. matka i siostra walczą o cofnięcie tego zakazu,  twierdzą, że był on  pobożnym katolikiem z jednoznacznymi poglądami na temat długości ludzkiego życia,  wyrażał np. oburzenie decyzją z 2018 o zakazie stosowania dalszej terapii względem rocznego Alfiego Evansa, którego śmierć wstrząsnęła opinią publiczną w wielu krajach świata. Mieszkająca w Polsce matka RS wydała już większość swoich oszczędności próbując uratować syna. Jej walkę o uratowanie życia syna wspierają jej dzieci i wnuki,  żona RS jest przeciwna podtrzymywaniu jego życia. Organizacja Christian Legal Centre zgodziła się pokryć przyszłe koszty prawne tej sprawy i wspiera rodzinę w tej sądowej batalii o życie ich krewnego. Jest to ta sama organizacja pro-life, która pomagała rodzicom Alfiego Evansa w końcowym etapie ich dramatycznej walki prawnej o uratowanie życia dziecka w 2018 roku.
Wg informacji CMWP SDP podawanie płynów choremu zostało decyzją Sądu wycofane w Wigilię Bożego Narodzenia. Wówczas polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wystosował formalnie pismo do ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Dominica Raaba z prośbą o pilną „pomoc i interwencję” w sprawie wznowienia odżywiania i nawadniania. W liście prosi się o współpracę Wielkiej Brytanii w repatriacji RS do Polski przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, gdzie ma się leczyć w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW.Rząd Polski złożył również  skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, popierając argument rodziny, że „prawo do życia” RS zostało naruszone przez Wielką Brytanię i zwrócił się do ETPCz o nakazanie jego repatriacji do Polski.
Po pięciu dniach odwodnienia, na pilnej rozprawie sądowej poza godzinami pracy, wieczorem 28 grudnia, kolejny sędzia   zawiesił decyzję o wycofaniu odżywiania i płynów do czasu ponownego rozpatrzenia sprawy. Decyzja ta ma być podjęta  przed 7 stycznia  b.r.
CMWP SDP  zwraca uwagę , iż  opisany powyżej sądowy zakaz  przekazywania dziennikarzom informacji na temat tej sprawy oraz utrudnianie im  kontaktu ze wszystkimi stronami tego konfliktu jest naruszeniem zasady wolności słowa demokratycznego państwa. Jest to przejawem cenzury prewencyjnej, która  w Polsce jest konstytucyjnie zakazana. Działanie to uniemożliwia dotarcie do odbiorców mediów z komunikatem będącym ważnym elementem  debaty publicznej dotyczącej fundamentalnych spraw światopoglądowych.  Działanie takie jest także sprzeczne z  Europejską Konwencją Praw Człowieka, co wielokrotnie potwierdzał Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu i narusza  więc zasadę wolności słowa, myśli i przekonań, co jest wielce naganne, niedopuszczalne i niezgodne z obowiązującym prawem.
CMWP SDP apeluje o przekazanie opinii publicznej wszystkich istotnych informacji na temat tej sprawy.
dr Jolanta Hajdasz
dyr. CMWP SDP

Warszawa, 2 stycznia 2021 r.

( ze względu na charakter sprawy nie publikujemy danych osobowych osób w nią zaangażowanych)