Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża stanowczy protest przeciwko orzeczeniu Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział III Karny z 26 lutego 2018 r. zgodnie z którym red. Paweł Gąsiorski, właściciel i redaktor naczelny lokalnych portali gminablachownia.pl i gminakonopiska.pl, jest winny naruszenia art. 212 kk§2 i ma zapłacić grzywnę i nawiązkę za rzekome zniesławienie przedstawiciela samorządu lokalnego i jego urzędniczki w dwóch artykułach zamieszczonych na w/w portalach w 2016 r.

Wyrok ten narusza fundamentalną dla ustroju demokratycznego zasadę wolności słowa, ponieważ dziennikarz w spornych publikacjach działał w interesie społecznym, miał bowiem prawo podnosić publicznie kwestie dotyczące zarówno wyjaśnienia statusu zatrudnienia córki kierowniczki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni, jak i oceny programów emitowanych w TVP 3 Katowice na temat gminy Konopiska z osobistym udziałem wójta tej gminy. Działanie to jest zgodne z zasadami etyki dziennikarskiej, bo dziennikarz ma obowiązek pracować stawiając na pierwszym miejscu dobro swoich odbiorców, w tym wypadku – czytelników obu w/w portali, którzy mają prawo do informacji o mechanizmach sprawowania władzy w lokalnej społeczności. Warto przy tym podkreślić, iż pierwszy sporny tekst red. Paweł Gąsiorski opatrzył w tytule znakiem zapytania i opublikował później wyjaśnienie osoby, której dotyczył artykuł, a drugi był subiektywną oceną faktów, których nikt nie kwestionuje. Poza wyjątkowo dotkliwą dla dziennikarza lokalnych mediów sumą odszkodowania, jaką ma zapłacić autor spornych tekstów (łącznie jest to ponad 8 tysięcy zł), orzeczenie to zawiera element dodatkowy tzn. ma na celu zniechęcanie dziennikarzy do przedstawiania w postaci publikacji istotnego, wymagającego publicznego wyjaśnienia problemu, jakim są zarzuty nepotyzmu, czy prywatnego wykorzystywania funduszy publicznych przez osoby pełniące ważne funkcje w społeczności lokalnej, jest więc wyjątkowo bulwersujące. Traktowanie dziennikarzy w taki sposób prowadzi do uruchomienia i upowszechnienia w pracy dziennikarskiej mechanizmu autocenzury, czyli samoograniczania się także innych dziennikarzy i nie podejmowania przez nich trudnych i kontrowersyjnych problemów społecznych, co w oczywisty sposób niszczy zasadę wolnego słowa i prowadzi do ograniczenia swobód obywatelskich.

Zgodnie z art. 54 Konstytucji RP, „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka „Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe”. Dlatego CMWP stoi na stanowisku, że zapadły w niniejszej sprawie wyrok skazujący rażąco godzi w prawa i swobody obywatelskie, a jedynym rozsądnym i zgodnym z prawem werdyktem w niniejszej sprawie może być wyrok uniewinniający p. Pawła Gąsiorskiego od postawionego mu zarzutu.

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

Warszawa, 18 kwietnia 2018 r.