PROTEST against the resolution of the German Federation of Journalists about the lack of freedom of the media in Poland

The Press Freedom Monitoring Centre of the Union of Polish Journalists (SDP) strongly
protests against the arguments put forward in the resolution of the German Federation of
Journalists (DJV) of 5 November 2017 concerning the alleged restrictions on the freedom of
the media and persecutions of journalists in Poland. We also strongly object to the opinions
of DJV’s president, Frank Ueberall, expressed in his interview for the public radio station
Deutsche Welle on 6 November 2017, which repeat and elaborate the allegations concerning
Poland.
The resolution of the DJV and the interview present Poland as a country which violates basic
human rights, including the right to free press and the right to free expression. To support
such allegations, subjective personal opinions are quoted referring to a reconstruction of
media structure in Poland, a particularly strong pressure on foreign-owned media, economic
pressure, harassment of journalists and subordination of the media to one political party. Yet,
all of the above is simply not true.
The functioning of the Polish media is regulated by law adopted within the process of
democratic legislation. All the regulations in this field conform to the principles which
guarantee freedom and independence of the media, both private and public.
Especially appalling is the comparison drawn by Mr Uberall between the current situation in
Poland and the rising of dictatorship in Germany in the 1930s. No evidence is provided by
the author to substantiate such a bizarre claim, deeply unjust for the entire professional group
of journalists and for media owners in Poland. Circulating internationally such extreme
opinions by a journalistic organisation and its leadership is a kind of abuse detrimental to the
mutual Polish – German relations.
The PFMC calls on all media organisations and intitutions to oppose the spread of such
untruths about media in Poland and to depict their situation in a reliable way both for
domestic and international public.
Dr Jolanta Hajdasz
Director
Press Freedom Monitoring Centre of the Union of Polish Journalists
By |2018-02-08T08:41:25+01:007 lutego 2018|Kategorie: Statements|

Protest CMWP SDP przeciwko rezolucji Niemieckiego Związku Dziennikarzy o braku wolności mediów w Polsce

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko tezom zawartym w rezolucji Niemieckiego Związku Dziennikarzy (DJV) z 5.11.17 o ograniczaniu wolności mediów i prześladowaniach dziennikarzy m.in. w Polsce oraz przeciwko powielającym je wypowiedziom Franka Ueberalla, przewodniczącego Niemieckiego Związku Dziennikarzy (DJV), jakie ukazały się w jego wywiadzie dla państwowej niemieckiej rozgłośni radiowej Deutsche Welle na temat tej rezolucji (publikacja 6.11.17 r.). W rezolucji DJV oraz w we wspominanym wywiadzie Polska przedstawiona jest jako państwo, w którym łamane są podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do wolności prasy i wolności do wyrażania opinii. Jako argumenty przemawiające za tą tezą służą subiektywne opinie (cyt.) o przebudowie struktury mediów w Polsce, szczególnej presji na media z udziałem podmiotów zagranicznych, naciskach ekonomicznych, nękaniu dziennikarzy i podporządkowywaniu polskich mediów jednej partii. Tymczasem w rzeczywistości nic takiego nie ma miejsca. Media w Polsce funkcjonują na podstawie prawa stanowionego w demokratyczny sposób, obowiązujące w polskim systemie prasowym przepisy respektują wszystkie zasady wolnych i niezależnych mediów. Dotyczy to także sektora mediów publicznych. Szczególnie bulwersujące jest porównanie przez p. Uberalla obecnej sytuacji w Polsce do rodzącej się dyktatury w Niemczech w latach 30. ubiegłego wieku. Jego autor nie przedstawia na uzasadnienie tak radykalnego zdania żadnych dowodów. Jego opinia jest krzywdząca zarówno dla ogółu polskich dziennikarzy, jak i dla właścicieli mediów funkcjonujących na terenie naszego kraju. Formułowanie tak radykalnych opinii oraz ich powielanie na forum międzynarodowym przez organizacje dziennikarskie i ich kierownictwo jest nadużyciem, które psuje wzajemne relacje między naszymi krajami. CMWP SDP apeluje do organizacji i instytucji medialnych o stanowcze przeciwstawianie się rozpowszechnianiu takich nieprawdziwych opinii na temat sytuacji mediów w Polsce oraz rzetelne przedstawianie ich sytuacji zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym.

Dr Jolanta Hajdasz
dyr. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

By |2018-02-07T17:28:36+01:008 listopada 2017|Kategorie: Oświadczenia CMWP|
Przejdź do góry