WPROWADZENIE

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (ang. Press Freedom Monitoring Center) to organ działający w strukturze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, którego zadaniem jest publiczne wyrażanie opinii i udzielanie pomocy dziennikarzom w przypadkach zagrożenia wolności słowa i  wolności środków masowego komunikowania. Centrum zostało założone 1 maja 1996 na mocy uchwały Zarządu Głównego SDP. W zamierzeniu CMWP SDP broni wolności słowa zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a szczególnie swobody dziennikarza w docieraniu do źródeł informacji, umacnia wolność prasy i mediów elektronicznych oraz  strzeże wykorzystania wolności słowa.

Siedzibą CMWP SDP jest Dom Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Działalność CMWP SDP jest finansowana przez SDP.

W latach 2014 – 2017 funkcję dyrektora CMWP pełnili Wiktor Świetlik (do 1.05.2017) i Jolanta Hajdasz (od 1.07. 2017 do chwili obecnej). Do 1.08.2017 r. w CMWP SDP pracował także Piotr Wolniewicz. Na stałe współpracuje z CMWP SDP  prawnik Stowarzyszenia Michał Jaszewski oraz  mec. Artur Wdowczyk.

CMWP SDP prowadzi stronę internetową www.freepress.org.pl. Na niej opublikowane są wszystkie materiały dokumentujące działalność CMWP SDP.

 

 1. MISJA CMWP SDP

Zgodnie ze swoją misją CMWP SDP w latach 2014 – 2017 r. w swojej działalności skupiało się głównie na pomocy dziennikarzom, którzy mieli kłopoty natury prawnej oraz na publicznym zajmowaniu stanowisk w sprawach dotyczących funkcjonowania mediów. Chodzi zwłaszcza o tych dziennikarzy, którym wytoczono procesy o zniesławienie z kontrowersyjnego art. 212 kodeksu karnego. Szczególnie oburzającym przykładem użycia owego paragrafu przeciwko dziennikarzom było prawomocne skazanie dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej” Michała Fury oraz byłego redaktora naczelnego „DGP” Tomasza Wróblewskiego za artykuł krytycznie opisujący działalność spółki Garmond Press S.A. na wysokie kary grzywny (odpowiednio 14 tys. zł i 20 tys. zł). CMWP SDP, aktywnie monitorowało proces, a następnie wsparło wniosek Tomasza Wróblewskiego o ułaskawienie, skierowany do Prezydenta RP. Ostatecznie Andrzej Duda zdecydował się ułaskawić dziennikarza. CMWP SDP starało się także zabierać głos w obszarach dotyczących wolności słowa poprzez  sygnalizowanie i diagnozę istniejących problemów. Wobec planów wprowadzenia ograniczeń dla dziennikarzy i fotoreporterów parlamentarnych CMWP SDP zainicjowało akcję zbierania podpisów dziennikarzy pod apelem w tej sprawie do władz parlamentu. Ostatecznie udało się przekazać apel podpisany przez ponad 60 przedstawicieli mediów. Oprócz tego została również zorganizowana Konferencja poświęcona tematowi ograniczeń poruszania się dziennikarzy w Sejmie.

Poprzez organizację konferencji Centrum starało się zainicjować debatę dotyczącą rozwoju mediów elektronicznych, a także pojawienia się nowych zagrożeń związanych z tym faktem. O tym, jak skutecznie zapewnić bezpieczeństwo w przestrzeni internetowej, a z drugiej strony nie rezygnować z podstawowych praw jednostki dyskutowali dziennikarze, eksperci ds. bezpieczeństwa, dziennikarze, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, którzy wzięli udział w konferencji pt. „Bezpieczeństwo i wolność słowa w cyberprzestrzeni” w maju 2016 r.

Ważnym elementem działalności CMWP SDP były interwencje i pomoc dziennikarzom w sytuacjach konfliktowych z władzami samorządowymi czy innymi instytucjami. Najpoważniejszą sprawą w tym zakresie działalności było zabójstwo dziennikarza Łukasza Masiaka z Mławy. CMWP SDP podejmowało liczne działania by sprawę wyjaśnić, m.in. by wysłać międzynarodowy list gończy za podejrzanym o zabójstwo i upewnić się o bezpieczeństwie innych dziennikarzy z tego regionu.

Niezwykle istotną sprawą dla CMWP SDP  w 2017 r. stało się także reagowanie na nieprawdziwe opinie i stanowiska organizacji zagranicznych dotyczące Polski. Przykładem takiej reakcji jest protest CMWP SDP z 14.07.17 r. przeciwko zmianie statusu Polski z kraju o mediach „wolnych” na „częściowo wolne”, jaka została podjęta przez organizację  Freedom House w oparciu o tezy zawarte w opracowaniu pt. „Pluralism Under Attack: The Assault on Press Freedom in Poland” („Atak na pluralizm: szturm na wolność prasy w Polsce” ) oraz protest CMWP SDP z 8.11.17 r.  przeciwko tezom zawartym w rezolucji  Niemieckiego Związku Dziennikarzy (DJV) z 5.11.17 o ograniczaniu wolności mediów i prześladowaniach dziennikarzy m.in. w Polsce.

 

 

 1. KONSULTACJE I INTERWENCJE

Za zgodą dziennikarzy lub na ich prośby CMWP SDP wysyła obserwatorów na procesy dziennikarzy oraz procesy dotyczące wolności słowa. W tym zakresie działalności CMWP SDP udziela (również telefonicznie) licznych komentarzy i porad dotyczących bieżących wydarzeń oraz zagrożeń naruszenia zasady wolności słowa.

 

Wykaz najważniejszych spraw, w których CMWP SDP podejmowało interwencje, udzielając porady prawnej, obserwując rozprawy, czy biorąc aktywny udział w procesach.

 

– Iwona Poreda-Łakomska – Sąd Rejonowy w Zambrowie uniewinnił dziennikarkę stacji Nowa TV (ZPR Media), która dopuściła się prowokacji dziennikarskiej, od zarzutu nieuzasadnionego wezwania policji. Jednocześnie uznał jej winę w sprawie podawania policjantom nieprawdziwych danych. Biorąc jednak pod uwagę m.in. charakter i okoliczności czynu, odstąpił od wymierzenia kary. Wyrok nie był prawomocny. Dziennikarka zapowiedziała, że będzie się chciała od niego odwołać CMWP obserwowało proces.

 

– Dominika Wolak – Mimo, że Sąd Rejonowy w Nysie uniewinnił dziennikarkę „Nowin Nyskich” od zarzutu naruszenia miru domowego przychodni weterynaryjnej „Milwet” (art. 193 k.k.), sprawa będzie miała dalszych ciąg. Prokurator bowiem wniósł apelację od wyroku. CMWP SDP wystosowało swoje  stanowisko w sprawie. Zostało ono wysłane do Prokuratury Rejonowej w Nysie, która w odpowiedzi poinformowała, że „nadzoruje dochodzenie o czyn z art. 44 ust 1 ustawy prawo  prasowe (utrudnianie lub tłumienie krytyki prasowej – Przyp. Red.), popełniony na szkodę Dominiki Wolak. Jak informowała Prokuratura, stanowisko zostało włączone w poczet materiału dowodowego. Postępowanie zostało umorzone na wniosek nyskiej prokuratury wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Dziennikarka odwołała się od tego postanowienia. CMWP monitoruje proces.

 

– Jarosław Jakimczyk – pełni funkcję redaktora naczelnego portalu internetowego KompromatRP.pl. Nie opublikował materiału prasowego, a jedynie zwrócił się o informacje dotyczące działalności Qumak S.A. do podmiotu świadczącego na rzecz Qumak S.A. usługi w zakresie obsługi prasowej i investor relations. Samo zwrócenie się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania spowodowało wniesienie przez pełnomocnika Qumak S.A. do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy aktu oskarżenia przeciwko Jarosławowi Jakimczykowi, zawierającego zarzuty zniesławienia i zniewagi. W związku z powyższym CMWP SDP przyjęło w tej sprawie krytyczne stanowisko (24.09.2015 r.) oraz wysłało pismo do sądu. Sprawę komentowaliśmy na łamach mediów branżowych, które zresztą o niej poinformowaliśmy.

 

– Wojciech Sumlińśki – Dziennikarz jest już ostatecznie uniewinniony w sprawie płatnej protekcji przy weryfikacji oficera WSI. Sąd Najwyższy postanowił, że złożona, a następnie wycofana przez prokuraturę kasacja w jego sprawie nie będzie rozpoznawana. Centrum regularnie monitorowało rozprawy, zamieszczając z nich informacje na swojej stronie oraz stronie SDP.

 

– Łukasz Masiak – Na karę 7 lat pozbawienia wolności skazał Sąd Okręgowy w Płocku Bartosza N., oskarżonego o zabójstwo dziennikarza z Mławy – Łukasza Masiaka. Sąd przychylił się do wniosku obrońcy i zmienił kwalifikację czynu z zabójstwa na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem był zgon dziennikarza. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 czerwca 2015 r. w jednym z mławskich lokali. Łukasz Masiak miał zginąć w wyniku silnego kopnięcia w głowę. Bartosz N. nie przyznał się do zabójstwa, utrzymując, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Zaraz pośmierci dziennikarza w jego sprawie CMWP SDP zwróciło się do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej z żądaniem przeprowadzenia skutecznego śledztwa. Wystosowało także apel do prokuratury o przeprowadzenie kontroli w sprawie śledztwa dotyczącego śmierci dziennikarza.

 

– TV Republika – Sąd Okręgowy w Warszawie, oddalił pozwy, jakie przeciwko stacji oraz jej dziennikarzom, skierowali: Jan Kulczyk ( po jego śmierci sprawę kontynuowały dzieci biznesmana: Sebastian i Dominika Kulczyk) wraz z Kulczyk Investmenst oraz spółka Ciech S.A. W obu sprawach sąd zasądził także zwrot kosztów sądowych na rzecz pozwanych. Dwa oddzielne procesy, dotyczyły odcinków programu Anity Gargas „Zadanie specjalne” z lutego 2015 r. na temat domniemanych zarzutów dotyczących prywatyzacji spółki Ciech. Obok autorki programu o naruszenie dóbr osobistych pozwani zostali także: Antoni Trzmiel, Cezary Gmyz i Tomasz Terlikowski. Ciech domagał się zapłaty 400 tys. zł solidarnie od wszystkich pozwanych oraz publikacji przeprosin w  mediach, natomiast Jan Kulczyk i Kulczyk Investments domagali się odszkodowana w wysokości 800 tys. zł oraz przeprosin we wskazanych tytułach. Wyrok jest nieprawomocny. CMWP monitorowało proces.

 

– Paweł Gąsiorski – lokalny dziennikarz ze Śląska. Miał wytoczonych kilka procesów z  art. 212 k.k., które monitorowało CMWP (wystosowując także oświadczenia w sprawach).

Sąd Okręgowy w Częstochowie przychylił się do apelacji Pawła Gąsiorskiego i uchylił wyrok sądu I instancji w procesie, jaki wytoczyła mu z art. 212 k.k. Sylwia Szymańska – burmistrz gminy Blachownia. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia do Sądu Rejonowego w Częstochowie, który w listopadzie ub. r. skazał dziennikarza na karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych, ustalając wysokość stawki na kwotę 20 złotych. Dodatkowo nakazał mu zapłatę kosztów procesowych. Burmistrz Blachowni oskarżyła Pawła Gąsiorskiego o pomówienie jej na stronie internetowej www.gminablachownia.pl, którą prowadzi dziennikarz. Sąd Okręgowy w Częstochowie uniewinnił Pawła Gąsiorskiego od zarzutu pomówienia Dariusza Wojciechowskiego –  sekretarza gminy Blachownia. Tym samym przychylił się do apelacji dziennikarza. Sąd I instancji (Sąd Rejonowy w Częstochowie) uznał go bowiem winnym popełnienia przestępstwa z art. 212 § 2. Wobec Gąsiorskiego orzeczono wówczas środek karny w postaci nawiązki w kwocie 5 tys. zł na rzecz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, a także zwrot kosztów procesowych. Sąd Okręgowy w Częstochowie ten wyrok uchylił.

Proces dotyczył artykułu „Dziwny zbieg okoliczności”, zamieszczonego na portalu www.gminablachownia.pl w marcu br.

 

– Tadeusz Grzesik – publicysta „Frondy” skazany prawomocnie z art. 212 k.k. na 3 miesiące ograniczenia wolności z nakazem wykonywania prac społecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie oraz 3 tys. zł nawiązki za kilkuzdaniowy komentarz do artykułu „Die Welt” na temat książki Jana Grabowskiego. CMWP SDP poświęciło m.in. jego przypadkowi jedną z organizowanych konferencji – „Art. 212 k.k. ciągle straszy” (28.02.2017 r.). Wspierało także wniosek o ułaskawienie, skierowany przez SDP do Prezydenta RP.

 

– Tomasz Wróblewski i Michał Fura – red. naczelny i dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej” zostali prawomocnie skazani z art. 212 k.k. (na bardzo wysokie grzywny) za artykuł p.t. „Prywatyzacja może uzdrowić Ruch”, który w maju 2010 r. ukazał się na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” i na portalach: www.gazetaprawna.pl oraz www.dziennik.pl. Poddano w nim krytyce działalność spółki Garmond Press S.A. CMWP SDP poświęciło m.in. ich przypadkowi jedną z organizowanych konferencji – „Art. 212 k.k. ciągle straszy” (28.02.2017 r.). Wspierało także wniosku obu dziennikarzy o ułaskawienie, skierowane do Prezydenta RP. Wniosek Tomasz Wróblewskiego został uwzględniony przez Andrzeja Dudę.

 

– Bronisław Wildstein – Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew o naruszenie dóbr osobistych, jaki przeciwko dziennikarzowi skierowała firma Kulczyk Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz Jan Kulczyk (po jego śmierci sprawę kontynuowały dzieci biznesmana: Sebastian i Dominika Kulczyk). Wyrok nie jest prawomocny. CMWP SDP kilkakrotnie zabierało głos w tej sprawie (m.in. oświadczenie) i obserwowało proces. Dziennikarz został pozwany, jako redaktor naczelny Telewizji Republika, w związku z opublikowaniem materiału telewizyjnego autorstwa Bartłomieja Graczaka z lipca 2014 pt. „Naciski Kulczyka” dotyczącego afery taśmowej,  zainteresowania Jana Kulczyka nabyciem akcji Ciech S.A. oraz domniemanego wpływania na tygodnik „Wprost”, by ten nie publikował taśm, na których jest Kulczyk. Powodowie żądali od Bronisława Wildsteina przeprosin spółki Kulczyk Investments w prasie oraz na antenie TV Republika, a także wpłacenia w sumie kwoty 400.000 zł na cel charytatywny. To między innymi wysokość kwoty, której domagano się od Wildsteina, budziła wątpliwości Centrum Monitoringu
Wolności Prasy SDP.

 

– Daniel Stołowski – skazany prawomocnie z art. 212 k.k. za to, że jako redaktor naczelny „Przemyskiego Telegrafu” opublikował materiał zatytułowany „Układ Chomy z REMII”, w którym w krytycznym świetle przedstawił domniemane związki właściciela firmy REM II z prezydentem Przemyśla. Sprawę do sądu z powództwa cywilnego oddał szef firmy Andrzej Pichur. CMWP SDP monitorowało proces i udzielało dziennikarzowi porady prawnej.

 

– Krzysztof M. Kaźmierczak – dziennikarza za rzekome zniesławienie pozwał z art. 212 k.k.  Mirosława R. ps. „Ryba”. Pozew dotyczył artykułu „Zagadkowa śmierć antyterrorysty” w „Głosie Wielkopolskim”, w którym Kaźmierczak napisał, że R. mógł mieć związek ze sprawą śmierci osoby, która miała brać udział w porwaniu Jarosława Ziętary. Dziennikarz od lat zajmuje się wyjaśnianiem okoliczności śmierci Ziętary. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto umorzył postępowanie przeciwko, w publikacji Kaźmierczaka nie dopatrzył się pomówienia. CMWP SDP monitorowało sprawę na prośbę dziennikarza

 

– Mariusz Staniszewski – prawomocnie wygrał proces o bezpodstawne zwolnienie z Gremi Business Communication. Dziennikarza zwolniono w listopadzie 2012 r. z pracy w „Rzeczpospolitej”, w związku z publikacją Cezarego Gmyza „Trotyl we wraku Tupolewa”. Centrum monitorowało proces i wielokrotnie wyrażało wątpliwości dotyczące działań wobec ówczesnych pracowników „Rzeczpospolitej” i tygodnika „Uważam Rze” ze strony wydawcy obu pism

 

– Paweł Dąbrowski –fotoreporterowi „Super Expressu” cofnięto akredytację sejmową, ze względu na wykonanie zdjęć posłance Lidii Gądek w niekomfortowej dla niej sytuacji (po zdjęciu butów). CMWP SDP wystosowało stanowisko w sprawie.

 

– Roman Suszczenko – dziennikarz ukraińskiej agencji Ukrinform został zatrzymany w Moskwie i aresztowany pod zarzutem szpiegostwa. Według agencji Ukrinform, dziennikarz przyjechał do Rosji z wizytą prywatną, by odwiedzić mieszkającą tam rodzinę, a jego aresztowanie jest prowokacją. CMWP SDP wystosowało 3 apele w sprawie jego uwolnienia.

 

– „Super Express” – Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł w procesie, jaki wytoczyła gazecie Monika Jankowska, że „Super Express” ma publikować przeprosiny na całej pierwszej stronie gazety przez kolejnych 30 dni i zapłacić powódce 150 tys. zł. zadośćuczynienia. CMWP SDP wystosowało oświadczenie, wyrażając swoje oburzenie wyrokiem.

 

– „Wprost” – Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał solidarne zapłacenie przez AWR „Wprost”, Sylwestra Latkowskiego i Michała Majewskiego 500 tys. złotych zadośćuczynienia Kamilowi Durczokowi za publikacje dotyczące jego osoby. CMWP SDP protestowało w tej sprawie, zwracając uwagę zwłaszcza na wysokość kwoty odszkodowania.

 

– Khadija Ismailova – dziennikarka ostatecznie wyszła z więzienia, gdyż azerski sąd najwyższy zmniejszył jej karę z 7,5 do 3,5 roku więzienia w zawieszeniu. CMWP SDP w sprawie skazania Ismayilovej .Wcześniej, po jej aresztowaniu (wtedy jeszcze pod zarzutem rzekomego nakłaniania do samobójstwa dziennikarza) zwróciliśmy się do ministra Grzegorza Schetyny z apelem o zabranie przez głosu i wyrażenie protestu w sprawie aresztowania dziennikarki. Zarazem poinformowana została o tym Europejska Federacja Dziennikrzy (EFJ), którą CMWP zainspirowało do podjęcia akcji wysyłania listów ze wsparciem dla dziennikarki do przedstawicielstw dyplomatycznych Azerbejdżanu na całym świecie

 

– Jacek Suchocki – przeciwko redaktorowi naczelnemu portalu „Wieści Prosto z Gór” Gmina Mszana Dolna wytoczyła proces cywilny. CMWP oprócz porady prawnej wystosowało stanowisko w sprawie

 

– Piotr Jawor – dziennikarzowi została cofnięta akredytacja na mecze piłkarskie Wisły Kraków; CMWP wydało oświadczenie w sprawie.

 

– Andrzej Mietkowski – dziennikarz został zwolniony z pracy w Polskim Radiu pod zarzutem niegospodarności, CMWP SDP pisało w jego obronie do Zarządu PR

 

– Adam Socha – dziennikarz olsztyńskiej „Debaty” został pozwany o naruszenie dóbr osobistych przez posłankę Iwonę Arendt. Posłanka twierdziła, iż w tekście pt. „Wojna o przywództwo w olsztyńskim PiS-ie” Socha podał nieprawdziwe informacje i nieuzasadnione oceny przekraczające granice dozwolonej krytyki, CMWP SDP monitorowało proces.

 

– Stanisław Olsztyn – bloger z Olsztyna został oskarżony z powództwa cywilnego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie podinspektora Adama Kall o zniesławienie (art. 212 kk). Ostatecznie został prawomocnie uniewinniony przez Sąd Okręgowy w Olsztynie. Chodzi o „List otwarty do Jerzego Dziewulskiego”, zamieszczony przez Olsztyna (wówczas pracownika policji) na forum internetowym Radia Szczecin. Olsztyn wyraził w nim swoje wątpliwości i zastrzeżenia w kwestii niektórych aspektów funkcjonowania logistyki w policji. CMWP monitorowało proces.

 

– Wacław Radziwinowicz – korespondent „Gazety Wyborczej” w Moskwie został pozbawiony akredytacji dziennikarskiej przez władze Federacji Rosyjskie. Wydalenie polskiego korespondenta ma być odpowiedzią na cofnięcie zezwolenia na pobyt przez polskie władze rosyjskiemu dziennikarzowi Leonidowi Swiridowowi, którego pozadziennikarska aktywność na terenie Polski budziła poważne wątpliwości z perspektywy swojej legalności. CMWP napisało list otwarty w sprawie do ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce.

 

– Anna Ryńska – blogerka z lubuskiego. Zgłaszała się do CMWP SDP dwukrotnie. Została jej najpierw udzielona porada związana z prawami dziennikarza do uzyskiwania informacji, prawa dostępu do informacji publicznej, a następnie o możliwość złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu przestępnego, w związku z jej informacjami o podejrzanych mailach i telefonach.

 

– Grzegorz Mika, Śląską Telewizja Miejska – CMWP SDP, po otrzymaniu niepokojących informacji dotyczących działań władz miejskich w Świętochłowicach wobec Śląskiej Telewizji Miejskiej wystosowało do magistratu pismo z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Wobec braku odpowiedzi w stosownym czasie Centrum wydało oświadczenie, w którym wyraziło „zaniepokojenie konsekwentnymi działaniami ze strony władz miasta Świętochłowice skutkującymi ograniczaniem możliwości nadawania przez Śląską Telewizję Miejską”. Ostatecznie dostaliśmy odpowiedź z Świętochłowickiego magistratu i zastanawiamy się nad dalszymi krokami.

 

– Agata Ławniczak – dziennikarka TVP zwolniona dyscyplinarnie przez zewnętrzną firmę outsorsingową za krytykę polityki zatrudnienia w TVP. CMWP SDP wystosowało w tej sprawie protest (20.07.2015 r.). Skandalicznej polityce zatrudnienia w tym okresie w TVP i zmuszeniu ponad 400 pracowników twórczych w tym dziennikarzy do rezygnacji z umowy o pracę na rzecz wykonywania przez nich usług medialnych w ramach firmy Leasing Team i była poświęcona konferencja współorganizowana przez CMWP SDP wraz z łódzkim oddziałem SDP ( Łódź 24.06.2015 r.)

 

– Grzegorz Kosiński – na posiedzeniu Komisji Sportu i Kultury Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 12 maja 2015 r., członkowie komisji zażądali od miejscowego dziennikarza Grzegorza Kosińskiego publicznych wyjaśnień w związku z jego publikacją, zamieszczoną na portalu Jas.info.pl, którego jest redaktorem naczelnym. Wydaliśmy stanowisko w sprawie, które wysłaliśmy do Rady Miasta z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Stanowisko zostało także przesłane do prokuratury w Gliwicach, do której dziennikarz złożył zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 44.1 prawa prasowego. Prokuratura wszczęła śledztwo.

 

– Jerzy Bielewicz – Centrum obserwowało rozprawę w procesie, jaki dziennikarzowi wytoczył Bank Pekao SA z art. 212 kk. Wysyłaliśmy także pismo do Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wniosku o wniesienie kasacji od wyroku sądu II instancji, który był niekorzystny dla oskarżonego.

 

– Natalia Ptak – dziennikarkę z Wielunia Sąd I instancji 27 stycznia br. uznał za winną naruszenia art. 49 prawa prasowego w związku z art. 14 prawa prasowego. Chodzi o brak autoryzacji wywiadu z byłą wójt gminy Konopnica Mariolą Hernas (ukazał się 15 kwietnia 2014 r. w tygodniku „Kulisy Powiatu”), która występowała w procesie, jako oskarżyciel posiłkowy. Dziennikarka została skazana na karę grzywny w wysokości w sumie 500 zł. Jej obrońca zaskarżył wyrok, który Sąd Okręgowy w Sieradzu uchylił i zmienił go na korzyść oskarżonej. CMWP SDP monitorowało proces na prośbę dziennikarki, obserwując rozprawy i udzielając porady prawnej. W dniu 15 kwietnia organizowaliśmy także konferencję poświęconą problemom z funkcjonowaniem prawa prasowego, gdzie jednym z gości była właśnie Natalia Ptak

 

– Jan Piński – za redaktorem naczelnym „Uważam Rze” wysłano listu gończy, a także nałożono karę 30 dni aresztu za niestawiennictwo na procesie, mino, że stawił się pełnomocnik Jana Pińskiego, który poinformował sąd, że dziennikarz przedstawił zwolnienie lekarskie,  potwierdzone przez biegłego sądowego. Kara została uchylona po kilku miesiącach po działaniach CMWP SDP. Pisaliśmy w tej sprawie kilkukrotnie do sądu oraz wydaliśmy oświadczenie

 

– Krzysztof M. Załuski „Riviera” – Komenda Miejska w Sopocie prowadziła dochodzenia w sprawie nie zamieszczenia w stopce redakcyjnej pisma „Riviera” adresu redakcji. CMWP SDP wydało stanowisko, w którym zwróciło uwagę, że „jedyną rozsądną decyzją organów postępowania karnego powinno być w tym przypadku umorzenie postępowania, co najmniej z uwagi na brak społecznej szkodliwości czynu”. Porady prawnej udzielił także mec. Jaszewski.  Wypowiadaliśmy się też w sprawie innych szykan i problemów, które dotykały Riviery.

 

– Maciej Kuciel – Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wyrok skazujący dla Macieja Kuciela. We wrześniu 2013 roku dziennikarz TVN został skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa na karę grzywny w wysokości 2 tys. zł za naruszenie art. 14 Prawa Prasowego, czyli rozpowszechniania informacji utrwalonych za pomocą zapisów fonicznych bez zgody osoby udzielającej informacji. Proces toczy się nadal. Centrum monitorowało proces, uczestnicząc w rozprawach, przypadkowi red. Kuciel była także poświęcona konferencja dotycząca prawa prasowego – 15.04.2015 r.

 

– Wojciech Poczachowski vs Jadwiga Chmielowska – były Prezes Radia Katowice i członek Zarządu Polskiego Radia wytoczył dziennikarce za zniesławienie proces karny z paragrafu 212 i cywilny. Chodzi o teksty z bloga Chmielowskiej ze stycznia 2010r i lutego 2011r. Obserwatorzy z ramienia Centrum wielokrotnie obserwowali rozprawy w obu procesach.

 

– Hanna Dobrowolska – ostatecznie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uniewinnił dziennikarkę od zarzutów „naruszenia miru domowego” – art. 193 kk, w związku z wydarzeniami w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w nocy 20/21 listopada 2014 r. Sąd uznał, że podczas protestu wykonywała ona pracę dziennikarza. CMWP SDP monitorowało rozprawy. Jednocześnie ten sam sąd oddalił zażalenie Dobrowolskiej na działania policji w sprawie (dziennikarka w skutek zatrzymania spędziła kilkadziesiąt godzin w celi na komisariacie), co CMWP SDP oprotestowało w oświadczeniu z 14.01.2015 r. W tej sprawie pisaliśmy także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

III. KONFERENCJE, DEBATY, PANELE, organizowane lub współorganizowane przez CMWP SDP:

 

 

„Co zrobić by znaleźć pracę w mediach?” – 23.03.2017 r.

Dyskusja z udziałem Wiktora Świetlika, Piotra Gursztyna, Huberta Biskupskiego oraz Krzysztofa Gottesmana poświęcona szansom młodych ludzi na rynku pracy. Celem było, aby osoby od lat pracujące w mediach, także kierujące procesami zatrudnienia, przybliżyły realia panujące w branży. Odpowiedziały na pytanie, jakie szanse na zaistnienie w zawodzie mają rozpoczynający karierę w branży medialnej.  

 

„Art. 212 ciągle straszy” – 28.02.2017 r.

Celem konferencji było pokazanie na konkretnych przykładach dziennikarzy, którzy zostali oskarżeni lub skazani z art. 212 k.k., jakie konsekwencje rodzi przegrany proces karny za zniesławienie. O swoich perypetiach z art. 212 k.k. opowiadali: Tomasz Wróblewski, Jerzy Jachowicz, Tadeusz Grzesik i mec. Dariusz Pluta.

 

„Tajemnica adwokacka i dziennikarska – bliźniacze siostry w państwie prawa” – 27.01.2017 r.

Na konferencji dużo miejsca poświęcono ostatnim zmianom w Ustawie o Policji. Zwracano uwagę na problem konfliktu dwóch wartości – bezpieczeństwa państwa oraz wolności obywateli. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele palestry, CBA dziennikarze. Organizatorami konferencji były: Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, Okręgowa Rada Adwokacka, Centrum im. Adama Smitha oraz Instytut Staszica.

 

 „Między skandalem a wzniosłością” – 25.10.2016 r.

Konferencja na temat przyszłości polskiej sztuki i kultury. Punktem wyjścia dla debaty była między innymi publikacja doktor Moniki Małkowskiej w „Rzeczpospolitej” (01.10.16) pt. „Dwie strony skandalu”, która wzbudziła spore kontrowersje w środowisku krytyków sztuki. Czego powinny poszukiwać polska sztuka, teatr, film i produkcja muzyczna? Jak wobec nich powinno lokować się państwo? – na te pytania starali się odpowiedzieć paneliści (oprócz M. Małkowskiej także: Piotr Zaremba, Paweł Sito, Jakub Moroz).

 

„Prawdziwe wyzwania stojące przed NATO. Perspektywa amerykańska” – 05.07.2016 r.

Przedstawiciele waszyngtońskiej szkoły wyższej Institute of World Politics, zajmującej się problematyką amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego i stosunków międzynarodowych – Dr John Lenczowski – założyciel i prezydent oraz wykładowca uczelni prof. Marek Jan Chodakiewicz, mówili na konferencji o wyzwaniach przed jakimi stoi Pakt Północnoatlantycki w przeddzień szczytu organizacji w Warszawie. Oprócz nich w dyskusji brał także udział dr Tomasz Sommer.

 

„Rozstrzelać Polaków” – 23.05.2016 r.

Spotkanie poświęcone planowanemu filmowi „Rozstrzelać Polaków”, który ma być dokumentem dotyczącym tzw. operacji polskiej w ZSRS. Na zaproszenie CMWP SDP, w poniedziałek, 23 maja, inicjatorzy powstania filmu mówili o szczegółach projektu. Pojawili się: polsko-amerykański historyk, prof. Marek Jan Chodakiewicz, producent filmowy Mirosław Majeran, Renata Marszewska – kierownik produkcji oraz dr Tomasz Sommer – autor scenariusza.

 

„Bezpieczeństwo i wolność słowa w cyberprzestrzeni” – 19.05.16 r.

Eksperci ds. bezpieczeństwa, dziennikarze, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, którzy wzięli udział w konferencji starali się odpowiedzieć na pytanie jak skutecznie zapewnić bezpieczeństwo w przestrzeni internetowej infrastrukturze krytycznej kraju i instytucjom finansowym, a z drugiej strony nie rezygnować z podstawowych praw jednostki. Dyskusję w Domu Dziennikarza zorganizowały Instytut Staszica oraz Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. Składała się ona z dwóch paneli tematycznych.

 

„Co wolno dziennikarzowi w Sejmie?” – 22.04.16 r.

Na temat planowanych ograniczeń w poruszaniu się w parlamencie dziennikarzy, w tym przede wszystkim ekip telewizyjnych i fotoreporterów rozmawiali: Beata Lubecka, Łukasz Warzecha, Marek Domagalski. Dyskusję moderował Wiktor Świetlik.

 

„Granice prywatności tzw. osób publicznych w prawie i w mediach” – 26.09.15 r. debata organizowana wraz z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie poruszające następujące zagadnienia: Definicja prawna osoby pełniącej funkcję publiczną; Sfera publiczna a sfera prywatna; Naruszenia prywatności w mediach: w tabloidach i w tygodnikach opinii Regulacje prawne i kodeksy etyczne dotyczące sfery prywatnej.

 

„Sprawa Ziętary. Zbrodnia i klęska państwa” – 03.09.2015 dyskusja z autorami książki na temat sytuacji i niedociągnięć w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa J. Ziętary.

Spotkanie z Krzysztofem M. Kaźmierczakiem i Piotrem Talagą było już drugim, jakie odbyło się w Domu Dziennikarza, tym razem poświęconym głównie ich książce, w której podsumowują swoje kilkudziesięcioletnie śledztwo w sprawie zaginięcia ich przyjaciela. Wśród panelistów znaleźli się także: prof. Antoni Dudek oraz Piotr Pytlakowski z „Polityki”.

 

„Wyoutsorsingowani” – polityka pracownicza TVP w ostatnim czasie – 24.06.2015 Konferencję  na ten temat CMWP SDP zorganizowało wraz  z  Oddziałem SDP z Łodzi. Dyskusja odbyła się w Łódzkim Domu Kultury. Brali w niej udział: Zbigniew Natkański – prezes Łódzkiego Oddziału SDP, Rafał Kasprzyk – adwokat, specjalista od prawa pracy oraz Jolanta Hajdasz, członek Zarządu Głównego SDP. Moderatorem był dyrektor CMWP SDP Wiktor Świetlik.

 

„Europejskie Igrzyska prezentem dla jednego z najgorszych reżimów w Europie” – 2.06.2015 r.,  konferencja zorganizowana przez CMWP SDP, Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Polską Zieloną Sieć. O stanie przestrzegania praw człowieka w Azerbejdżanie rozmawiali: Dominika Bychawska-Siniarska, szefowa „Obserwatorium wolności mediów w Polsce” HFPC, Aleksandra Antonowicz-Cyglicka z Polskiej Zielonej Sieci oraz Pavel Usov, przewodniczący zarządu Białoruskiego Centrum Badań Europejskich. Moderatorem dyskusji był dyrektor CMWP SDP Wiktor Świetlik.

 

„Granice prawa w działaniach prokuratury wobec mediów” – 27.05.2015 , konferencja.

Spotkanie poświęcone było głównie przypadkowi Macieja Lisowskiego, dziennikarza i prezesa Fundacji Lex Nostra. Toczy się wobec niego postępowanie w sprawie domniemanej publikacji materiałów z postępowania przygotowawczego zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym tj. 241 § 1 KK. Drugim panelistą był mec. Artur Wdowczyk – doradca prawny CMWP SDP.

 

„Między gajem Akademosa, a jarmarkiem, czyli o debacie publicznej w polskich mediach”, debata zorganizowana pod patronatem CMWP SDP w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – 22.04.2015

Udział wzięli: Dorota Gawryluk – dziennikarka Polsatu, Kamil Dąbrowa – dyrektor Programu I Polskiego Radia oraz Piotr Legutko – wiceprezes SDP. Moderatorem dyskusji był doktor Marek Kochan, redaktor książki „Sztuka debaty”.

 

„Prawo prasowe – relikt, który skutecznie utrudnia życie dziennikarzom” – 15.04.2015, konferencja. Wśród zaproszonych panelistów znalazła się dwójka dziennikarzy, którzy bezpośrednio doświadczyli działania przestarzałych przepisów prawa prasowego. Maciej Kuciel z „Uwagi!” TVN nie mógł wprawdzie dotrzeć osobiście, ale dostarczył materiał na, którym opisał swoją sprawę – od dwóch lat toczy się przeciwko niemu proces z art. 14 prawa prasowego (czyli rozpowszechniania informacji utrwalonych za pomocą zapisów fonicznych bez zgody osoby udzielającej informacji). Z kolei dziennikarka lokalna Natalia Ptak została skazana na karę grzywny za brak autoryzacji wywiadu dokonanego drogą mailową. Na temat tych oraz innych przypadków dyskutowała także jeszcze dwójka panelistów: Michał Jaszewski – doradca prawny SDP oraz Dorota Głowacka z Obserwatorium Wolności Mediów HFPC.

 

Konferencja prasowa Tomasza Sommera oraz CMWP SDP, podczas której po raz pierwszy zaprezentowano oryginały rozkazu 00485, który rozpoczął ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim w sierpniu 1937 r. pozyskane z archiwum SBU w Kijowie – 16.02.2015 r.

Tomasz Sommer opowiedział jak przez 8 lat poszukiwał rozkazu 00485. Jak w końcu wypłynął on z archiwów oraz jakie jest jego znaczenie.

 

 

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, SPOTKANIA – wybrane przykłady

  

15.11.2016 – udział w Dniach NGO’sów, organizatorami imprezy były: Instytut Studiów Międzynarodowych i Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta Szkoły Głównej Handlowej, Jean Monnet Centre of Excellence at Warsaw School of Economics oraz Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa.

CMWP SDP było jednym z partnerów pierwszego Dnia NGOs w Szkole Głównej Handlowej, przedstawiciele Centrum uczestniczyli w dyskusji panelowej, poświęconej organizacjom pozarządowym.

 

22.10.2015 – spotkanie z przedstawicielką misji obserwacji wyborów parlamentarnych ODIHR / OBWE, dr Jitką Adamcikovą odpowiedzialną za obserwację środowiska mediów w ramach Misji. Wiktor Świetlik podczas rozmowy poruszał zagadnienia poświęcone sytuacji mediów w Polsce, a zwłaszcza problemom dotyczącym wolności słowa, np. funkcjonowanie art. 212 kodeksu karnego czy przepisu o obowiązku autoryzacji (art. 14 prawa prasowego).

 

14-18.09.2015w ramach realizowanego przez SDP projektu „Szkoła dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego – wizyta studyjna i stypendia dla dziennikarzy ukraińskich”, finansowanego w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA przez Fundację „Edukacja dla Demokracji” ukraińscy dziennikarze wzięli również udział w warsztatach „Etyka dziennikarska – standardy etyczne w pracy dziennikarza” prowadzonych przez Wiktora Świetlika – dyrektora CMWP SDP, a także zorganizowanych przez niego dwóch panelach dyskusyjnych z dziennikarzami śledczymi.

 

4 – 5.10.17udział dyr. Jolanty Hajdasz w międzynarodowej konferencji w Lipsku pt. „W obronie zagrożonych dziennikarzy (Defending Journalist under Threat )”, jej organizatorem było Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów (ECPMF), uczestniczyło w niej ponad 100 przedstawicieli mediów z  Europy. W swoim wystąpieniu Jolanta Hajdasz apelowała do międzynarodowych organizacji dziennikarskich o pomoc w cofnięciu decyzji organizacji Freedom House o zmianie statusu Polski z kraju o mediach „częściowo wolnych” i powrót Polski do grupy krajów o statusie „ wolnych mediów”.

 

7.11.17udział  dyr. Jolanty Hajdasz w międzynarodowej konferencji w Warszawie „Media w czasach postprawdy”  zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Wzięli w niej udział dziennikarze z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w tym z Polski). Konferencja była podzielona na dwie części. W pierwszej zaprezentowane zostały referaty poświęcone tzw. bańce informacyjnej i fake newsom. W drugiej zagraniczni dziennikarze omawiali sytuację dziennikarstwa i mediów w ich krajach.

 

 

 

 1. WYBRANE OŚWIADCZENIA, POSTULATY, APELE

       CMWP SDP  

 

8.11.2017 – protest CMWP SDP  przeciwko tezom zawartym w rezolucji  Niemieckiego Związku Dziennikarzy (DJV) z 5.11.17 o ograniczaniu wolności mediów i prześladowaniach dziennikarzy m.in. w Polsce oraz przeciwko powielającym je wypowiedziom Franka Ueberalla, przewodniczącego Niemieckiego Związku Dziennikarzy (DJV), jakie ukazały się w jego wywiadzie dla państwowej niemieckiej rozgłośni radiowej Deutsche Welle na temat tej rezolucji (publikacja  6.11.17 r.).

 

1.10.2017 – protest CMWP SDP przeciwko blokowaniu na terenie Niemiec dystrybucji filmu dokumentalnego o Związku Polaków w Niemczech

 

27.09.2017 – protest CMWP SDP przeciwko kolejnemu przedłużeniu  aresztu  w Moskwie dla ukraińskiego dziennikarza Romana Suszczenki

 

1.09.2017 – apel CMWP SDP w 25 rocznicę zabójstwa  poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary o jak najszybsze wyjaśnienie wszystkich okoliczności  tej tragedii oraz o wskazanie i ukaranie osób za nią odpowiedzialnych

 

1.08.2017 – protest CMWP SDP przeciwko pobiciu operatora Polsat News

 

14.07.2017 – protest CMWP SDP przeciwko zmianie statusu Polski z kraju o mediach „wolnych” na „częściowo wolne”, jaka została podjęta przez organizację  Freedom House w oparciu o tezy zawarte w opracowaniu pt. „Pluralism Under Attack: The Assault on Press Freedom in Poland” („Atak na pluralizm: szturm na wolność prasy w Polsce” ) autorstwa Annabelle Chapman, opublikowany 29 czerwca 2017 r.

 

12.07.17 – apel CMWP SDP  do kierownictwa Polskiego Radia o wyjaśnienie i polubowne zakończenie sprawy red. Wojciecha Dąbrowskiego skierowanego na urlop po przeprowadzeniu wywiadu z premier Beatą Szydło

 

11.07.2017 – Protest CMWP SDP  przeciwko fizycznym atakom na dziennikarza TVP Michała Rachonia w czasie kontrmanifestacji smoleńskiej w Warszawie

 

27.06.2017 – protest CMWP SDP przeciwko kolejnemu przedłużeniu  aresztu  w Moskwie dla ukraińskiego dziennikarza Romana Suszczenki

 

26.04.2017 – Stanowisko CMWP SDP w sprawie pogróżek kierowanych pod adresem Ewy Bugały przez Borysa Budkę.

 

31.03.2017 – Apel CMWP SDP o reakcję na represje białoruskich władz wobec dziennikarzy TV Biełsat.

 

25.03.2017 – Apel do min. Witolda Waszczykowskiego w związku z represjami wobec dziennikarzy TV Biełsat.

 

17.03.2017 – Oświadczenie CMWP SDP w sprawie listu prezesa Ringier Axel Springer Media AG do polskich pracowników koncernu.

 

8.03.2017 – List CMWP SDP do Prezydenta RP, wspierający prośbę o ułaskawienie Michała Fury.

 

1.03.2017 – Stanowisko CMWP SDP dotyczące sprawy sądowej przeciwko Bronisławowi Wildsteinowi.

 

16.02.2017 – Wspólny apel CMWP SDP, SDP, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Izby Wydawców Prasy, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, Stowarzyszenia Wolnego Słowa do Prezydenta RP o zniesienie art. 212 k.k.

 

6.02.2017 – Stanowisko CMWP SDP w sprawie Dominiki Wolak, lokalnej dziennikarski oskarżonej o naruszenie miru domowego.

 

11.01.2017 – Stanowisko CMWP SDP w związku z ograniczeniami dla mediów w Trybunale Konstytucyjnym.

 

22.12.2016 – Stanowisko CMWP SDP w związku z licznymi demonstracjami różnych środowisk politycznych, a także incydentami, związanymi z utrudnianiem pracy dziennikarzom.

 

16.12.2016 – Ponowny apel do władz Parlamentu w sprawie planowanych ograniczeń dla dziennikarzy w Sejmie.

 

24.11.2016 – Stanowisko CMWP SDP w sprawie red. Tomasza Kwaśniewskiego.

 

10.11.2016 – Oświadczenie CMWP SDP w sprawie przypadków cenzury na portalu społecznościowym Facebook.

 

7.10.2016 – Stanowisko CMWP SDP w związku z cofnięciem akredytacji dziennikarskiej w Sejmie fotoreporterowi Pawłowi Dąbrowskiemu.

 

4.10.2016 – Stanowisko CMWP SDP w sprawie zatrzymania dziennikarza Romana Suszczenki.

 

27.09.2016 – Apel autorstwa CMWP SDP do władz Parlamentu o zrezygnowanie z planów wprowadzenia ograniczeń dla mediów, podpisany przez ok. 60 dziennikarzy.

 

21.09.2016 – Stanowisko CMWP SDP w związku kolejnymi przypadkami nierespektowania przepisów ustawy o prawie prasowym, a także o dostępie do informacji publicznej przez polskie samorządy.

 

25.08.2016 – Oświadczenie CMWP SDP dotyczące wyroku, który zapadł w sprawie Monika Janowska przeciwko „Super Expressowi”.

 

20.07.2016 – Oświadczenie CMWP SDP w związku z zabójstwem Pawła Szeremeta – dziennikarza „Ukraińskiej Prawdy”.

 

21.06.2016 – Stanowisko CMWP SDP dotyczące postanowienia sądu nakazującego wstrzymanie publikowania i sprzedaży książki „Fakt. Tak było naprawdę” (wydawnictwo The Facto) autorstwa Grzegorza Jankowskiego, byłego redaktora naczelnego „Faktu”.

 

1.06.2016 – Stanowisko CMWP SDP w związku z wyrokiem w sprawie, którą Kamil Durczok wytoczył wydawcy „Wprost” i byłej redakcji tygodnika. Sąd nakazał solidarne zapłacenie przez AWR „Wprost”, Sylwestra Latkowskiego i Michała Majewskiego 500 tys. złotych zadośćuczynienia.

 

31.05.2016 – Stanowisko CMWP SDP dotyczące listu sędziów do ministra sprawiedliwości, domagających się „reakcji” na niepochlebne informacje publikowane w prasie na temat poszczególnych sędziów.

 

23.05.2016 – Stanowisko CMWP SDP w sprawie kolejnego procesu z art. 212 k.k. przeciwko red. Pawłowi Gąsiorskiemu.

 

20.05.2016 – List CMWP SDP do Prezydenta RP, wspierający prośbę o ułaskawienie Tomasz Wróblewskiego.

 

27.04.2016 – CMWP SDP wysłało do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, polegającego na nadużywaniu stanowiska lub funkcji przez działanie na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie, w związku z informacjami zawartymi w artykule Cezarego Gmyza >>Rozmowa Kulczyk – Graś i zmiana redaktora naczelnego „Faktu”<< („Do Rzeczy” – 25.04.2016 r.).

 

26.04.2016 – Stanowisko CMWP SDP dotyczące sprawy, jaką Jackowi Piaseckiemu – red. naczelnemu portalu „Wieści prosto z gór” wytoczyła gmina Mszana Dolna.

 

11.04.2016 – Stanowisko CMWP SDP w sprawie Tomasza Wróblewskiego i Michała Fury, skazanych z art. 212 k.k.

 

24.03.2016 – Oświadczenie CMWP SDP na temat planów ograniczenia dziennikarzom możliwości poruszania się po budynku Sejmu.

 

23.03.2016 – Protest CMWP SDP w związku z cofnięciem przez Zarząd Klubu „Wisła Kraków” akredytacji na mecze piłkarskie red. Piotrowi Jaworowi – dziennikarzowi sportowemu Interii.

 

14.03.2016 – List otwarty CMWP SDP do Barbary Stanisławczyk w sprawie Andrzeja Mietkowskiego.

 

08.03.2016 – Apel CMWP SDP do ministra Mariusza Kamińskiego o jak najszybsze wyjaśnienie doniesień prasowych dotyczących inwigilacji dziennikarzy za rządów PO-PSL.

 

15.01.2016 – Apel CMWP SDP w związku ze zmianami personalnymi w mediach publicznych.

 

14.01.2016 – Apel CMWP SDP do ministra Mariusza Błaszczaka o ujawnienie nazwisk dziennikarzy podsłuchiwanych w związku z aferą taśmową

 

4.01.2016 – Apel CMWP SDP do ministra Mariusza Błaszczaka ws. doniesień medialnych o inwigilacji dziennikarzy

 

30.12.2015 – Stanowisko CMWP SDP w sprawie red. Pawła Gąsiorskiego oskarżonego z art. 212 k.k.

 

21.12.2015 – List otwarty CMWP SDP do Ambasadora Federacji Rosyjskiej w sprawie Wacława Radziwinowicza.

 

08.12.2015 – Stanowisko CMWP SDP w sprawie red. Piotra Niczyperowicza oskarżonego z art. 226 par. 1 k.k.

 

30.11.2015 – Pismo CMWP SDP do prokuratora generalnego z apelem o przeprowadzenie kontroli w sprawie śledztwa dotyczącego zabójstwa dziennikarza Łukasza Masiaka.

 

6.11.2015 – Stanowisko CMWP SDP w związku z procesem z art. 212 k.k. przeciwko red. Pawłowi Gąsiorskiemu.

 

3.11.2015 – List otwarty CMWP SDP do prokuratora generalnego o pilne wszczęcie postępowania mającego na celu wyjaśnienie, czy prawdą jest, że planowano zabójstwa dziennikarza Mariusza Łapińskiego.

 

24.09.2015 – Stanowisko CMWP SDP w sprawie Jarosława Jakimczyka oskarżonego z art. 212 § 1 k.k. oraz 216 § 1 k.k.

 

17.09.2015 – Oświadczenie CMWP SDP dotyczące dyscyplinarnym zwolnienia Ewy Wanat ze stanowiska redaktor naczelnej Radia Dla Ciebie

 

04.09.2015 – CMWP SDP wyraziło oburzenie wyrokiem azerskiego sądu ds. ciężkich przeciwko dziennikarce Khadiji Ismayilovej. Została ona 1 września br. skazana na 7,5 roku pozbawienia wolności.

CMWP SDP w grudniu ub. r., po aresztowaniu Ismayilovej (wtedy jeszcze pod zarzutem rzekomego nakłaniania do samobójstwa dziennikarza) zwróciło się do ministra Grzegorza Schetyny z apelem o zabranie przez głosu i wyrażenie protestu w sprawie aresztowania dziennikarki. Zarazem poinformowana została o tym Europejska Federacja Dziennikrzy (EFJ), którą zainspirowaliśmy do podjęcia akcji wysyłania listów ze wsparciem dla dziennikarki do przedstawicielstw dyplomatycznych Azerbejdżanu na całym świecie.

 

31.08.2015 – Oświadczenie CMWP SDP dotyczące działań ze strony władz miasta Świętochłowice skutkującymi ograniczaniem możliwości nadawania przez Śląską Telewizję Miejską

 

20.07.2015 – Oświadczenie CMWP SDP w związku z zwolnieniem dyscyplinarnym  z pracy redaktor Agaty Ławniczak

 

30.06.2015 – Stanowisko CMWP SDP w sprawie red. Jerzego Bielewicza skazanego z art. 212 kk

 

25.06.2015 – Apel CMWP SDP zachęcający do wsparcia akcji Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ) w sprawie nowej dyrektywy europejskiej dotyczącej tajemnicy handlowej, która będzie miała wpływ na prawa dziennikarzy.

 

22.06.2015 – Stanowisko CMWP SDP w sprawie p. Grzegorza Kosińskiego – redaktora naczelnego portalu jas.info.pl, przesłane do Rady Miasta Jastrzębia-Zdrój

 

14.06.2015 – List otwarty CMWP SDP do min. Teresy Piotrowskiej z kategorycznym żądaniem przeprowadzenia skutecznego śledztwa zarówno w sprawie zabójstwa dziennikarza Łukasza Masiaka z mławskiego portalu naszamlawa.pl

 

21.05.2015 r. – Oświadczenie CMWP SDP dotyczące decyzji władz Telewizji Polskiej o niewyemitowaniu najbliższego odcinka programu „Bliżej” Jana Pospieszalskiego

 

19.05.2015 r. – Oświadczenie CMWP SDP w sprawie decyzji Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze o skierowaniu do sądu rejonowego w Gdańsku aktu oskarżenia przeciwko Pawłowi Miterowi

 

16.02.2015 – Oświadczenie CMWP SDP w sprawie listu gończego za Janem Pińskim, redaktorem naczelnym „Uważam Rze”, a także nałożeniem na niego kary 30 dni aresztu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa za niestawiennictwo na procesie.

 

6.02.2015 – Stanowisko CMWP SDP w związku z postępowaniem karnym, prowadzonym przez Komendę Miejską w Sopocie w sprawie nie zamieszczenia w stopce redakcyjnej pisma „Riviera” adresu redakcji. Przesłane do KM w Sopocie.

 

14.01.2015 – Oświadczenie CMWP SDP w sprawie orzeczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia z dn. 8 stycznia br., który oddalił zażalenie dziennikarki Hanny Dobrowolskiej na działania policji podczas protestów w siedzibie PKW w nocy 20/21 listopada 2014.

12.01.2015 – Stanowisko CMWP SDP w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie ( Wydział I Cywilny ) z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt I C 929/14 w sprawie z powództwa Szpitala Specjalistycznego PRO-FAMILIA T. Wapiński, Z. Sobieszczański i wspólnicy sp. j. z siedzibą w Rzeszowie przeciwko Przemysławowi Syczowi oraz Jackowi Kotuli

 

9.01.2015 – Oświadczenie CMWP SDP wyrażające dezaprobatę z powodu wyrzucenia dziennikarza TV Republika Michała Rachonia z konferencji organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w dniu 08.01.2015 r.

 

8.01.2015 – Oświadczenie CMWP SDP w związku z atakiem terrorystycznym na redakcję „Charlie Hebdo

 

 

 

 

 

 1. CYTOWANIE CMWP SDP W MEDIACH (wybrane przykłady):

 

 • pl ,6.10.2015, Dziennikarze zwolnieni z zachowania tajemnicy ws. Afery taśmowej mają powody do obaw;
 • Super Express, 24.09.2015 „Polska szkoła cenzury”
 • pl ,17.09.2015, SDP zaniepokojone dyscyplinarnym zwolnieniem Ewy Wanat ze stanowiska redaktor naczelnej Radia Dla Ciebie;
 • pl, 05.09.2015 ,Autorzy książki o sprawie Jarosława Ziętary: oskarżonych powinno być więcej
 • pl, 25.08.2015, Mordercy Łukasza Masiaka nie ma na liście Interpolu, Prokuratura milczy;
 • Olsztyn.pl, 6.08.2015, Zbigniew Rytel komentuje braniewski proces redaktora naczelnego Expressu Olsztyn;
 • pl, 04.08.2015, Do Rzeczy” odwołuje się od sądowego zakazu pisania o Kwaśniewskim i Kaliszu. „Postanowienie jest kuriozalne”
 • com, 3.07.2015 – Wojciech Sumliński – dziennikarz wykluczony. Przez WSI(?)
 • pl – 20.06.2015, Pogrzeb dziennikarza zamordowanego w Mławie, jego serwis prowadzą przyjaciele;
 • pl, 14.06.2015, Nie żyje dziennikarz, któremu wielokrotnie grożono. Jest list do szefowej MSW;
 • pl,14.06.2015,SDP żąda skutecznego śledztwa w sprawie śmierci dziennikarza;
 • pl,15.04.2015, Eksperci: prawo prasowe nie przystaje do standardów europejskich;
 • pl,16.02.2015, CMWP: list gończy dla naczelnego „Uważam Rze” to zagrożenie dla wolności słowa w Polsce;
 • pl,12.02.2015, Ludobójstwo Polaków w ZSRS – nowe dokumenty;
 • pl,9.02.2015 Policja na tropie dziennikarza. Bo nie podał adresu w redakcyjnej stopce;
 • Niezależna.pl,14.01.2015,Dziennikarze lepsi i gorsi;
 • pl,13.01.2015 SDP krytykuje wyrok sądu w procesie szpital kontra działacza pro-life;
 • pl,2.01.2015 SDP z dezaprobatą o wyrzuceniu dziennikarza z konferencji WOŚP;
 • pl, 12.01.2015 W obronie wolności słowa: sąd krępuje prawa i swobody obywatelskie…
 • pl,7.01.2015CMWP SDP chce zwalczania źródeł islamskiego fanatyzmu
 • pl 27.06.2017, Jolanta Hajdasz szefową CMWP SDP
 • pl 28.06.2017, Jolanta Hajdasz nowym dyrektorem Centrum Monitoringu Wolności Prasy
 • pl, 28.06.17,natychmiast uwolnijcie Suszczenke
 • org, 29.06.17, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich protestuje przeciwko przedłużeniu aresztu w Rosji dla ukraińskiego dziennikarza
 • info.pl, 11.07.17, SDP protestuje po ataku na dziennikarza TVP Info
 • Niezależna.pl 11.07.17, Zdecydowane stanowisko ws. ataku na Michała Rachonia: „To naruszenie zasady wolności słowa”
 • pl, 11.07.17, Michal-Rachon-zaatakowany-na-kontrmanifestacji-Jest-reakcja-Centrum-Monitoringu-Wolnosci-Prasy-SDP;
 • pl, 11.07.17, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich protestuje po ataku na dziennikarza TVP Info;
 • Wiadomości.wp.pl, 11.07.17, Stowarzyszenie dziennikarskie broni zaatakowanego Michała Rachonia. „Jaskrawe naruszenie zasady wolności słowa;
 • pl, 12.07.17, Apel dziennikarzy w sprawie red. Wojciecha Dąbrowskiego
 • com.pl, 12.07.17, Wojciech Dąbrowski zwolniony z Polskiego Radia, jest reakcja SDP
 • pl, 12.07.17, SDP apeluje do Polskiego Radia o wyjaśnienie sprawy red. Wojciecha Dąbrowskiego
 • pl, 15.07.17, Zdecydowany sprzeciw CMWP SDP wobec skrajnie nierzetelnego raportu Freedom House o wolności mediów w Polsce;
 • pl, 17.07.17, Protest przeciwko raportowi o „częściowej wolności” mediów w Polsce: „Dokument nieobiektywny”
 • press, 17.07.17, Freedom House obniża ocenę wolności mediów w Polsce. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich protestuje, ale argumentów brak;
 • pl, 1.08.17, CMWP SDP protestuje-przeciwko-pobiciu-operatora-polsat-news
 • pl, 2.08.17,Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich potępiło atak na operatora kamery Polsat News
 • Poznan.tvp.pl,1.09.17, Telekurier o 25 rocznicy śmierci red. Jarosława Ziętary
 • Wpolityce.pl, 4.09.17, apel CMWP SDP  w 25 rocznicę zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary
 • Niezalezna.pl, 2.10.17, Reakcja SDP po naszej publikacji
 • Solidarnosc.gda.pl, 13.10.17, Dekoncentracja mediów, czyli naprawianie błędów z przeszłości
 • Telewizjarepublika.pl, 8.11.17, Polscy dziennikarze mocno odpowiadają Niemieckiemu Związkowi Dziennikarzy!
 • Wpolityce.pl, 8.11.17, Protest CMWP SDP przeciwko rezolucji Niemieckiego Związku Dziennikarzy o braku wolności mediów w Polsce
 • Dzieje.pl, 8.11.17, CMWP SDP zaprotestowało przeciw rezolucji Niemieckiego Związku Dziennikarzy
 • Polskaprasa.pl, 8.11.17, Protest CMWP SDP przeciwko rezolucji Niemieckiego Związku Dziennikarzy o braku wolności mediów w Polsce
 • Wp.pl, 8.11.17, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich odpowiada na niemiecką rezolucję. „Stanowczo protestujemy”
 • Wirtualnemedia.pl, 9.11.17, Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy przeciwko rezolucji niemieckich dziennikarzy, zarzucającej Polsce łamanie wolności prasy
 • Press.pl, 9.11.17, SDP protestuje przeciwko rezolucji niemieckich dziennikarzy
 • Sdrp.katowice.pl, 9.11.17, Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy przeciwko rezolucji niemieckich dziennikarzy, zarzucającej Polsce łamanie wolności prasy
 • Press.pl, 13.11.17, Podkomisja smoleńska uporczywie nie odpowiada na pytania dziennikarzy

 

Dr Jolanta Hajdasz

dyr. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP