STANOWISKO
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
w sprawie red. Jerzego Bielewicza skazanego z art. 212 k.k.

 

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie orzeczeniami, które zapadły w sprawie z art. 212 k.k. przeciwko red. Jerzemu Bielewiczowi z oskarżenia prywatnego Banku Polska Kasa Opieki S.A.

P. Jerzy Bielewicz opublikował na łamach „Naszego Dziennika” oraz na stronie internetowej portalu www.naszdziennik.pl artykuł prasowy p.t. „Wyprzedaż resztek suwerenności”, w którym poruszył kwestię rozliczeń finansowych Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Z powodu treści zawartych w powyższej publikacji został on skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ III Wydział Karny z dn. 20.05.2014 r. ( sygn. akt III K 513/12 ), który został następnie utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy z dn. 08.05.2015 r. ( sygn. Akt VI Ka 1345/14 ).

W związku z powyższym CMWP SDP pragnie stanowczo podkreślić, że zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i międzynarodowego wolność słowa i prasy stanowią podstawowe swobody i wartości, do których ochrony obowiązane są wszystkie organy państwowe. Celowi temu w sposób oczywisty przeczy skazanie dziennikarza za słowo na podstawie cieszącego się złą sławą art. 212 k.k.

Zarówno wyroki obu sądów, jak i ich uzasadnienia budzą poważne wątpliwości w kontekście międzynarodowych standardów wolności słowa, w tym orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Szczególny sprzeciw budzi przyznanie przez sądy orzekające racji bankowi – instytucji stricte komercyjnej, a więc nastawionej na zysk i dysponującej ogromną przewagą organizacyjną i kapitałową nad dziennikarzem. Taka praktyka sądów godzi w publiczną debatę i zamiast kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (co jest jednym z celów prawa karnego), przyczynia się do dalszego ograniczenia wolności słowa w Polsce.

 

Wiktor Świetlik 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP 

 

Michał Jaszewski 

Doradca prawny Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP