Poniżej publikujemy nasze Stanowisko w sprawie zakazu emisji reportażu Pawła Kaźmierczaka „Podwójne zło”, dotyczącego Szkoły im. św. Jana de La Salle, które powstało po analizie stanowisk obu stron oraz wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku w tej sprawie.

Stanowisko 
Centrum Monitoringu Wolności Prasy
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
w sprawie zakazu publikacji reportażu dot. Szkoły im. św. Jana de La Salle

 

W związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dn. 4 grudnia 2012 r., sygn. akt XV Co 154/12, zakazującym publikacji na okres 2 miesięcy reportażu dotyczącego Szkoły Św. Jana de La Salle w Gdańsku, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP pragnie wyrazić zaniepokojenie z powodu powyższego orzeczenia.

 

Wolność prasy podlega ochronie w oparciu o art. 10 Europejskiej Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dn. 4 listopada 1950 r., ratyfikowanej przez Polskę dn. 19 stycznia 1993 r. Również art. 14 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. 

 

CMWP SDP w żaden sposób nie rozstrzyga, ani nie podejmuje się oceny, czy tezy zawarte w w/w reportażu są zasadne. To samo dotyczy sposobu ich przedstawienia. Istotne wątpliwości budzi natomiast zastosowanie przez sąd całkowitego zakazu publikacji reportażu (ograniczonego jedynie terminem), co stanowi głęboką ingerencję w prawa dziennikarzy, mogącą być ograniczeniem wolności prasy, stanowiącej jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawnego. Europejski Trybunał Praw Człowieka zajął jednoznaczne stanowisko, iż nie da się zaakceptować sytuacji, w której dziennikarz może formułować krytyczne oceny tylko pod warunkiem, iż wykaże ich prawdziwość (sprawa Dalban przeciwko Rumunii – orzeczenie z dn. 28 września 1999 r., skarga nr 28114/95). Według Trybunału wolność prasy wymaga, aby chroniąc dobre imię innej osoby, brać pod uwagę interes dziennikarza w przekazywaniu informacji 
o sprawach publicznie ważnych (sprawa Tammer przeciwko Estonii – orzeczenie 
z dn. 6 lutego 2001r, skarga nr 41205/98). W innym orzeczeniu Trybunał podkreślił, że każdy zakaz publikacji, a szczególnie dotyczący prasy, musi być przedmiotem wnikliwego badania („The Sunday Times” przeciwko Wielkiej  Brytanii (2) oraz „The Observer” i „Guardian” przeciwko Wielkiej Brytanii – orzeczenia z dn. 26 listopada 1991).

 

CMWP SDP każdy tego rodzaju zakaz uważa za niepokojący i rodzący możliwość ograniczenia wolności słowa. Dlatego też apelujemy o ponowne rozpatrzenie ww. zakazu.

 

Wiktor Świetlik,

 Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

Mec. Michał Jaszewski

 Doradca prawny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich