Poniższe stanowisko zostało wysłane do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który wydał orzeczenie w sprawie Tomasza Szymborskiego.

 

STANOWISKO
Centrum Monitoringu Wolności Prasy
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
dotyczące postępowania z powództwa Marka Chylińskiego
przeciwko Tomaszowi Szymborskiemu

 

 

W związku z postępowaniem o sygn. akt I Aca 139/13, z powództwa Marka Chylińskiego przeciwko Tomaszowi Szymborskiemu Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zwraca się z apelem o uwzględnienie wniosku złożonego w niniejszej sprawie przez powoda i wstrzymanie wykonania orzeczenia z dn. 12 kwietnia 2013 r., wydanego przez tut. Sąd.

Zgodnie z art. 388 § 1 k.p.c., w razie wniesienia skargi kasacyjnej, gdyby
na skutek wykonania orzeczenia stronie mogła być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd drugiej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego.

W niniejszej sprawie T. Szymborski został – w konsekwencji wskazania jego nieaktualnego adresu zamieszkania przez drugą stronę procesu – całkowicie pozbawiony możliwości obrony swoich praw. O zapadłych wyrokach: Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego dowiedział się bowiem dopiero po zakończeniu postępowania. Dodać należy, że podłożem sprawy sądowej stał się artykuł,
w którym, jako dziennikarz poruszył on ważny i trudny temat pozostający w sferze zainteresowania opinii publicznej. Jednak ze względu na brak możliwości uczestniczenia w procesie nie mógł przedstawić swojej argumentacji.

W tym stanie rzeczy wykonanie powołanego na wstępie wyroku spowodowałoby po stronie pozwanego niepowetowaną szkodę, gdyż pozbawiłoby sensu postępowanie przed Sądem Najwyższym w przedmiocie wniesionej przez niego skargi kasacyjnej.

Zapewnienie obu stronom procesu równych praw jest kwestią fundamentalną, wynikającą z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), która nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy wyrok Sądu bezpośrednio wpływa na sferę wolności prasy.

 

  

Wiktor Świetlik,

 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP