STANOWISKO
RADY KONSULTACYJNEJ CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY SDP
W SPRAWIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dla zapewnienia realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej konieczne jest zobowiązanie instytucji nadzoru nad administracją państwową i samorządową do podejmowania systematycznej kontroli nad przestrzeganiem ustawy, a ponadto:

1. Znowelizowanie Ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie:
– jednoznacznego zapisania domniemania prawnego jawności i dostępności informacji
– poszerzenia i jednoznacznego zapisania jawności i dostępu do informacji dotyczących dysponowania majątkiem publicznym
– poszerzenia sankcji z tytułu nie stosowania Ustawy

2. Bez naruszania zobowiązań międzynarodowych, w tym w zakresie Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, znowelizowanie Ustawy o informacjach niejawnych w przedmiocie:
– zmiany definicji tajemnicy służbowej
– zmiany przepisów o przedłużaniu terminów stosowania klauzul tajemnic
– uproszczenie procedur, weryfikacja obowiązków i zakresu ochrony przy klauzuli „zastrzeżone”
– ograniczenie zakresu nadzoru i ingerencji ABW i innych służb ochrony państwa w odniesieniu do tajemnicy służbowej (poufne, zastrzeżone), a w szczególności w obszarze podmiotów prywatnych
– zakazu obejmowania tajemnicą służbową transakcji lub jakichkolwiek należności bądź zobowiązań publicznych, a także dotyczących majątku przekazanego do wykorzystania przez podmioty prawa prywatnego, chyba że objęte jest to tajemnicą państwową.
3. Wyraźne i jednoznaczne zapisanie domniemania jawności informacji publicznej i dostępu w drodze obowiązku publikacji oraz na wniosek w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej, we wszystkich regulacjach odnoszących się do Skarbu Państwa, finansów publicznych, statystyki publicznej oraz gospodarki komunalnej, majątku samorządów i państwowych osób prawnych (Agencje, Fundusze).

4. Dokonanie zasadniczej zmiany przepisów wykonawczych i reforma Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) dla poprawy funkcjonalności, przejrzystości i zakresu stosowania (interaktywności); w tym zobowiązanie do publikowania w formule BIP dzienników urzędowych wszystkich władz publicznych


Rada Konsultacyjna Centrum Monitoringu Wolności Prasy w składzie:

Jan Stefanowicz
(Przewodniczący)
Maciej Bednarkiewicz
Stefan Bratkowski
Ireneusz Krzemiński
Michał Kulesza
Nina Nowakowska
Andrzej Paczkowski
Krzysztof Piesiewicz
Julia Pitera
Andrzej Rzepliński
Henryk Wujec