STANOWISKO

RADY KONSULTACYJNEJ CMWP SDP

W SPRAWIE UTRATY „FUNKCJI PUBLICZNEJ” DZIENNIKARZA NA PODSTAWIE USTAWY TZW. LUSTRACYJNEJ

 
 

1.   Przewidziana w art. 21 e ust. 3 w zw. z art. 4 pkt. 52 i art. 21 h Ustawy z dnia 14 lutego 2007 r. „utrata funkcji publicznej” dziennikarza w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 5 Prawa prasowego oznacza utratę możliwości wykonywania zawodu dziennikarza, a także możliwości publicystyki, publikowania felietonów i opinii przez osoby nie zajmujące się stałą zawodową pracą dziennikarską, co godzi w konstytucyjne prawa wolności, wyrażania i rozpowszechniania idei, poglądów, informacji, wolność słowa, twórczości i wykonywania zawodu, bez adekwatnej i dopuszczalnej konstytucyjnie przyczyny.

 

2.   Nie kwestionując co do zasady prawa Ustawodawcy do przyjęcia regulacji zobowiązującej do poddania się lustracji osób sprawujących funkcje publiczne we władzach i instytucjach publicznych, należy postawić zarzut niekonstytucyjności rozwiązaniu, które w sposób istotny narusza istotę wolności i praw Człowieka i Obywatela.

 

3.   Rada Konsultacyjna, tak jak i większość środowiska dziennikarskiego opowiada się za jawnością akt i swobodą wydawców, nadawców w zakresie kryteriów doboru i zatrudniania dziennikarzy, felietonistów oraz publikacji tekstów publicystów z różnych dziedzin nauki, życia społecznego i gospodarczego.

 

4.   Uchwalony w ustawie lustracyjnej powszechny obowiązek lustracji wszystkich szeroko rozumianych dziennikarzy doprowadził do głębokiego podziału środowiska dziennikarskiego. Apelujemy do właściwych organów władz publicznych, jak i do innych uprawnionych podmiotów o niezwłoczną zmianę ustawy i eliminację niekonstytucyjnego rozwiązania tak, aby lustracją były objęte rzeczywiście osoby publiczne w instytucjach publicznych, a nie pozbawiano prawa do wykonywania zawodu dziennikarzy i innych osób publikujących w prasie.

 
 
RADA

Jan Stefanowicz (przewodniczący)
Maciej Bednarkiewicz
Stefan Bratkowski
Michał Kulesza
Ireneusz Krzemiński
Nina Nowakowska
Andrzej Paczkowski
Krzysztof Piesiewicz
Julia Pitera
Andrzej Rzepliński
Henryk Wujec