W obronie zagrożonych dziennikarzy (Defending Journalist under Threat ) pod takim tytułem 5. października 2017 roku w Lipsku odbyła się konferencja Europejskiego Centrum Wolności Prasy i Mediów (ECPMF). Uczestniczyło w niej ponad 80 prelegentów z całej Europy. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich reprezentowały na niej : dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy oraz red. Aleksandra Tabaczyńska z Wielkopolskiego Oddziału SDP. Były one jedynymi reprezentantkami z Polski na tej konferencji. Uczestników spotkania powitał Lutz Kinkel, szef ECPMF, który zapowiedział, szczegółową tematykę czterech sesji wykładowych: 1. Współczesne zagrożenia dziennikarzy, 2. Zmiany w ochronie prawnej informatorów 3. Ochrona dziennikarza w praktyce 4. Inicjatywy polityczne mające na celu ochronę dziennikarzy. Trzy pierwsze tematy prowadzone były w formie wykładowej wspartej prezentacjami multimedialnymi, ostatnia zawierała część warsztatową. Uczestników, podzielono na grupy, które przy trzech dużych stołach , wraz z moderatorami dyskutowały na temat inicjatyw politycznych w sprawie wolności mediów – podejmowanych lub nie – w poszczególnych krajach. Obrady zainaugurowało odtworzenie wypowiedzi, nieobecnego, Harlema Desira, który od 18 czerwca 2017 roku pełni funkcję Specjalnego Sprawozdawcy OBWE ds. Wolności Mediów (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE). Opowiedział o zadaniach jakie stoją przed organizacją. Są to: zapewnienie bezpieczeństwa dziennikarzy, walka z mową nienawiści oraz plagą fake newsów przy jednoczesnym zachowaniu wolności słowa. W skład OSCE wchodzi 57 państw z Europy, Azji i Ameryki Północnej, w tym USA. To organizacja działająca na rzecz pokoju, stabilności i demokracji. Obecnie rotacyjne przewodnictwo sprawuje w niej Austria, a w 2018 roku przejmą je Włochy. Na konferencji w Lipsku OSCE reprezentował Frane Maroevic. Podczas II sesji poświęconej proponowanym zmianom prawnym, głos zabrała Jolanta Hajdasz. Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przypomniała zebranym o proteście CMWP SDP w sprawie zmiany statusu Polski z kraju o mediach ?wolnych? na kraj o mediach ?częściowo wolnych?. Uchwałę w tej sprawie podjęła międzynarodowa organizacja Freedom House w oparciu o tezy zawarte w opracowaniu pt. „Pluralism Under Attack: The Assault on Press Freedom in Poland” (?Atak na pluralizm: szturm na wolność prasy w Polsce? ) autorstwa Annabelle Chapman, opublikowanym 29 czerwca 2017 roku. CMWP SDP zakwestionowało raport Chapman, który nie spełnia wymogów zarówno opracowania naukowego, jak i rzetelnego artykułu dziennikarskiego. Raport stał się jednak przyczyną zmiany statusu i źródłem mylnych ocen realnej sytuacji na rynku mediów w Polsce dla wszystkich jego odbiorców. Pismo przypominające o tej sprawie Jolanta Hajdasz przekazała na ręce Lutza Kinkela oraz Mogensa Blicher Bjerregarda, przewodniczącego Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ). W swoim wystąpieniu Jolanta Hajdasz apelowała do międzynarodowych organizacji dziennikarskich o pomoc w cofnięciu tej decyzji i powrót Polski do grupy krajów o statusie ?wolnych mediów?. W drugiej części konferencji, poza sesjami tematycznymi, wykład wygłosiła prof. dr KatharineSarikakis, z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Prelekcja poświęcona była zabójstwom dziennikarzy w świecie, których , wg zebranych przez nią danych, zginęło w latach 2000 ? do 2016 blisko 2300 osób. Wykład zobrazowała mapa świata z naniesionymi miejscami mordów, z której wynika, że najwięcej dziennikarzy ginie w Południowej i Środkowej Ameryce, na Bliskim Wschodzie i w Rosji. Prof. Srikakis zwróciła jednak uwagę, że liczby te są mocno niedoszacowane. Statystykę bowiem tworzą wyłącznie w pełni udokumentowane przypadki i nie zawsze obejmują dziennikarzy ? freelancerów, pracujących niezależnie i bez formalnych związków z konkretną redakcją. Polska na tej mapie jest białą kartą. Konferencja miała charakter poznawczy, nie głosowano na niej ani nie przyjęto żadnych uchwał, czy wspólnych stanowisk. Poza wystąpieniem dr Jolanty Hajdasz Polska nie była też wymieniana w żadnym kontekście w obrębie tematyki konferencji.