10 listopada 2017 red. Piotr Mieszkowski z portalu press.pl zwrócił się do CMWP SDP z prośbą o wypowiedź na temat odmawiania informacji portalowi Money.pl przez Podkomisję Smoleńską o tym, (cyt.) dlaczego Podkomisja konsekwentnie odmawia informacji za co i komu płaciła przez ostatnie dwa lata. W uzgodnionym terminie 12.11.17 CMWP SDP przesłało dziennikarzowi swoją odpowiedź,. Oto ona. ODPOWIEDŹ CMWP SDP (przesłana mailem 12.11.2017 18:32) Nie potrafię jednoznacznie rozstrzygnąć sporu między redakcją Money.pl, a Ministerstwem Obrony Narodowej o terminie i trybie ujawniania przez Podkomisję Smoleńską informacji na temat – cytuję – „za co i komu płaciła przez ostatnie dwa lata” . Oczywiście zgodnie z Art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (ratyfikowanej przez Polskę 19 stycznia 1993 r.) CMWP SDP stoi na stanowisku, iż każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii, a prawo to obejmuje nie tylko wolność posiadania poglądów ale także m.in. otrzymywania i przekazywania informacji, w tym informacji o zasadach wydatkowania funduszy publicznych. Redakcja ma więc oczywiste prawo interesować się wielkością funduszy, jakimi dysponuje Podkomisja Smoleńska oraz sposobami ich wydatkowania. Pragnę jednak zauważyć, że ze względu na absolutną wyjątkowość zakresu rzeczowego, jaki jest przedmiotem zainteresowania Podkomisji Smoleńskiej czyli wyjaśnienie przyczyn katastrofy i śmierci 96 obywateli RP, w tym Prezydenta RP i wielu najwyższych rangą dowódców Wojska Polskiego, wskazana jest daleko idąca powściągliwość i odpowiedzialność przy relacjonowaniu prac Podkomisji oraz jej sposobu działania. Trudności, jakie napotykały osoby zajmujące się wyjaśnianiem okoliczności tej tragedii przynajmniej do roku 2015, brak zakończenia śledztwa prowadzonego przez prokuraturę, brak podstawowych dowodów w tej sprawie czyli dostęp do tzw. czarnych skrzynek oraz wraku samolotu oraz błędy popełnione tuż po katastrofie przy badaniu nawet tak oczywistych dowodów, jakim były ciała ofiar katastrofy, o czym świadczą rezultaty przeprowadzanych w ostatnich kilkunastu miesiącach ekshumacji – chociażby te fakty nakazują ostrożność przy publikowaniu informacji o finansowaniu skomplikowanej i złożonej pracy Podkomisji Smoleńskiej. Praca ta jest bezprecedensowa, a dotyczy fundamentalnej kwestii bezpieczeństwa polskich władz, a co za tym idzie naszego państwa i wszystkich obywateli. Jest rzeczą zrozumiałą, iż w tak wyjątkowej sytuacji, jaką jest wyjaśnianie przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej, Podkomisja na tym etapie swojej pracy ma prawo nie ujawniać wszystkich informacji na ten temat. Jest to zgodne z pkt. 2 w/w art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Ufam, iż w niedalekiej przyszłości będzie to możliwe i Redakcja uzyska wszystkie interesujące ją informacje na ten temat.

dr Jolanta Hajdasz
dyr. CMWP SDP