To jest ogromne pole do działania dla dyplomacji i dla niezależnych mediów. Musimy przekonać inne państwa w Europie, że ta procedura jest groźna dla każdego państwa w Unii Europejskiej. Metody karania Polski będzie można zastosować wobec każdego, kto tylko zrobi coś, co nie spodoba się najbogatszym krajom – mówi dyr. Jolanty Hajdasz w wywiadzie dla Bulgarian National TV udzielonym 22. grudnia 2017 .  Publikujemy całość tej wypowiedzi.

How do you evaluate the decision of the European commision to invoke Article 7 against Poland?

Decyzja Komisji Europejskiej o uruchomieniu przeciwko Polsce art. 7 unijnego traktatu jest dla mnie niezrozumiała i w mojej ocenie ma charakter polityczny, a nie merytoryczny. Polska ma przecież rząd wybrany zgodnie z zasadami demokracji. Ten rząd ma prawo, jak rząd każdego państwa w Unii Europejskiej podejmować decyzje suwerennie, zgodnie z wolą wyborców, a reforma sądownictwa w Polsce jest konieczna, chce jej ponad 80 % obywateli, a tylko 10 % jest z obecnych sądów zadowolonych. Karanie Polski za to, że chce naprawić to co w sądownictwie w naszym kraju zniszczyli komuniści,a czego nie naprawiły rządy po 1989 r. jest niesprawiedliwe i budzi sprzeciw każdego, kto zna realną sytuację w Polsce.

The decision of the European Commission to launch Article 7 against Poland is incomprehensible to me and in my opinion it has political character and it is not based on legal merits. After all, Poland has a government elected in accordance with all of the democratic principles. The government has the right, like any other government in the European Union, to make decisions in a sovereign manner, according to the will of the voters. The reform of the judiciary system in Poland is needed, more than 80% of citizens want it, and only 10% are satisfied with the current system. Poland is being punished for the fact that it wants to repair what the communists destroyed in the judiciary system in our country and what has not been reformed by governments after 1989 is unjust and raises objections of any person aware of how in reality the situation in Poland looks like.

In your view, what will the Polish authorities do in the next 3 months in order to prevent the depriving poland of it`s voting right?

Myślę, że to jest ogromne pole do działania dla dyplomacji i dla niezależnych mediów. Musimy przekonać inne państwa w Europie , że ta  procedura jest groźna także dla każdego państwa w Unii Europejskiej. Metody karania Polski będzie można zastosować wobec każdego, kto tylko zrobi coś, co nie spodoba się najbogatszym krajom.
Chcę podkreślić – u nas nie ma żadnego zamachu na praworządność, ani na niezawisłość władzy sądowniczej. Ta obecna kara to tylko pretekst. Chodzi o to, by ukarać Polskę, która od 2 lat zmienia swoją politykę zagraniczną i stara się ograniczyć dominację ekonomiczną francuskich czy niemieckich podmiotów gospodarczych w Polsce. Ta niezależność się bardzo nie podoba największym krajom w Unii Europejskiej. Pytanie zasadnicze – dlaczego tak jest ? Realnie oceniając szanse na realne uruchomienie art. 7 traktatu Unii Europejskiej są niewielkie. Być może Komisji Europejskiej uda się nawet przejść do drugiego etapu procedury nakładania sankcji na dany kraj, ale prawdopodobieństwo uzyskania jednomyślności w końcowym głosowaniu jest minimalne – wystarczy jeden kraj, który będzie przeciw, a przypomnę, że Węgry zapowiedziały, że nigdy nie przyłączą się do działań Unii Europejskiej przeciwko Polsce. Wierzę , że znajdzie się więcej państw,
które staną po naszej stronie.

I think an enormous work can be done now by diplomacy and independent media. We must convince other countries in Europe that this procedure is also dangerous for every country in the European Union. The methods of punishing Poland will be applicable to anyone who only does something that will not please the richest countries.

I want to stress that point – there is no attack on the rule of law or  attack on the independence of the judiciary. The current punishment is just an excuse. The point is to punish Poland, which for 2 years has been changing its foreign policy and is trying to limit the economic dominance of French or German economic companies in Poland. This independence of thinking is not very ejnoyable for the biggest countries in the European Union. The essential question is – why? Assessing the chances of actually launching Article 7 are small. Perhaps the European Commission will even manage to move to the second stage of the sanctions procedure, but the probability of unanimous final vote is minimal – one country is enough to be against. I will remind you that Hungary has already announced that they will never join the action European Union against Poland. I believe that there will be more states that support us.

What do you think about the judicial reform – is it violating the principle of separation of the three powers in the country?

Reforma sądownictwa w Polsce jest w Polsce konieczna. Opinia, że polskie sądy wydają niesprawiedliwe wyroki jest w naszym kraju powszechna. Obecna
reforma sądownictwa respektuje zasadę trójpodziału władzy, popiera ją demokratycznie wybrany parlament, rząd i prezydent naszego państwa. Dodam tylko, że obecnie w Polsce poparcie dla rządu oscyluje między 45-50 proc. Natomiast w sprawach, które KE Polsce zarzuca, poparcie jest jeszcze wyższe, wynosi więcej niż 70 %. To naprawdę ogromne poparcie i nikt nie powinien tego ignorować.

Judicial reform in Poland is necessary. The opinion that Polish courts issue unfair sentences is common in our country. The current judicial reform respects the rule of the tri-division of power, it is supported by the democratically elected parliament, the government and the president of our state. I will just add that currently in Poland support for the government is between 45-50 percent. And in matters that the European Commission accuses Poland of, the support is even higher, more than 70%. This is really a vast support and no one should ignore it.