Bloger Stanisław Olsztyn, oskarżony z powództwa cywilnego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie podinspektora Adama Kall o zniesławienie (art. 212 kk) został uniewinniony przez Sąd Okręgowy w Olsztynie. Chodzi o „List otwarty do Jerzego Dziewulskiego”, zamieszczony przez Olsztyna (wówczas pracownika policji) na forum internetowym Radia Szczecin. Wyraził w nim swoje wątpliwości i zastrzeżenia w kwestii niektórych aspektów funkcjonowania logistyki w policji.

Pokłosiem napisania listu otwartego i prowadzenia blogu Ku prawdzie, stał się akt oskarżenia o pomówienie, który wniósł do sądu karnego Adam Kall. Swojemu podwładnemu – Stanisławowi Olsztyn – zarzucił pomówienie w liście otwartym i na blogu, poprzez stwierdzenia, że jest on osobą niekompetentną, figurantem, złym policjantem, złym logistykiem i złym człowiekiem.

Akt oskarżenia został wniesiony w maju 2014 roku a prawomocny wyrok zapadł 29 grudnia 2015 roku. Sąd Okręgowy w Olsztynie na skutek wniesionej apelacji strony oskarżającej, utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego, uniewinniający Stanisława Olsztyna od popełnienia zarzucanego mu czynu.

Triumf blogera jest tym większy, że przed zarzutami bronił się sam. Pełnomocnikiem Adama Kall – oskarżyciela prywatnego a zarazem wysokiego rangą oficera Policji – był adwokat Andrzej Szydziński a swoją obecnością na sali sądowej, stronę oskarżającą wspomagał radca prawny Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Jarosław Sztachański.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy zauważył między innymi, że:  jakkolwiek opisane w zarzucie prywatnej skargi sformułowania w rzeczywistości zostały poczynione przez Stanisława Olsztyna, to jednak nie sposób przyjąć, aby stanowiły one wypowiedź, której intencją było pomówienie właśnie oskarżyciela prywatnego. Nie można bowiem odrywać przytaczanych w zarzucie oskarżyciela prywatnego sformułowań, od całego kontekstu wypowiedzi zawartej w liście otwartym, bo właśnie całość tekstu pozwala na odczytanie rzeczywistych intencji oskarżonego… W odniesieniu zaś do stwierdzeń oskarżonego zawartych na portalu internetowym… mieściły się w granicach prawa do swobodnej wypowiedzi i dozwolonej krytyki, nie zawierały również żadnych zabarwionych obraźliwie treści. Krytyka ta prowadzona była w sposób inteligentny.

Sąd Okręgowy stwierdził, że zarzuty i krytyczne uwagi zawarte w liście otwartym są poczynione: na dużym poziomie ogólności, w żaden sposób nie pozwalającym na interpretowanie, że dotyczy to akurat KWP w Olsztynie i właśnie osoby Adama Kall. Świadczy o tym kolejne zdanie oskarżonego, parafrazujące cytat z filmu „1920 Bitwa warszawska” i odnoszące się do „byłych i obecnych logistyków”, bez wskazania konkretnej jednostki organizacyjnej policji. W takiej zatem sytuacji, brak jest podstaw aby wiązać przywołane zarzuty (dotyczące „figuranctwa, awansowania przez układy, znajomości i lobby samorządowe”) właśnie z osobą Adama Kalla, albowiem takiej interpretacji po analizie całości tekstu wyprowadzać nie sposób.

Proces z ramienia CMWP SDP obserwował Adam Socha.