W związku z wyłączeniem przez  Sąd Okręgowy w Poznaniu  jawności kluczowej dla niniejszego postępowania rozprawy w dniu 8 lutego br., oraz wyproszeniem z sali rozpraw obserwatora procesu wyznaczonego przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, dyr. Jolanta Hajdasz zgłosiła zastrzeżenia wobec powyższego zarządzenia Sądu. W piśmie wysłanym do Sądu z datą 14 lutego b.r. CMWP SDP przypomina, iż zgodnie z art. 45 ust. 2 Konstytucji RP, wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu  na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zasadą jest jawność rozpraw, co wynika z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W myśl art. 14 Konstytucji Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy
i innych środków społecznego przekazu. Ponadto art. 54 Konstytucji stanowi, że każdemu zapewnia się wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a art. 61 ust. 1 gwarantuje obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej. Powyższe normy mają odzwierciedlenie w art. 357 § 1 k.p.k., w myśl którego sąd zezwala przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy.  Utajnianie rozpraw uniemożliwia CMWP, jako organizacji społecznej, efektywne monitorowanie postępowania, które ma kluczowe znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości oraz opinii publicznej. W konsekwencji prowadzi to do nieuzasadnionego ograniczenia wolności mediów w naszym kraju.  Według oceny CMWP, w niniejszej sprawie istnieją inne możliwości zabezpieczenia praw uczestników postępowania, bez konieczności stosowania przez sąd środka ostatecznego
w postaci wyłączenia jawności rozprawy.