Krytyczne stanowisko wobec pozaprawnego  i  brutalnego przejęcia mediów publicznych przez obecny rząd oraz zwrócenie uwagi na to, iż niesie ono potężne ryzyko naruszenia bezpieczeństwa obrotu prawnego i gospodarczego także dla mediowych przedsiębiorstw prywatnych, wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o sprawdzenie, czy działania ministra kultury i dziedzictwa narodowego  Bartłomieja Sienkiewicza  wobec mediów publicznych były i są zgodne z prawem oraz wsparcie stanowisk Zarządu Głównego SDP w sprawie siłowego przejmowania ogólnopolskich i regionalnych mediów publicznych – to najważniejsze postanowienia  pierwszego zebrania członków Rady Konsultacyjnej CMWP SDP.  Posiedzenie odbyło się 4 stycznia b.r.  Pod stanowiskami Rady podpisali się wszyscy jej członkowie  – Jolanta Hajdasz, Michał Karnowski, Janusz Kawecki, Paweł Lisicki, Krzysztof Skowroński, Leszek Sosnowski i Wojciech Surmacz. 

Rada Konsultacyjna CMWP SDP wyraża niepokój, że pozaprawne i brutalne przejęcie mediów publicznych przez obecny rząd niesie potężne ryzyko naruszenia bezpieczeństwa obrotu prawnego i gospodarczego także w sferze przedsiębiorstw prywatnych zajmujących się działalnością mediową. Wzywamy wszystkie instytucje zaangażowane w podejmowanie tego typu działań do wycofania się z nich, a organy odpowiedzialne za pilnowanie przestrzegania prawa do zdecydowanej reakcji  – oświadczenie tej treści przegłosowano na zebraniu Rady jednogłośnie.  Drugim dyskutowanym podczas spotkania tematem było wystąpienie do Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich  z wnioskiem o sprawdzenie, czy działania ministra kultury i dziedzictwa narodowego  Bartłomieja Sienkiewicza  wobec mediów publicznych były i są zgodne z prawem. Postanowiono także, iż pismo z informacją o wystąpieniu z wnioskiem do RPO zostanie wysłane także do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych oraz Kancelarii Prezydenta RP.

Uczestnicy spotkania zaakceptowali także możliwość głosowania przez Internet i odbywania posiedzeń w trybie zdalnym . Kolejne posiedzenie zaplanowano na 13 lutego b.r.

Stanowisko Rady Konsultacyjnej CMWP SDP z 4.01.24