Koleżanki i Koledzy!

 

„Ta ukochana praca w czasie, gdy gazeta została sprzedana, stała się największym koszmarem w moim życiu”. „Powszechna była wiedza potwierdzana wielokrotnie przez prezesa oddziału, że oddział przynosi zyski, ale są one przeznaczone dla niemieckiego właściciela. Ludzie nie dostaną nic”. „Po przejęciu wydawnictwa przez Polska Press zapanowała narracja poprawna politycznie zgodna z wytycznymi Niemiec i UE. Gazeta zdecydowanie zmieniła narrację na antypolską”. To wypowiedzi byłych dziennikarzy wydawnictwa Polska Press opisujące ich pracę w czasie, gdy właścicielem gazet i portali regionalnych, w których pracowali, było niemieckie wydawnictwo Verlagsgruppe Passau. W grudniu ub. roku, gdy zamiar zakupu tych mediów ogłosił polski koncern PKN Orlen, rozpoczęła się ogólnoeuropejska histeria o łamaniu zasady niezależności i pluralizmu mediów Polsce, a Deutsche Journalisten – Verband  (Niemiecki Związek Dziennikarzy) zaraz po ujawnieniu informacji o zamiarze kupna wydawnictwa Polska Press przez PKN Orlen zaapelował nawet do Komisji Europejskiej  „o przyjrzenie się rozwojowi rynku gazet  w Polsce w momencie, gdy na początku 2021 roku w Polsce ma obowiązywać mechanizm praworządności”.

Badania „Kuriera Wnet” i CMWP SDP pokazują, jak wyglądała sytuacja w redakcjach gazet Polska Press, pod względem warunków pracy dziennikarzy, jak też przestrzegania zasad pluralizmu i wolności słowa, w czasie, gdy właścicielem wydawnictwa była ta niemiecka firma.  Możemy tylko żałować, że przeprowadziliśmy je tak późno.

Opublikowany przez nas w maju b.r. Raport  jest pierwszym tak szerokim badaniem, które objęło dziennikarzy pracujących w gazetach i portalach regionalnych należących do Polska Press, które za cel postawiło sobie próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o warunki ich pracy i relacje wewnątrz zespołów redakcyjnych, po tym jak zostały one przejęte przez niemieckiego wydawcę. Po dynamicznych i burzliwych zmianach własnościowych, jakie zaszły w regionalnej prasie po 1989 r., w tym sektorze mediów ukształtowała się sytuacja, w której w/w pracodawca i wydawca miał dominującą pozycję, bez przeszkód mógł więc realizować swoje cele i zamierzenia. Jakie one były, czy udało je się zrealizować, z jakim skutkiem i jakim kosztem –  to zagadnienia, na które w naszym badaniu odpowiedzieli ludzie z pierwszej linii frontu w każdej redakcji czyli dziennikarze. Warto zapoznać się z tymi odpowiedziami, bo w sumie składają się na autentyczny  obraz realiów pracy dziennikarzy w mediach należących do tego wydawcy.

Serdecznie dziękuję wszystkim dziennikarzom, którzy zechcieli podzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem wypełniając ankiety na potrzeby Raportu. Powstał on dokładnie w 25 rocznicę powstania CMWP SDP, bo uchwałę w tej sprawie Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia podjął 1 maja 1996 r.

 dr Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP

 

Wybrane sprawy z działalności CMWP SDP w maju 2021

 13 maja 2021

Stanowisko CMWP SDP w sprawie wstrzymania zakupu Polski Press przez PKN Orlen przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W związku z wydaniem w dniu 8 kwietnia 2021 roku przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie  postanowienia, na mocy którego wstrzymano wykonanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 lutego b.r. do czasu rozpoznania odwołania na w/w decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz toczącym się postępowaniem sądowym zainicjowanym zaskarżeniem przedmiotowej decyzji, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przesłało do Sądu (5 maja b.r.)  swoją opinię w tej sprawie działając w charakterze amicus curiae (przyjaciela sądu). CMWP SDP  objęło tę sprawę  monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, w szczególności w zakresie wolności słowa oraz swobody mediów. W ocenie CMWP SDP postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydającej zgodę na przejęcie przez PKN Orlen spółek należących do Polska Press, jest niezwykle szkodliwe dla ładu medialnego w Polsce. Wydanie takiego postanowienia jest również wyrazem bardzo niepokojącego sygnału wobec inwestorów, którzy chcą tego typu transakcje przeprowadzić w Polsce.

Całość : https://cmwp.sdp.pl/decyzja-sadu-jest-szkodliwa-dla-ladu-medialnego-w-polsce-stanowisko-cmwp-sdp-w-sprawie-wstrzymania-zakupu-polski-press-przez-pkn-orlen-przez-sad-ochrony-konkurencji-i-konsumentow/

14 maja 2021

CMWP SDP w obronie red. Sławomira Matusza z Sosnowca. Apel do Sądu o powstrzymanie wykonywania kary więzienia dla niego i apel do Prezydenta RP o jego ułaskawienie

 W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach zapadłym w sprawie Pana Sławomira Matusza oskarżonego z art. 212 k.k. oraz złożoną przez niego prośbą do Prezydenta RP o ułaskawienie, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przychyla się do tego wniosku i apeluje do Sądu o powstrzymanie wykonywania kary więzienia dla niego. W ocenie CMWP SDP byłaby to kara nieadekwatna do jego winy, wykazująca jedynie to, jak bardzo bezbronny jest zwykły obywatel w zderzeniu z wymiarem sprawiedliwości w naszym kraju. Red. Sławomir Matusz jest dziennikarzem i poetą z Sosnowca, jest współzałożycielem Fundacji im. Jana Kochanowskiego i współorganizatorem Konkursu Poetyckiego im. Danuty „Inki” Siedzikówny, wyróżnionym za swoją znakomitą, tłumaczoną na wiele języków, twórczość poetycką medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (w roku 2012). Poeta opisał w kilku mailach rozesłanych do  osób pełniących ważne funkcje w instytucjach samorządowych występujące – jego zdaniem – nieprawidłowości w działaniach instytucji samorządu sosnowieckiego, na co one zareagowały w stosunku do niego  zarzutem zniesławienia z art. 212 kk. Decyzją Sądu Rejonowego w Sosnowcu poeta został uznany za winnego zniesławienia . Wyrok został podtrzymany w drugiej instancji, co oznacza, że p. Matusz za to, iż wysłał w dobrej wierze kilka krytycznych wobec urzędujących władz samorządowych maili miał zostać ukarany, tak jak opisano w wyrokach. Wyrok ten był już prawomocny, a w związku z tym, iż jest on osobą utrzymującą się z dorywczych prac twórczych, nie stać go było na opłacenie grzywny, ani kosztów postępowania sądowego, dlatego wszystko wskazywało na to, iż będzie on musiał odbyć karę bezwzględnego więzienia. Pismo z prośbą o ułaskawienie zostało wysłane przez CMWP SDP do Kancelarii Prezydenta RP 20 kwietnia b.r.

Całość : https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-obronie-red-slawomira-matusza-z-sosnowca-apel-do-sadu-o-powstrzymanie-wykonywania-kary-wiezienia-dla-niego-i-apel-do-prezydenta-rp-o-jego-ulaskawienie/

 14 maja  2021

Wyrok w sprawie kontrowersji wokół Rady Programowej w TVP3 Gdańsk

 Po ponad trzech latach toczącego się sporu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku (XV Wydział Cywilny) wokół wyemitowanego w dniu 27 stycznia 2017 r. w TVP3 Gdańsk materiału informacyjnego, dotyczącego wyboru członków do Rady Programowej w tejże stacji oraz w Radiu Gdańsk, 13 maja 2021 r. zapadł wyrok. Powód, czyli Henryk Jezierski, właściciel wydawnictw motoryzacyjnych, który miał wejść w skład Rady Programowej TVP3 Gdańsk, zarzucał pozwanym red. Joannie Strzemiecznej – Rozen, dyrektor TVP3 Gdańsk oraz Agacie Mielczarek, dziennikarce TVP3 Gdańsk, bezpodstawne przypisanie mu współpracy ze Służbami Bezpieczeństwa z czasów PRL. Sąd nakazał pozwanym Joannie Strzemiecznej-Rozen oraz Agacie Mielczarek wyemitowanie, na własny koszt, w głównym, piątkowym wydaniu „Panoramy” w TVP 3 Gdańsk oraz opublikowanie na portalu internetowym TVP 3 www.gdansk.tvp.pl w najbliższym terminie po upływie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, oświadczenia o następującej treści: „Przepraszam Szanownego Pana Redaktora Henryka Jezierskiego za opublikowanie bezpodstawnej informacji o współpracy powoda Henryka Jezierskiego ze służbami specjalnymi PRL. Jest mi niezmiernie przykro, że informacja ta, wyemitowana w gdańskiej „Panoramie” z dnia 27 stycznia 2017 roku naruszyły Jego dobre imię i cześć”. Pozwane mają się podpisać pod owym oświadczeniem. Sąd nakazał także obu pozwanym uiszczenia kwoty po 600 zł na rzecz powoda Henryka Jezierskiego. Są to koszty, które powód poniósł jako wpis, wnosząc pozew.

Wyrok jest nieprawomocny.

Całość : https://cmwp.sdp.pl/wyrok-w-sprawie-kontrowersji-wokol-rady-programowej-w-tvp3-gdansk/

18 maja 2021

Odroczenie kary więzienia dla red. Sławomira Matusza. Decyzja Sądu zbieżna ze stanowiskiem CMWP SDP

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach zapadłym w sprawie Sławomira Matusza oskarżonego z art. 212 k.k.  Sąd Rejonowy w Sosnowcu 18 maja b.r. rozpatrzył wniosek o wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności dla red. Sławomira Matusza.  Redaktorowi Matuszowi groziła kara bezwzględnego więzienia, ponieważ nie stać go na zapłacenie zasądzonej grzywny, a stan zdrowia nie pozwalał mu aktualnie na odbycie zastępczych prac społecznych. Sąd odroczył podjęcie decyzji w tej sprawie do lipca b.r. CMWP SDP wspiera dziennikarza w tym procesie, apelując do Sądu o powstrzymanie wykonywania tak drastycznej kary za publikacje opinii oraz poprzez apel do Prezydenta RP o jego ułaskawienie. Sąd przesłuchał Sławomira Matusza, który przedłożył zaświadczenie lekarskie o swoim złym stanie zdrowia oraz zobowiązał się do ponownego nawiązania kontaktu z kuratorem sądowym. Na następnej rozprawie (27 lipca) Sąd zadecyduje, czy kara będzie wykonywana.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/kara-wiezienia-dla-red-slawomira-matusza-odroczona-decyzja-sadu-zbiezna-ze-stanowiskiem-cmwp-sdp/

20 maja 2021

Sesja z okazji 25 – lecia Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Cenzura w mediach społecznościowych, ataki na pluralizm mediów, niekorzystne dla dziennikarzy regulacje prawne – to największe zagrożenia dla wolności słowa w Polsce i na świecie – przyznali uczestnicy sesji dyskusyjnej „Monitoring wolności słowa i wolności mediów. Teoria i praktyka”, która odbyła się  20 maja pod patronatem Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 25-lecia działalności tej instytucji.Wydarzenie było częścią XV Konferencji Naukowej Etyki Mediów „Wolność słowa – wolne media, Freedom of speech – free media” zorganizowanej przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Sesji przewodniczyła dr Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP oraz wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, a uczestniczyli w niej Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, redaktor naczelny Radia Wnet,  Wiktor Świetlik, dyrektor CMWP SDP w latach 2009-2017, publicysta, mec. Artur Wdowczyk, współpracownik CMWP SDP oraz Michał Jaszewski, doradca prawny CMWP SDP.

Całość: https://cmwp.sdp.pl/sesja-z-okazji-25-lecia-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-na-uniwersytecie-papieskim-jana-pawla-ii-w-krakowie/

 22 maja 2021

Kolejny świadek w procesie b. senatora Aleksandra Gawronika oskarżonego o podżeganie i pomoc w zabójstwie red. Jarosława Ziętary. Relacja z procesu.

 Podczas trzeciej w tym roku rozprawy przeciwko Aleksandrowi Gawronikowi zeznawał tylko jeden świadek. W czwartek, 20 maja 2021 roku, na rozprawę dotyczącą śmierci red. Jarosława Ziętary, w której oskarża się byłego senatora o podżeganie i pomocnictwo w zabójstwie poznańskiego dziennikarza, nie stawiła się, ze względu na stan zdrowia, Monika P. Proces ten, toczący się  przed poznańskim Sądem Okręgowym, objęty jest obserwacją przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, a obserwatorem jest red. Aleksandra Tabaczyńska. Świadek, Zdzisław K. do sądu zgłosił się sam, uprzednio kontaktując się z redakcją Głosu Wielkopolskiego. Do tej pory milczał (28 lat), jednak postanowił powiedzieć przed sądem co wie o tej sprawie, a jego zeznania miały w założeniu wzmocnić akt oskarżenia. K. to wychowanek tego samego Domu Dziecka w Szamotułach co twórca Elektromisu Mariusz Ś. Tam też się poznali, razem także przebywali w Zakładzie Karnym w Sieradzu. W 1991 roku, wraz z Mariuszem Ś. przejęliśmy spółkę Strefa Wolnocłowa, której zostałem prezesem. Moim zadaniem było sprowadzanie do Polski towarów i uniknięcie cła. Robiłem to celowo i osiągałem, wraz z Mariuszem Ś., korzyści. Ś. uzyskiwał informacje od Gawronika – powiedział Zdzisław K. 

 Całość : https://cmwp.sdp.pl/kolejny-swiadek-w-procesie-b-senatora-aleksandra-gawronika-oskarzonego-o-podzeganie-i-pomoc-w-zabojstwie-red-jaroslawa-zietary-relacja-z-procesu/

24 maja 2021

Raport CMWP SDP i Kuriera Wnet na temat pracy dziennikarzy w gazetach i portalach Polska Press

„Dziennikarz stał się robotem, niewolnikiem za coraz mniejsze pieniądze.”  Nastąpiło „systematyczne odchodzenie od lokalności”. Obowiązywała „narracja poprawna politycznie”, prawica przedstawiana była jako „zaściankowa, nietolerancyjna, homofobiczna, faszystowska” – tak opisują pracę w mediach regionalnych po przejęciu ich przez firmę związaną z wydawnictwem Verlagsgruppe Passau uczestnicy badania przeprowadzonego przez „Kurier Wnet” i Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. 24 maja b.r Krzysztof Skowroński, prezes SDP i redaktor naczelny Kuriera Wnet oraz Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP przedstawili wyniki badania wśród dziennikarzy na temat warunków ich pracy w spółkach Polska Press.

Raport z projektu badawczego dotyczącego warunków pracy dziennikarzy, wolności słowa oraz stosunków redakcyjnych w grupie medialnej Polska Press  zaprezentowano na konferencji prasowej w PAP – Jest dużo emocji wobec przejęcia Polska Press przez Orlen, dlatego przygotowaliśmy ten raport – tłumaczył Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz redaktor naczelny Radia Wnet i Kuriera Wnet. Dodał, że na decyzję o przeprowadzeniu badania szczególnie wpłynęła postawa Deutsche Journalisten-Verband  (Niemieckiego Związku Dziennikarzy), który zaraz po ujawnieniu informacji o zamiarze przejęcia wydawnictwa Polska Press przez PKN Orlen zaapelował do Komisji Europejskiej „o przyjrzenie się rozwojowi rynku gazet  w Polsce w momencie, gdy na początku 2021 roku w Polsce ma obowiązywać mechanizm praworządności”.  Badania „Kuriera Wnet” i CMWP SDP pokazały, jak wyglądała sytuacja w redakcjach gazet Polska Press, zarówno pod względem warunków pracy dziennikarzy jak też przestrzegania zasad pluralizmu i wolności słowa, w czasie gdy właścicielem wydawnictwa była niemiecka firma.

Więcej : https://cmwp.sdp.pl/publikacja-raportu-cmwp-sdp-i-kuriera-wnet-na-temat-pracy-dziennikarzy-w-gazetach-i-portalach-polska-press/

 

MEDIA O NAS 

 wybrane relacje i cytowania informacji CMWP w maju  2021 r.

 https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-ilosc-wynajdywanych-przez-watchdog-polska-mozliwosci-przeciagania-w-nieskonczonosc-postepowania-prawno-sadowego-budzi-zdumienie/

https://wpolityce.pl/media/550850-co-z-przejeciem-polska-press-przez-orlen-interwencja-sdp

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-rozprawa-sadowa-skierowana-przeciwko-fundacji-lux-veritatis-jest-precedensowa-dla-wielu-nadawcow-i-dziennikarzy-w-polsce-pokazuje-ze-jesli-komus-nie-bedzie-odpowiadal-na/

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-ilosc-wynajdywanych-przez-watchdog-polska-mozliwosci-przeciagania-w-nieskonczonosc-postepowania-prawno-sadowego-budzi-zdumienie/

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/myslac-ojczyzna-2503/

https://www.radiomaryja.pl/informacje/decyzja-sadu-jest-szkodliwa-dla-ladu-medialnego-w-polsce-stanowisko-cmwp-sdp-w-sprawie-wstrzymania-zakupu-polski-press-przez-pkn-orlen-przez-sad-ochrony-konkurencji-i-konsumentow/

https://www.tvp.info/53809109/stanowisko-cmwp-sdp-ws-wstrzymania-zakupu-polska-press-przez-pkn-orlen

https://wgospodarce.pl/informacje/96219-sdp-o-polska-press-i-orlenie-decyzja-sadu-narusza-polski-lad-medialny

https://wyborcza.pl/7,75398,27083935,sad-wstrzymuje-wpisanie-do-dokumentow-nowych-wladz-polska-press.html

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-04-13/jest-uzasadnienie-sadu-ws-wstrzymania-decyzji-przejecia-polska-press-przez-orlen/

https://m.fronda.pl/a/kasta-basta-prasowy-rozbior-polski-podtrzymany-przez-sad,161511.html

https://www.press.pl/tresc/65922,cmwp-sdp_-wstrzymanie-przejecia-polska-press-szkodliwe-dla-ladu-medialnego?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Pressletter&uid=5404

https://wpolityce.pl/media/551248-poeta-trafi-do-wiezienia-bo-krytykowal-lokalna-sitwe

https://www.press.pl/tresc/65922,cmwp-sdp_-wstrzymanie-przejecia-polska-press-szkodliwe-dla-ladu-medialnego

https://www.facebook.com/TygodnikSolidarnosc/posts/6dd07555/10159281451955909/

https://wpolityce.pl/media/552177-porazajacy-raport-jak-niemcy-traktowali-media-polska-press

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polska-press-zle-warunki-pracy-problematyczna-niezaleznosc-dziennikarzy

https://forsal.pl/biznes/media/artykuly/8171691,warunki-pracy-w-grupie-medialnej-polska-press-pogorszyly-sie-raport.html

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2740297,Sytuacja-sie-pogorszyla-zaczelismy-mniej-zarabiac-Raport-na-temat-pracy-w-Polska-Press-do-2020-roku

https://www.tvp.info/53809109/stanowisko-cmwp-sdp-ws-wstrzymania-zakupu-polska-press-przez-pkn-orlen

https://reporterzy.info/przeglad/media

http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/j-hajdasz-o-warunkach-w-polska-press_-zadnej-poglebionej-publicystyki-lokalnej-bardzo-okreslona-linia-ideologiczna

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,27122557,zmiany-w-polska-press-sa-konieczne-to-poklosie-moich-rozmow.html

https://wgospodarce.pl/informacje/96219-sdp-o-polska-press-i-orlenie-decyzja-sadu-narusza-polski-lad-medialny

https://www.zachod.pl/295362/sdp-publikuje-raport-nt-warunkow-pracy-dziennikarzy-w-grupie-polska-press/

https://forsal.pl/biznes/media/artykuly/8171691,warunki-pracy-w-grupie-medialnej-polska-press-pogorszyly-sie-raport.html

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/warunki-pracy-polska-press-ankieta-lenie

https://www.zachod.pl/295362/sdp-publikuje-raport-nt-warunkow-pracy-dziennikarzy-w-grupie-polska-press/

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,27122557,zmiany-w-polska-press-sa-konieczne-to-poklosie-moich-rozmow.html

http://wpolsce.pl/magazyn/14294-dziennikarze-byli-niewolnikami-w-polska-press

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/rozmowy-niedokonczone-polska-press-bilans-zamkniecia-cz-i/

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-osoby-zatrudnione-w-polska-press-pracowaly-w-fatalnych-warunkach-przejecie-niemieckiego-koncernu-przez-pkn-orlen-jest-szansa-na-odrodzenie-regionalnych-mediow-i-poprawe/

https://marketingprzykawie.pl/espresso/centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-i-kurier-wnet-zaprezentowaly-raport-o-sytuacji-dziennikarzy-w-polska-press/

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2740297,Sytuacja-sie-pogorszyla-zaczelismy-mniej-zarabiac-Raport-na-temat-pracy-w-Polska-Press-do-2020-roku

https://radioszczecin.pl/276,9906,raport-dotyczacy-warunkow-pracy-w-redakcjach-pol

https://serwisrodzinny.pl/cmwp-sdp-przedstawiono-wyniki-raportu-na-temat-pracy-dziennikarzy-w-polska-press-do-2020/

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-osoby-zatrudnione-w-polska-press-pracowaly-w-fatalnych-warunkach-przejecie-niemieckiego-koncernu-przez-pkn-orlen-jest-szansa-na-odrodzenie-regionalnych-mediow-i-poprawe/

https://www.youtube.com/watch?v=1NtJUQWjl5I

https://niezalezna.pl/395139-quotdecyzja-sadu-szkodliwaquot-opinia-cmwp-sdp-ws-zakupu-polska-press-przez-pkn-orlen

https://www.tvp.info/53985146/raport-stowarzyszenia-dziennikarzy-polskich-o-sytuacji-w-polska-press-po-przejeciu-verlagsgruppe-passau

https://www.tvp.info/53288667/przejecie-polska-press-przez-orlen-centrum-monitoringu-wolnosci-pracy-stowarzyszenia-dziennikarzy-polskich-wydalo-oswiadczenie

https://medianarodowe.com/2021/05/29/zle-warunki-pracy-w-polska-press-tak-za-niemieckich-wlascicieli/

https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/j-hajdasz-o-warunkach-w-polska-press_-zadnej-poglebionej-publicystyki-lokalnej-bardzo-okreslona-linia-ideologiczna

https://www.facebook.com/permalink.php?id=1470023906634532&story_fbid=2647717542198490

https://bydgoszcz.tvp.pl/53969547/dziennikarze-polska-press-o-niemieckim-wydawcy

http://katolickie.media.pl/index.php/publikacje/autorski-przeglad-mediow/16784-cmwp-sdp-o-wstrzymaniu-zakupu-polska-press-przez-pkn-orlen-przez-sad-ochrony-konkurencji-i-konsumentow

https://forsal.pl/biznes/media/artykuly/8171691,warunki-pracy-w-grupie-medialnej-polska-press-pogorszyly-sie-raport.html