Koleżanki i Koledzy!

Ani się obejrzeliśmy i minęły już wakacje, ale w tym roku były one w CMWP SDP czasem intensywnej, zupełnie nie wakacyjnej pracy. Była ona podyktowana koniecznością podejmowania tematów trudnych i ważnych dla całego środowiska dziennikarskiego. To chociażby tzw. lex TVN, czyli nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, skandaliczny proces karny, jaki nadawcy TV Trwam czyli fundacji Lux Veritatis wytoczyło stowarzyszenie Watchdog Polska oraz wsparcie CMWP SDP dla walczących o godność i przywrócenie do pracy byłych pracowników TVN. Piszę „pracowników”, ale oni przez lata nimi nie byli, bo ten jeden z najbogatszych pracodawców w naszej branży zatrudniał ich latami na umowach o dzieło, rozwiązując je wtedy, gdy np. ktoś zaczął poważnie chorować i nie mógł pracować przez np. miesiąc. Te sytuacje też mają wpływ na poziom realizacji zasady wolności słowa i dlatego wszędzie tam, gdzie także takie nieprawidłowości zgłaszają konkretne osoby, mające odwagę wystąpić publicznie pod swoim imieniem i nazwiskiem, będzie je wspierać CMWP SDP.

I jeszcze jedno –  już dziś proszę o rezerwację terminu 14 września 2021 g. 12.00 . Zapraszamy wszystkich do udziału online w organizowanej przez nas konferencji pt. W obronie dziennikarzy. Przedstawimy najbardziej ważkie i najbardziej bulwersujące sprawy, w których interweniowało CMWP SDP w ostatnich 2 latach. Sami się zdziwiliśmy, jak było ich wiele i jak były różnorodne. O swoich bojach z wymiarem sprawiedliwości i współczesnymi formami cenzury niech opowiedzą główni bohaterowie tych zdarzeń. Szczegóły już w najbliższych dniach na cmwp.sdp.pl i sdp.pl .

dr Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP

 Wybrane sprawy z działalności CMWP SDP w lipcu i sierpniu 2021 r.

 2 lipca 2021

ZUS odpowiada na pytania CMWP w sprawie kontroli w TVN-ie

W przesłanym do CMWP  SDP piśmie dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego ZUS Dominik Wojtasiak, potwierdził, iż obecnie prowadzone jest przez ZUS postępowanie kontrolne u płatnika składek – TVN S.A. oraz wyjaśnił zwłokę w podjęciu czynności kontrolnych, o którą pytało CMWP SDP. Z posiadanych przez nas informacji wynika bowiem, iż p. Kamil Różalski, b. operator TVN, wraz z grupą osób, wniósł skargę ok. 1,5 roku temu. ZUS wyjaśnił, iż postępowanie kontrolne w TVN S.A. zostało wszczęte przez ZUS, cyt. „w terminie możliwym do podjęcia czynności kontrolnych, a mianowicie gdy ustały przeszkody dla jego podjęcia i prowadzenia”.  ZUS udzielił odpowiedzi CMWP SDP w związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie podlegania Kamila Różalskiego, byłego operatora Telewizji TVN,  ubezpieczeniom społecznym u płatnika składek TVN S.A. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP objęło tę sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw osób ubezpieczonych zatrudnionych u wskazanego wyżej płatnika składek.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/zus-odpowiada-na-pytania-cmwp-w-sprawie-kontroli-w-tvn-ie/

3 lipca 2021

Proces stowarzyszenia Watchdog Polska przeciwko Fundacji Lux Veritatis, nadawcy TV Trwam. Sprawa objęta monitoringiem CMWP SDP

30 czerwca br. przed Sądem Rejonowym Warszawa-Wola formalnie ruszył proces karny, który stowarzyszenie Watchdog Polska wytoczyło Fundacji Lux Veritatis w związku z rzekomym nieujawnieniem informacji publicznej. Sąd m.in. wysłuchał członków zarządu Fundacji w tym Ojca Dyrektora dr. Tadeusza Rydzyka.  Sąd postanowił, iż nie będzie przeszukania Fundacji Lux Veritatis, zabezpieczenia dokumentów, odebrania telefonów komórkowych i odebrania umów o obsługę prawną, ale wciąż nie wiadomo, czy sąd zażąda dostępu do korespondencji e-mail Fundacji oraz czy nie zrealizuje innych, obszernych i szczegółowych żądań Stowarzyszenia Watchdog Polska w stosunku do Fundacji Lux Veritatis, nadawcy TV Trwam.

 Więcej: https://cmwp.sdp.pl/ruszyl-proces-watchdog-polska-przeciwko-fundacji-lux-veritatis-nadawcy-tv-trwam-sprawa-objeta-jest-monitoringiem-cmwp-sdp/

27 lipca 2021

Kara więzienia dla Sławomira Matusza bezterminowo zawieszona! Postanowienie Sądu zbieżne ze stanowiskiem CMWP SDP

Sąd Rejonowy w Sosnowcu, na posiedzeniu 27 lipca br., nie zarządził wykonania wyroku więzienia dla red. Sławomira Matusza, tylko zawiesił je bezterminowo. Jednocześnie Sąd zarządził, iż red. Matusz będzie podlegał systematycznym badaniom zdrowotnym, by stwierdzić, czy jest w stanie odbyć tę karę. Obecnie skazany red. Matusz przedstawił zaświadczenie lekarskie, iż nie jest w stanie odbyć  kary więzienia. Redaktorowi Matuszowi grozi kara bezwzględnego więzienia, ponieważ nie stać go było na zapłacenie zasądzonej prawomocnie w procesie z  art. 212 k.k. kary (5 tysięcy zł), a stan zdrowia nie pozwalał mu na odbycie zastępczych prac społecznych.  CMWP SDP wspierało dziennikarza w tym procesie, apelując do Sądu o powstrzymanie wykonywania tak drastycznej kary za publikacje opinii oraz poprzez apel do Prezydenta RP o jego ułaskawienie. Stosowne pismo do Kancelarii Prezydenta RP w tej sprawie zostało wysłane w kwietniu br.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/kara-wiezienia-dla-slawomira-matusza-bezterminowo-zawieszona-postanowienie-sadu-zbiezne-ze-stanowiskiem-cmwp-sdp/

29 lipca 2021

Protest CMWP SDP przeciwko skazaniu przez sąd w Niemczech ks. prof. Dariusza Oko

Ks. prof. Dariusz Oko został skazany przez Sąd Rejonowy w Kolonii na karę grzywny w wysokości 4 800 euro za „podżeganie do nienawiści” poprzez opublikowanie w naukowym czasopiśmie „Thelogisches” artykułu p.t. „O konieczności ograniczania klik homoseksualnych w Kościele”, w którym opisuje zjawisko wewnątrzkościelnych homoseksualnych grup przestępczych działających na szkodę nieletnich oraz wykorzystujących zależnych od niej kleryków. Wraz z nim skazany został również redaktor naczelny tego czasopisma, niemiecki teolog ks. prof. Johannes Stöhr. Wyrok nakazowy nałożony na ks. prof. Dariusza Oko przez Sąd Rejonowy w Kolonii stoi w sprzeczności z Ustawą Zasadniczą Republiki Federalnej Niemiec, a także z międzynarodowymi dokumentami, w tym z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, która gwarantuje każdemu prawo do nieskrępowanego wyrażania swoich poglądów. Nadto, w przypadku, gdyby miał on być egzekwowany w Polsce, należałoby go również uznać za rażąco sprzeczny z Konstytucją RP oraz godzący w polski porządek prawny, poprzez niedopuszczalną ingerencję w wolność słowa i religii.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-skazaniu-przez-sad-w-niemczech-ks-prof-dariusza-oko/

3 sierpnia 2021

Stanowisko CMWP SDP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (druk sejmowy nr 1389)

CMWP SDP poparło zmiany w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, przewidziane w projekcie nowelizacji w/w ustawy (druk sejmowy nr 1389, dalej: „Projekt”), których celem jest doprecyzowanie regulacji umożliwiających przeciwdziałanie przejęciu kontroli nad nadawcami radiowymi i telewizyjnymi przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Obecnie obowiązujące uregulowania w/w ustawy (dalej: „Ustawa”) nie gwarantują transparentności własnościowej na rynku mediów elektronicznych oraz umożliwiają obchodzenie przepisów podczas zmian właścicielskich w spółkach medialnych, nadających programy na podstawie koncesji radiowych i telewizyjnych. Wynika to z faktu, iż normy prawne tej ustawy dotyczące udzielenia koncesji dla spółek z udziałem tzw. osób zagranicznych uwzględniają jedynie formalną, a nie rzeczywistą strukturę kapitałową tych podmiotów. Projektowana nowelizacja wychodzi naprzeciw temu problemowi. W ocenie CMWP SDP proponowane zmiany nie naruszają zasady wolności słowa, a ich celem jest jedynie ochrona rynku medialnego przed przejmowaniem kontroli nad nadawcami przez podmioty spoza EOG (w praktyce – spoza Unii Europejskiej), a więc również z państw mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa Polskiego.  CMWP SDP wielokrotnie wskazywało na zagrożenia związane z niekontrolowaną obecnością kapitału zagranicznego na polskim rynku medialnym, dlatego też projektowaną nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji postrzega jako szansę na poprawę tej sytuacji.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/stanowisko-cmwp-sdp-w-sprawie-projektu-nowelizacji-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji-druk-sejmowy-nr-1389/

4 sierpnia 2021

Odmowa przyjęcia opinii CMWP SDP jako amicus curiae przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie dot. zakupu Polska Press przez PKN Orlen

XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sądu Okręgowego w Warszawie już po raz drugi odmówił przyjęcia opinii CMWP SDP w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec złożenia po raz kolejny w dniu 18 czerwca br. opinii prawnej z powołaniem się na instytucję amicus curiae przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Zdaniem Sądu, SDP, a więc i jego wyspecjalizowana jednostka jaką jest CMWP SDP, nie jest organizacją pozarządową o jakiej mowa w art. 63 k.p.c. i art. 61 k.p.c.,  w związku z czym  zarządzono zwrot opinii Stowarzyszenia, jako wniesionej przez podmiot do tego nieuprawniony. Jednocześnie poinformowano CMWP SDP, iż kolejne pisma w tej sprawie będą pozostawione bez nadania im dalszego biegu i traktowane jako “nadużycie prawa procesowego”.  CMWP SDP  nie będzie odwoływać się od tego postanowienia (nie ma takiej procedury),  ale podtrzymuje mimo to swoją odpowiedź, jaką  w tej sprawie wysłaliśmy do Sądu, wg CMWP SDP  odrzucenie naszej opinii stanowi wyraz niezrozumienia intencji, które przyświecały złożeniu opinii przez CMWP SDP.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/odmowa-przyjecia-opinii-cmwp-sdp-jako-amicus-curiae-przez-sad-ochrony-konkurencji-i-konsumentow-w-sprawie-dot-zakupu-polska-press-przez-pkn-orlen/

9 sierpnia 2021

Kolejna kasacja oddalona! Skuteczne wsparcie dziennikarki z Dusznik przez CMWP SDP

Red. Hanna Szumińska została oskarżona o przestępstwo z art. 212 § 2 k.k., które miało polegać na pomówieniu dwóch osób: lokalnego radnego oraz funkcjonariusza policji.  Na portalu wikiduszniki.pl oraz  w gazecie „Forum+ Miesięcznika Ziemi Szamotulskiej”  w styczniu 2018 r. r. Hanna Szumińska opublikowała felietony, w których stawiała pytania, czy radny „załatwił” policjantowi darmowy wyjazd zagraniczny do Estonii, w zamian za odstąpienie od czynności służbowych (nieodebranie prawa jazdy).  Publikacje te stały się przyczyną wniesienia aktu oskarżenia przez radnego i przez policjanta oraz wydania przez Sąd Rejonowy w Poznaniu  wyroku skazującego dziennikarkę.  Od tego orzeczenia pełnomocnik Hanny Szumińskiej wniósł apelację. Centrum Monitoringu Wolności Prasy  SDP objęło sprawę monitoringiem.

Sąd Najwyższy  oddalił kasację  „jako oczywiście bezzasadną”  i ostatecznie uniewinnił red. Hannę Szumińską od zarzutu zniesławienia radnego i policjanta.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/kasacja-oddalona-skuteczna-wsparcie-dziennikarki-z-dusznik-przez-cmwp-sdp/

13 sierpnia 2021

Kolejna rozprawa w sprawie przeciwko zarządowi Fundacji  Lux Veritatis, nadawcy TV Trwam, z powództwa Sieci Obywatelskiej  Watchdog Polska

Organizacja zarzuca członkom zarządu Fundacji „Lux Veritatis”, czyli o. Tadeuszowi Rydzykowi CSsR, o. Janowi Królowi CSsR i Lidii Kochanowicz-Mańk popełnienie przestępstwa nieudzielenia informacji publicznej, mimo tego iż taka informacja została udzielona. Podczas rozprawy 12 sierpnia br. przesłuchiwany był  Szymon Osowski, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Jak poinformował portal  Radia Maryja, nie potrafił on odpowiedzieć na żadne pytania obrony Fundacji „Lux Veritatis”. Nie był także w stanie wyjaśnić, dlaczego jego stowarzyszenie złożyło akt oskarżenia przeciw Fundacji „Lux Veritatis” – podkreślił mec. Marcin Chodkowski, obrońca Fundacji „Lux Veritatis”.

Poprzednia rozprawa w czerwcu wzbudziła duże zainteresowanie, tym razem było inaczej. Odrębna sala dla publiczności i mediów, zapewniająca obraz i dźwięk z rozprawy, zgromadziła zaledwie kilka osób. Maseczki na twarzach przesłuchiwanych świadków skutecznie tłumiły zdalny odbiór dźwięku z sali rozpraw.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/kolejna-rozprawa-w-sprawie-przeciwko-zarzadowi-fundacji-lux-veritatis-nadawcy-tv-trwam-z-powodztwa-sieci-obywatelskiej-watchdog-polska/

18 sierpnia 2021

CMWP SDP objęło monitoringiem sprawę kolejnego b. operatora TVN w Sądzie Pracy

Robert Wyczałkowski był zatrudniony w telewizji TVN jako operator kamer. Wykonywał pracę od 2004 do 2021 r. na podstawie odnawianych w okresach półrocznych umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich Wiele okoliczności wskazuje na to, iż mimo formalnie łączącej strony umowy cywilnoprawnej w rzeczywistości  jego zatrudnienie miało charakter pracowniczy. Jego ostatnia umowa została rozwiązana przez  telewizję TVN 18 marca 2021 z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.  Wg informacji CMWP SDP, rzeczywistą przyczyną zakończenia zatrudnienia operatora było zgłoszenie przez niego rażących nieprawidłowości w traktowaniu niektórych operatorów przez bezpośredniego przełożonego. W związku z powyższym CMWP SDP rozważy przedstawienie opinii w charakterze amicus curiae, jako że jest to uzasadnione celami organizacji oraz potrzebą ochrony istotnych dóbr chronionych prawem, w tym konstytucyjnych praw i wolności.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-obejmuje-monitoringiem-sprawe-kolejnego-bylego-operatora-tvn-w-sadzie-pracy/

24 sierpnia 2021

CMWP SDP obejmuje monitoringiem sprawę red. Michała Adamczyka z TVP pozwanego przez Romana Giertycha

Red. Adamczyk w jednozdaniowym wpisie na Twitterze odniósł się do szeroko komentowanej sprawy wyprowadzenia i przywłaszczenia ze spółki deweloperskiej ok. 92 mln zł. Nie przesądzał o winie Romana Giertycha, a mimo to Sąd Okręgowy Warszawa-Wola nakazał dziennikarzowi usunięcie wpisu. Decyzja Sądu ma charakter cenzury prewencyjnej, ponieważ zakazuje tym samym publikacji materiałów dziennikarskich na konkretny temat przed ich powstaniem, przed ich redakcją i przed ich ewentualną publikacją. Narusza to podstawowe zasady zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, m. in. zasadę wolności prasy i innych środków przekazu, wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Zgodnie z art. 54 ust. 2 Konstytucji, cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu jest zakazana. Warto przy tym zauważyć, że specyfika medium społecznościowego, jakim jest Twitter sprawia, iż nie istnieje techniczna możliwość późniejszego przywrócenia usuniętego wpisu po zakończeniu postępowania. Z kolei zakaz publikacji to najbardziej drastyczny wobec dziennikarza środek, jaki może zostać zastosowany przez Sąd, zaprzeczający zasadom wolności słowa i podważający funkcje wolnej prasy w społeczeństwie. Sąd zakazał red. Adamczykowi na okres 1 roku publikacji na ten temat  ewentualnych defraudacji środków pieniężnych  i przyjęcia  wielomilionowych korzyści finansowych przez Romana Giertycha.   Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zawiadomiło Sąd o objęciu niniejszej sprawy monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, szczególnie w zakresie wolności słowa i prasy oraz stosowania niedopuszczalnej cenzury prewencyjnej.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-obejmuje-monitoringiem-sprawe-red-michala-adamczyka-z-tvp-z-pozwu-romana-giertycha/

27 sierpnia 2021

Protest CMWP SDP przeciwko rozwiązaniu umowy z red. Marcinem Mindykowskim przez Radio Gdańsk

Red. Marcin Mindykowski został zwolniony z Radia Gdańsk, w którym pracował od 9 lat na tzw. umowie o dzieło, po tym jak podpisał apel dziennikarzy w obronie telewizji TVN.  Oficjalnie nie podano mu przyczyn zwolnienia, rozwiązano z nim umowę, która miała charakter cywilnoprawny, więc dziennikarz  miał bardzo krótki okres wypowiedzenia (1 miesiąc).   Tymczasem praca w radiu była dla niego podstawowym źródłem dochodów. CMWP SDP podkreśliło, że w niniejszym stanowisku nie odnosi się  do treści apelu podpisanego przez dziennikarza, pragnie jednak zwrócić uwagę, iż wykorzystując uprzywilejowaną pozycję pracodawcy, wobec tak zatrudnionego od 9 lat dziennikarza, pozbawia się go pracy bez żadnego socjalnego zabezpieczenia i bez próby racjonalnego uzasadnienia tego działania.  Takie traktowanie dziennikarzy zagraża wolności słowa i psuje debatę publiczną w Polsce. Dlatego CMWP SDP zwróciło się z apelem do kierownictwa Radia Gdańsk o ponowne rozważenie sprawy i przywrócenie do pracy red. Marcina Mindykowskiego.

Więcej: https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-rozwiazaniu-umowy-z-red-marcinem-mindykowskim-przez-radio-gdansk/

MEDIA O NAS

wybrane relacje i cytowania informacji CMWP w lipcu i sierpniu 2021 r.

https://www.radiomaryja.pl/polecamy/dr-j-hajdasz-kosciol-nie-powinien-stac-sie-elementem-strategii-marketingowej-zadnego-farmaceutycznego-koncernu/

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zus-kontrola-w-tvn

 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zus-kontrola-w-tvn#comments

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/557916-dr-hajdasz-krytyczna-ws-promocji-szczepien-przez-kosciol

https://www.tvp.info/54973217/komentarze-po-ataku-tuska-do-dziennikarke-tvp-info-zrobil-to-swiadomie

http://wpolsce.pl/magazyn/14709-czy-lex-tvn-naprawde-zagraza-wolnosci-slowa

http://wpolsce.pl/magazyn/14710-lex-tvn-pis-nasladuje-wegry-czy-francje

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/nowelizacja-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji-zaostrzajaca-uzyskanie-koncesji-przez-zagranicznych-przedsiebiorcow/

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-na-polskim-rynku-medialnym-potrzebne-jest-doprecyzowanie-spraw-wlasnosciowych/

https://wpolityce.pl/media/560532-cmwp-sdp-protestuje-przeciwko-skazaniu-ksoko-efekt-mrozacy

https://niezalezna.pl/405415-cmwp-sdp-o-skazaniu-ks-prof-oko-klasyczny-przyklad-niszczenia-wolnosci-w-imie-wolnosci

https://twitter.com/cmwp_sdp/status/1420720927071944705

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-o-skazaniu-ks-prof-d-oko-przez-niemiecki-sad-jezeli-w-czasopismie-naukowym-gazecie-opublikowana-jest-jakas-tresc-to-skazanie-autora-z-powodztwa-karnego-stanowi-narusz/

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/cmwp-sdp-protestuje-przeciwko-skazaniu-ksoko-efekt-mrożący/ar-AAMHPLc

https://nitter.skrep.in/jerzKwasniewski

https://m.fronda.pl/a/cmwp-sdp-zabiera-glos-ws-ks-oko-to-niszczenie-wolnosci-slowa,164876.html

https://www.press.pl/tresc/66782,wladza-forsuje-lex-tvn_-a-sdp-martwi-sie-o-wolnosc-slowa-w-niemczech

https://reporterzy.info/przeglad/media

https://www.press.pl/tresc/66824,cmwp-stowarzyszenia-dziennikarzy-polskich-popiera-lex-tvn

https://radiopoznan.fm/informacje/kluczowy-temat/j-hajdasz

https://radiogdansk.pl/audycje-rg/gosc-dnia-radia-gdansk/item/130718-dyrektor-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-zalewanie-sieci-sprzecznymi-informacjami-powoduje-takie-zjawiska-jak-wystapienia-antyszczepionkowcow

https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/130692-walka-z-dezinformacja-w-mediach-reparacje-dla-polski-oraz-rozmowa-o-powstaniu-warszawskim-sroda-w-radiu-gdansk

https://www.press.pl/tresc/66824,cmwp-stowarzyszenia-dziennikarzy-polskich-popiera-lex-tvn

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/cmwp-sdp-popiera-lex-tvn

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,27415346,cmwp-stowarzyszenia-dziennikarzy-polskich-za-zmianami-w-ustawie.html

https://wiadomosci.tvp.pl/55002274/12082021-1930

https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2788765

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/44-rocznica-smierci-ks-abp-antoniego-baraniaka/

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-hajdasz-o-nazwaniu-p-kukiza-szmata-przez-r-sikorskiego-na-antenie-tvn24-jezeli-na-antenie-ogolnopolskiej-telewizji-mozna-mowic-ze-czyms-etycznym-jest-nazywani/

https://www.onet.pl/informacje/onettrojmiasto/lex-tvn-apel-o-przywrocenie-zwolnionego-dziennikarza-z-radia-gdansk/engg08x,79cfc278

https://wiadomosci.wp.pl/trojmiasto/sdp-broni-marcina-mindykowskiego-dziennikarz-radia-gdansk-stracil-prace-po-podpisaniu-listu-przeciwko-lex-tvn-6676799165848384a

https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Fwiadomosci.wp.pl%2Flex-tvn-kolejny-glos-w-dyskusji-jest-zaskoczenie-6668920199166496a&nil&src01=f1e45&src02=isgf

https://www.wykop.pl/link/6247459/byly-pracownik-tvn-pozywa-stacje-zarzuca-bezprawne-zastapienie-etatu/