Protest w sprawie zastraszania reklamodawców niezależnych mediów i poparcie działań  KRRiT w sprawie wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w roku 2024 to najważniejsze  postanowienia Rady Konsultacyjnej CMWP SDP podjęte na posiedzeniu 13 lutego b.r.  Pod stanowiskami Rady podpisali się wszyscy jej członkowie  – Jolanta Hajdasz, Michał Karnowski, Janusz Kawecki, Paweł Lisicki, Krzysztof Skowroński, Leszek Sosnowski i Wojciech Surmacz. 

Rada Konsultacyjna CMWP SDP zaprotestowała przeciwko  dyskryminacji i wykluczaniu z obiegu gospodarczego  polskich, prywatnych, niezależnych  mediów ze względu na poglądy i postawę ideową przez niektóre lewicowo – liberalne środowiska medialne i polityczne poprzez zastraszanie ich reklamodawców. Narusza to zasadę wolnej konkurencji, czyli podstawową zasadę, na której opiera się każde demokratyczne państwo – czytamy w oświadczeniu Rady. Ostrzegamy, że takie wywieranie presji jest przejawem nieuczciwej walki rynkowej i może prowadzić do upadłości gospodarczej tych podmiotów, a w konsekwencji  do ograniczania wolności słowa, dostępu do informacji i likwidacji pluralizmu i dyskryminacji obywateli – napisali członkowie Rady Konsultacyjnej.  Analizując aktualną sytuację w mediach publicznych Rada Konsultacyjna podtrzymała swoje poprzednie stanowiska o bezprawnym przejęciu mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska i wyraziła swoje poparcie dla działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji . Rada Konsultacyjna CMWP SDP popiera uchwałę KRRiT z 7.02.2024 w sprawie wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w roku 2024 i uznaje to za prawidłowe działanie organu konstytucyjnego, który dba o właściwe wykorzystanie wpływów  z tych opłat . Rada podziela stanowisko wyrażone w w/w uchwale, iż decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 grudnia 2023 i 29  grudnia 2023 r. zostały podjęte z rażącym naruszeniem prawa – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez wszystkich członków Rady. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 20 marca  b.r.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  powołał Radę Konsultacyjną CMWP SDP jako społeczny organ doradczy  15 grudnia 2023 r.  Radę tworzą obecnie : Jolanta Hajdasz, Michał Karnowski, Janusz Kawecki, Paweł Lisicki, Tomasz Sakiewicz, Krzysztof Skowroński, Leszek Sosnowski i Wojciech Surmacz.  Rada powoływana jest na 5-letnią kadencję. Jej zadaniem  jest przede wszystkim wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk we wszelkich sprawach dotyczących wolności słowa (w tym wolności prasy), zgłoszonych do rozpatrzenia przez  przewodniczącego albo członka Rady.

publikacja oświadczeń:

https://cmwp.sdp.pl/protest-rady-konsultacyjnej-cmwp-sdp-przeciwko-zastraszania-reklamodawcow-niezaleznych-mediow/

https://sdp.pl/protest-rady-konsultacyjnej-cmwp-sdp-przeciwko-zastraszaniu-reklamodawcow-niezaleznych-mediow/

https://cmwp.sdp.pl/poparcie-rady-konsultacyjnej-cmwp-sdp-dla-uchwaly-krrit-w-sprawie-wykorzystania-wplywow-z-oplat-abonamentowych-na-realizacje-misji-publicznej-w-roku-2024/