Czerwiec w Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP  to przede wszystkim nasz protest przeciwko krzywdzącej dla Polski ocenie stanu wolności mediów zawartej w raporcie organizacji „Reporterzy bez Granic”. Przeciwdziałanie takim nierzetelnym i nieprawdziwym opiniom powielanym na forum międzynarodowym jest bardzo ważne, o czym mogliśmy się przekonać podczas międzynarodowej konferencji współorganizowanej przez SDP pod tytułem „Media jako służba publiczna”. Jako szef CMWP SDP uczestniczyłam w tej konferencji i przedstawiłam na niej nasze argumenty zawarte w proteście, także tym z lipca ub. roku, gdy zakwestionowaliśmy nierzetelny raport organizacji Freedom House. Dziennikarze z zagranicy otwierali ze zdziwienia oczy, gdy im przekazaliśmy, iż raport na podstawie którego w ub. roku zmieniono status Polski z kraju o mediach „wolnych” na „częściowo wolne” przez Freedom House napisała jedna osoba, a nikt nawet nie wie skąd tak radykalna ocena „Reporterów bez Granic”, bo organizacja nie ujawnia ani nazwisk osób, których ankietuje w danym kraju, ani ich liczby. Na ogólnie dostępnych stronach w sieci można tylko znaleźć informację, iż tworząc raport o 180 krajach wysyłają ankiety do około …. 100 osób . Cieszy więc nas ogromnie fakt, iż Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP, jaki obradował w Kazimierzu w dniach 23-24 czerwca poparł prawie jednogłośnie protest Centrum w sprawie skandalicznego dla nas  raportu „Reporterów bez Granic”.

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

cmwp@sdp.pl

 

Działalność bieżąca czerwiec 2018  – wybrane sprawy

1.06.18

Apel o o uniewinnienie ukraińskiego dziennikarza Romana Suszczenki

CMWS SDP apelowało  o uniewinnienie i oddalenie zarzutów dla paryskiego korespondenta ukraińskiej agencji prasowej Ukrinform Romana Suszczenki. Prokurator zażądał dla niego 14 lat pobytu w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Roman Suszczenko przebywa w rosyjskim areszcie od 30 września 2016 roku. Został aresztowany w Moskwie pod zarzutem szpiegostwa. Dziennikarz nie dostawał pozwolenia na spotkanie z rodziną  ani na spotkanie z duchownym prawosławnym, utrudniane było także prowadzenie przez niego korespondencji z rodziną i przyjaciółmi. Roman Suszczenko stał się symbolem prześladowania ukraińskich dziennikarzy w Rosji. CMWP SDP po raz kolejny apelowało do międzynarodowych organizacji dziennikarskich, by podjęły starania mające na celu uwolnienie Romana Suszczenki i innych ukraińskich dziennikarzy przetrzymywanych w Rosji i na terenach okupowanych przez FR.

Więcej : https://cmwp.sdp.pl/apel-o-o-uniewinnienie-ukrainskiego-dziennikarza-romana-suszczenki/

 

6.06.2018

Apel CMWP SDP o przywrócenie wydawania jednorazowych kart wstępu do Sejmu dla wszystkich dziennikarzy

CMWP SDP  zaapelowało do Kancelarii Sejmu RP o jak najszybsze przywrócenie możliwości uzyskania pozwolenia do wstępu na teren Sejmu dla wszystkich dziennikarzy poprzez przywrócenie wydawania jednorazowych dziennikarskich kart wstępu do parlamentu.

Ograniczenia te były uzasadniane względami organizacyjnymi i zasadami bezpieczeństwa które miały być zagrożone m.in. trwającym w Sejmie protestem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, a wobec zakończenia protestu stały się bezprzedmiotowe. W tej sytuacji kontynuowanie działań utrudniających wzajemne kontakty dziennikarzy i parlamentarzystów może przerodzić się w naruszenie zasady wolności prasy, słowa, wyrażania poglądów i prawa do społecznie pożądanej krytyki i w konsekwencji stać się naruszeniem prawa obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne

 

Całość : https://cmwp.sdp.pl/apel-cmwp-sdp-o-przywrocenie-wydawania-jednorazowych-kart-wstepu-do-sejmu-dla-wszystkich-dziennikarzy-2/

 

10.06.18

Protest CMWP SDP przeciwko działaniom Sądu Okręgowego w Opolu  przeciwko wolności prasy.  CMWP SDP zaprotestowało przeciwko działaniom podejmowanym przez Sąd w Opolu zmierzającym do ograniczenia pozwanym – red. Tomaszowi Kwiatkowi i red. Wiktorowi Sobierajskiemu prawa do sądu i przeciwko naruszeniu ich prawa do rzetelnego procesu.

 

W postępowaniu cywilnym, w jakim pozwano obu dziennikarzy, już na etapie wstępnym, w związku ze złożonym przez dziennikarzy wnioskiem o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków, Sąd Okręgowy w Opolu wezwał ich pełnomocników do uiszczenia zaliczek w kwocie po 2500 zł. Zaliczki te miały być wpłacone na poczet „kosztów stawiennictwa świadków”, w terminie 7 dni i pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania tych świadków. Dziennikarze zgłosili 5 swoich świadków, Sąd na poczet kosztów ich stawiennictwa nakazał więc wpłacić po 500 zł, stąd suma 2500 zł, którą musieli zapłacić dziennikarze. Czynność ta nie ma merytorycznego uzasadnienia. (…)

CMWP SDP stoi na stanowisku, iż działanie to jest poważnym naruszeniem zasady wolności słowa demokratycznego państwa. Sprawy o ochronę dóbr osobistych mają złożony charakter, a w praktyce sąd nie może się w nich opierać jedynie na treści pozwu i spornego materiału prasowego oraz na wyjaśnieniach stron, gdyż w takich sprawach kluczowe znaczenie mają okoliczności, w znacznej mierze dla sądu nieznane i wymagające wyjaśnienia. W tym stanie rzeczy uzależnienie dopuszczenia wniosków dowodowych od uiszczenia wygórowanej zaliczki, bez merytorycznego uzasadnienia (powodowie zgłosili bowiem jedynie 5 świadków), należy ocenić jako działanie zmierzające do ograniczenia pozwanym prawa do sądu i naruszenie prawa do rzetelnego procesu.

 

Całość : https://cmwp.sdp.pl/sad-okregowy-w-opolu-przeciwko-wolnosci-prasy-protest-cmwp-sdp/

 

 

11-12.06.18

Udział CMWP w międzynarodowej konferencji „Media jako służba publiczna”.

O wolności polskich mediów, roli dziennikarzy w czasie konfliktu oraz ich stosunku do „innych” dyskutowano podczas drugiego dnia międzynarodowej konferencji „Media jako służba publiczna” zorganizowanej przez Fundację Solidarności Dziennikarskiej wraz z International Communications Forum (ICF) i Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej. W debacie pt. „Czy zagrożona jest wolność mediów w Polsce” wzięła m.in. udział dyrektor CMWP Jolanta Hajdasz. W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu dziennikarzy  m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Indii, RPA, Libanu, Ukrainy, Rosji i oczywiście Polski. Jolanta Hajdasz brała udział w   debacie na temat: Czy zagrożona jest wolność mediów w Polsce? Uczestniczyli w niej: Bernard Margueritte, przewodniczący ICF, Krzysztof Skowroński, prezes SDP, Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika „Sieci”, Wojciech Surmacz, prezes PAP oraz Wiktor Świetlik, dyrektor Programu Trzeciego Polskiego Radia.

Więcej ; https://cmwp.sdp.pl/miedzynarodowa-konferencja-media-jako-sluzba-publiczna-ii-dzien-dziennikarze-musza-budowac-mosty/

 

12.06.18

CMWP SDP w Poranku Radia Wnet 

Jolanta Hajdasz , dyr. CMWP SDP wzięła udział w „Poranku Radia Wnet” . W rozmowie z red. Antonim Opalińskim mówiła  o wolności mediów w Polsce i    konferencji  „Media jako służba  publiczna ”.

http://wnet.fm/broadcast/jan-zaryn-zdzislaw-krasnodebski-irena-lasota-ks-mariusz-boguszewski-wojciech-pokora-poranek-wnet-12-czerwca-2018-r/

 

13.06.18

CMWP SDP w  audycji „ Arsenał kultury”  w Polskim Radiu Poznań

Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP wzięła udział w audycji publicystycznej na temat organizowanej przez SDP i Fundację Solidarności Dziennikarskiej konferencji  „Media jako służba  publiczna” i na temat współczesnych problemów dot. niezależności mediów. Dyskutantami byli : red. Michał Rachoń z TVP Info i red.  Piotr Paweł Ruszkowski, wydawca i dziennikarz lokalnej gazety w Luboniu.  Autorzy audycji to : Piotr Bernatowicz i Krystyna Uta Różanska Gorgolewska.

https://www.facebook.com/RadioPoznanKultura/photos/a.1851016185167646.1073741829.1828648197404445/2131244187144843/?type=3&theater

 

14.06.18

CMWP  SDP  przeciwko kolejnemu wyrokowi z art. 212 kk

W związku z postępowaniem karnym w sprawie Ewy Dudy z Krakowa, oskarżonej z art. 212 § 2 k.k. oraz zapadłym w jej sprawie wyrokiem z 21 grudnia 2017 r., Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko skazaniu i wnosi o uniewinnienie wyżej wymienionej. W tej sprawie Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie uznał, że oskarżona dopuściła się zniesławienia p. A.S. prowadzącej hotel dla zwierząt w taki sposób, że wysłała do wielu krakowskich redakcji prasowych i krakowskich dziennikarzy pocztą elektroniczną informację o rzekomych złych warunkach przybywania zwierząt w hotelu, o brakach w dokumentacji medycznej oraz rzekomych nieprawidłowościach dotyczących adopcji psów przebywających w tym hotelu. Sąd co prawda warunkowo umorzył postępowanie karne na okres próby wynoszący 1 rok, ale równocześnie nałożył na oskarżoną konieczność zapłaty ponad 3000 zł tytułem nawiązki i zwrotu kosztów reprezentacji pełnomocnika oskarżycielki prywatnej przed Sądem oraz zobowiązał ją do pisemnego przeproszenia oskarżycielki. Tymczasem w ocenie CMWP SDP w niniejszej sprawie nie została spełniona hipoteza żadnej z norm karnych: z art. 212 § 1 k.k., ani tym bardziej z art. 212 § 2 k.k. Po pierwsze, nie ma podstaw do uznania za zniesławienie samego wysłania e-maila do prasy w celu zainteresowania dziennikarzy jakimkolwiek tematem, gdyż prasa pełni istotną funkcję społeczną i prawo obywateli do powiadamiania jej o różnych faktach przez czytelników jest wręcz warunkiem istnienia zarówno prasy, jak i wolnego słowa w ogóle. Po drugie, sąd potraktował elektroniczny list do redakcji tak, jakby stanowił on materiał prasowy, podczas gdy była to jedynie sygnalizacja, która miała spowodować zainteresowanie dziennikarzy sprawą (…) Mając powyższe na uwadze, CMWP SDP wnosiło o rzetelne rozpoznanie sprawy p. Ewy Duda, z poszanowaniem przysługujących Jej swobód obywatelskich i gwarancji procesowych.

https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-w-sprawie-karnej-z-art-212-%C2%A7-2-kodeksu-karnego-przeciwko-p-ewie-duda-z-krakowa/ 14.06.18.

 

14.06.18

CMWP SDP w obronie red. Krzysztofa Ziemca

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP protestuje przeciwko nieuzasadnionemu podważaniu wiarygodności osób pracujących w środkach masowego komunikowania czego jaskrawym przykładem jest kampania medialna wymierzona w red. Krzysztofa Ziemca z TVP. Ostatnie publikacje poświęcone red. Krzysztofowi Ziemcowi mają charakter personalnej nagonki wymierzonej w jego wiarygodność jako dziennikarza. Powstały w oparciu o wyrwane z kontekstu opinie i wypowiedzi ze spotkań ze studentami, a ich efektem jest fala nienawistnych i obraźliwych komentarzy. Tego typu nieobiektywne publikacje nastawione na stygmatyzowanie osoby o uznanym dorobku i znaczącej pozycji w środowisku dziennikarskim źle służą debacie publicznej przez co naruszają zasadę wolności słowa, która jest podstawą funkcjonowania demokratycznego państwa.

Publikacja: https://cmwp.sdp.pl/centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-w-obronie-red-krzysztofa-ziemca/

 

15.06.18

Odpowiedź CMWP SDP dla portalu Gazeta.pl w sprawie Rady Programowej CMWP

15 czerwca 2018 r. dziennikarz portalu Gazeta.pl zwrócił się do Centrum z pytaniem dotyczącym Rady Programowej CMWP SDP. Publikujemy pytanie i odpowiedź w tej sprawie: Dziennikarz Kacper Świsłowski napisał : Zwracam się z następującej sprawie: na stronie Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP pojawia się jedynie informacja o tym, że funkcję dyrektora sprawuje dr Jolanta Hajdasz. Czy to jedyna osoba, która wchodzi w skład CMWP? W poprzednich latach istniała Rada Programowa CMWP, czy teraz także? Jeśli tak, to ilu członków liczy oraz kto wchodzi w jej skład?

Odpowiedź : W odpowiedzi na Pana pytanie pragnę poinformować, iż Rada Programowa CMWP SDP, o którą Pan pyta, została rozwiązana przez Zarząd Główny SDP w 2001 r. W jej miejsce w 2002 r. została powołana Rada Konsultacyjna, która istniała do roku 2011. Wówczas w jej skład wchodzili: prof.Antoni Dudek, prof. Antoni Kamiński, prof. Tadeusz Kowalski, prof. Ireneusz Krzemiński, mec. Agnieszka Metelska, Jacek Moskwa, prof. Andrzej Paczkowski, mec. Jan Stefanowicz (przewodniczący), dr Joanna Taczkowska, Henryk Wujec  Informacje na ten temat znajdują się na stronie cmwp.sdp.pl Są w zakładce „aktualności” pod nazwą : strona archiwalna archiwum.freepress.org.pl (tu jest osobna zakładka pt. Rada Konsultacyjna) link : http://archiwum.archiwum.freepress.org.pl/ .

całość : https://cmwp.sdp.pl/odpowiedz-cmwp-sdp-dla-portalu-gazeta-pl-w-sprawie-rady-programowej-cmwp/

 

16.06.18

CMWP SDP w Toruniu  w TV Trwam i w Radiu Maryja na temat zagrożeń zawartych w  dokumentach PE dotyczących pluralizmu i równouprawnienia płci w mediach

Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP wzięła udział w audycji „Rozmowy Niedokończone” w TV Trwam i w Radiu Maryja, w której diagnozowano zagrożenia ukryte w najnowszych dokumentach PE dotyczących tzw. równouprawnienia płci. Dokumenty te to : rezolucja  Parlamentu Europejskiego  w sprawie równouprawnienia płci w sektorze mediów w UE z dnia 17 kwietnia 2018 r., rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie pluralizmu mediów i wolności mediów w Unii Europejskiej oraz  rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu. W audycji wzięły udział także : dr n. med. Urszula Krupa, poseł do PE z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i dr Hanna Karp, medioznawca, wykładowca WSKSiM w Toruniu, ekspert KRRiT.

 

Cała audycja : http://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/rozmowy_niedokonczone/rozmowy-niedokonczone-zagrozenia-ze-strony-dokumentow-parlamentu-europejskiego-dotyczacych-rownouprawnienia-plci-w-mediach-cz-i/

 

Info: https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-w-tv-trwam-i-w-radiu-maryja-na-temat-zagrozen-zawartych-w-dokumentach-pe-dotyczacych-pluralizmu-i-rownouprawnienia-plci-w-mediach/

 

22.06.2018

Protest CMWP SDP przeciwko raportowi organizacji Reporterzy bez Granic

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zaprotestowało  przeciwko ocenie stanu wolności mediów w Polsce w 2018 r. zawartej w raporcie organizacji „Reporterzy bez Granic (RSF)” opublikowanym 26 kwietnia 2018 r. Według niego stan wolności mediów w Polsce jest obecnie najgorszy w historii, Polska jest bowiem sklasyfikowana na 58  (na 180 ocenianych państw) czyli na najniższym od początku istnienia raportu (2002) miejscu, a od trzech lat systematycznie jest w tym rankingu klasyfikowana coraz niżej. W 2016 roku spadła z 18. na 47. miejsce, rok później na 54., a obecnie wg raportu znajduje się „w grupie państw, w których występują wyraźne problemy z poszanowaniem wolności prasy”. Jest to ocena krzywdząca, która nie ma potwierdzenia w rzeczywistości i której nie uzasadniają zdarzenia opisane w raporcie – czytamy w oświadczeniu CMWP SDP.

Jako uzasadnienie spadku Polski w rankingu organizacji „Reporterzy bez Granic” wskazano przede wszystkim rządy partii „Prawo i Sprawiedliwość”. Zdaniem autorów raportu partia ta „chce odbudować Polskę w sposób, który podoba się partii, bez uwzględniania opinii tych, którzy wyrażają odmienne opinie”, a „wolność prasy ma być jedną z głównych ofiar tej polityki”. Jedyne uzasadnienie tej krytycznej oceny i jedyne przykłady na jakie powołuje się ranking to sprawa publikacji książki Tomasza Piątka, próba nałożenia kary na telewizję TVN oraz zmiana statusu mediów publicznych na media narodowe (ten argument używany jest  w raporcie po raz trzeci). Tymczasem trudno zgodzić się z interpretacją tych wydarzeń dokonaną przez organizację „Reporterzy bez Granic”, ponieważ w/o wydarzenia wskazują na prawidłowe działanie polskiego systemu prasowego wolnych mediów charakterystycznego dla państw demokratycznych.

Publikacja całości : https://cmwp.sdp.pl/protest-cmwp-sdp-przeciwko-raportowi-organizacji-reporterzy-bez-granic/

 

24.06.2018

Uchwała Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP z poparciem dla protestu Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP  przeciwko tezom raportu organizacji Reporterzy bez Granic

Zjazd SDP prawie jednogłośnie podjął uchwałę przeciwko tezom zawartym w raporcie organizacji Reporterzy bez Granic, wg którego wg którego stan wolności mediów w Polsce jest obecnie najgorszy w historii. Wg raportu opublikowanego w 2018 roku Polska została  sklasyfikowana na 58 czyli na najniższym od początku istnienia raportu (2002) miejscu, a od trzech lat systematycznie jest w tym rankingu klasyfikowana coraz niżej. Wg raportu Polska znajduje się „w grupie państw, w których występują wyraźne problemy z poszanowaniem wolności prasy”. Jest to ocena krzywdząca, która nie ma potwierdzenia w rzeczywistości i której nie uzasadniają zdarzenia opisane w raporcie – czytamy w uchwale.

https://cmwp.sdp.pl/nadzwyczajny-zjazd-sdp-protestuje-przeciwko-tezom-raportu-reporterow-bez-granic-na-temat-wolnosci-mediow-w-polsce/

 

28.06.18

Umorzone śledztwo w sprawie Antoniego Szpaka . Decyzja Prokuratury zbieżna ze stanowiskiem CMWP SDP

Śledztwo dotyczące felietonu Antoniego Szpaka w „Angorze”, któremu zarzucono znieważenie narodu polskiego, zostało umorzone przez Prokuraturę Rejonową Łódź-Śródmieście. O taką decyzję postulowało Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W opublikowanym 17 grudnia 2017 r. w tygodniku „Angora” felietonie satyryk krytykując obecność najważniejszych urzędników państwowych na urodzinach Radia Maryja stwierdził, że „jedynie w durnym, kołtuńskim kraju może dojść do takiej paranoi”. Przeciwko Antoniemu Szpakowi, na wniosek czytelnika tygodnika, wszczęto śledztwo i postawiono mu zarzut z artykułu 133 kodeksu karnego mówiący o znieważeniu narodu polskiego. Groziło mu do trzech lat pozbawienia wolności. Pod koniec maja w obronie Antoniego Szpaka wystąpiło CMWP SDP. „Nie oceniając zasadności użytych przez satyryka sformułowań, ani jakości jego publicystyki CMWP SDP stwierdza, iż zastosowane w tym przypadku przez organy ścigania środki są nieadekwatne do popełnionego czynu. „Publikując na łamach prasy felietony satyryk, jak każdy dziennikarz, ma prawo przedstawiać – nawet skrajnie złośliwie – swój osobisty punkt widzenia” – napisała Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP. W uzasadnieniu umorzenia śledczy uzasadnili, że w tekście Antoniego Szpaka nie było znamion czynu zabronionego.

https://cmwp.sdp.pl/umorzone-sledztwo-w-sprawie-antoniego-szpaka-decyzja-prokuratury-zbiezna-ze-stanowiskiem-cmwp-sdp

 

Media o nas  i  naszych stanowiskach :

https://www.tvp.info/37653172/centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-broni-krzysztofa-ziemca

https://wpolityce.pl/media/399618-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-w-ob

ronie-red-krzysztofa-ziemca-fala-nienawistnych-komentarzy

 

http://natemat.pl/240981,ataki-na-krzysztofa-ziemca-oswiadczenie-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy

http://www.rp.pl/Media/180619586-CMWP-SDP-Trwa-nagonka-wymierzona-w-Ziemca.html

http://sdp.pl/informacje/15427,nadzwyczajny-zjazd-delegatow-sdp-raport-reporterow-bez-granic-krzywdzacy-dla-polski,1529842419

http://katolickie.media.pl/index.php/publikacje/autorski-przeglad-mediow/12431-personalna-nagonka-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-w-obronie-ziemca

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/krzysztof-ziemiec-z-wiadomosci-tvp-broniony-przez-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-ws-wypowiedzi-na-spotkaniu-ze-studentami

https://www.dlapolski.pl/filmy/hanna-karp

https://www.press.pl/tresc/53615,cmwp-sdp-staje-w-obronie-krzysztofa-ziemca

https://dorzeczy.pl/kraj/67430/Personalna-nagonka-Centrum-Monitoringu-Wolnosci-Prasy-SDP-w-obronie-Ziemca.html

http://telewizjarepublika.pl/centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-murem-za-red-ziemcem,66289.html

https://twitter.com/KZiemiec/status/1007351380380700673

http://trendpeaks.com/pl/432725-cmwp-sdp-staje-w-obronie-krzysztofa-ziemca

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,23543652,zapytano-o-ogloszenie-skladu-jednej-z-instytucji-czlonkini.html

https://www.wykop.pl/link/4366165/czy-mozna-wiedziec-kto-z-sdp-bronil-ziemca-nie-nie-mozna/

https://wiadomosci.wp.pl/personalna-nagonka-na-krzysztofa-ziemca-z-tvp-jest-

protest-6262932764383361a

 

https://reporterzy.info/przeglad/media

https://www.facebook.com/RepublikaTV/posts/2034129893319236

https://pl.trendli.net/cmwp-sdp-trwa-nagonka-wymierzona-w-ziemca/dEaSMTpAxNgY73MycshFX2DuBMtTM/

http://wyborcza.pl/7,75398,23543135,sdp-broni-krzysztofa-ziemca.html

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/rozmowy_niedokonczone/rozmowy-niedokonczone-zagrozenia-ze-strony-dokumentow-parlamentu-europejskiego-dotyczacych-rownouprawnienia-plci-w-mediach-cz-i/

https://www.facebook.com/RadioMaryja/posts/1830067807016712

http://radio.opole.pl/104,240518,centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-bron

i-krz

http://radio.opole.pl/104,240518,centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-bro

ni-krz&s=6&si=6&sp=6> &s=6&si=6&sp=6

 

Uzupełnienie dot. działań w poprzednich miesiącach

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2150675,Skazanie-Robinsona-wydaje-sie-ponurym-zartem-w-zestawieniu-z-zorganizowanymi-gwaltami-na-nieletnich-dziewczynkach

https://sdpolsztynpl.wordpress.com/2018/05/21/m-stychlerz-klucinska-protestuje/

https://kujawsko-pomorskie.onet.pl/centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-protestuje-w-obronie-rydzyka/qfxh0ht

https://www.lm.pl/forum/viewtopic.php?f=55&t=801448

http://m.gpcodziennie.pl/m/83484-echa-skandalicznego-wyroku.html